Numbers 33

These are the journeys of the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt with their armies under the hand of Moses and Aaron.
Nầy là các nơi đóng trại của dân Y-sơ-ra-ên khi họ ra khỏi xứ Ê-díp-tô tùy theo các đội ngũ, có Môi-se và A-rôn quản lý.
And Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of the LORD: and these are their journeys according to their goings out.
Môi-se vâng mạng Ðức Giê-hô-va chép sự hành trình của dân chúng, tùy theo các nơi đóng trại. Vậy, nầy là các nơi đóng trại tùy theo sự hành trình của họ.
And they departed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with an high hand in the sight of all the Egyptians.
Ngày rằm tháng giêng, tức ngày sau lễ Vượt-qua, dân Y-sơ-ra-ên ra đi từ Ram-se, cách dạn dĩ, có mắt của hết thảy người Ê-díp-tô thấy.
For the Egyptians buried all their firstborn, which the LORD had smitten among them: upon their gods also the LORD executed judgments.
Người Ê-díp-tô chôn những kẻ mà Ðức Giê-hô-va đã hành hại giữa bọn mình, tức là hết thảy con đầu lòng: Ðức Giê-hô-va đã đoán xét các thần chúng nó.
And the children of Israel removed from Rameses, and pitched in Succoth.
Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Ram-se đến đóng trại tại Su-cốt;
And they departed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.
rồi đi từ Su-cốt đến đóng trại tại Ê-tam, ở cuối đồng vắng.
And they removed from Etham, and turned again unto Pi–hahiroth, which is before Baal–zephon: and they pitched before Migdol.
Kế đó, đi từ Ê-tam vòng về hướng Phi-Ha-hi-rốt, đối ngang cùng Ba-anh-Sê-phôn, và đóng trại trước Mít-đôn.
And they departed from before Pi–hahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.
Dân Y-sơ-ra-ên bỏ Phi-Ha-hi-rốt, đi qua giữa biển về hướng đồng vắng đi ba ngày đường ngang đồng vắng Ê-tam, rồi đóng trại tại Ma-ra.
And they removed from Marah, and came unto Elim: and in Elim were twelve fountains of water, and threescore and ten palm trees; and they pitched there.
Ðoạn, đi từ Ma-ra đến Ê-lim; vả, tại Ê-lim có mười hai cái suối và bảy chục cây chà-là, bèn đóng trại tại đó.
And they removed from Elim, and encamped by the Red sea.
Dân sự đi từ Ê-lim và đóng trại gần Biển đỏ.
And they removed from the Red sea, and encamped in the wilderness of Sin.
Ðoạn, di từ Biển đỏ và đóng trại tại đồng vắng Sin.
And they took their journey out of the wilderness of Sin, and encamped in Dophkah.
Ði từ đồng vắng Sin và đóng trại tại Ðáp-ca.
And they departed from Dophkah, and encamped in Alush.
Ði từ Ðáp-ca và đóng trại tại A-lúc.
And they removed from Alush, and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink.
Ði từ A-lúc và đóng trại tại Rê-phi-đim, là nơi không có nước cho dân sự uống.
And they departed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai.
Dân Y-sơ-ra-ên đi từ Rê-phi-đim và đóng trại trong đồng vắng Si-na -i.
And they removed from the desert of Sinai, and pitched at Kibroth–hattaavah.
Kế đó, đi từ đồng vắng Si-na -i và đóng trại tại Kíp-rốt Ha-tha-va.
And they departed from Kibroth–hattaavah, and encamped at Hazeroth.
Ði từ Kíp-rốt-Ha-tha-va và đóng trại tại Hát-sê-rốt.
And they departed from Hazeroth, and pitched in Rithmah.
Ðoạn, đi từ Hát-sê-rốt và đóng trại tại Rít-ma.
And they departed from Rithmah, and pitched at Rimmon–parez.
Ði từ Rít-ma và đóng trại tại Ri-môn Phê-rết.
And they departed from Rimmon–parez, and pitched in Libnah.
Ði từ Ri-môn-Phê-rết và đóng trại tại Líp-na.
And they removed from Libnah, and pitched at Rissah.
Ði từ Líp-na và đóng trại tại Ri-sa.
And they journeyed from Rissah, and pitched in Kehelathah.
Kế đó, đi từ Ri-sa và đóng trại tại Kê-hê-la-tha.
And they went from Kehelathah, and pitched in mount Shapher.
Ði từ Kê-hê-la-tha đóng trại tại núi Sê-phe.
And they removed from mount Shapher, and encamped in Haradah.
Ði từ núi Sê-phe và đóng trại tại Ha-ra-đa.
And they removed from Haradah, and pitched in Makheloth.
Ði từ Ha-ra-đa và đóng trại tại Mác-hê-lốt.
And they removed from Makheloth, and encamped at Tahath.
Ðoạn, đi từ Mác-hê-lốt và đóng trại tại Ta-hát.
And they departed from Tahath, and pitched at Tarah.
Ði từ Ta-hát và đóng trại tại Ta-rách.
And they removed from Tarah, and pitched in Mithcah.
Ði từ Ta-rách và đóng trại tại Mít-ga.
And they went from Mithcah, and pitched in Hashmonah.
Ði từ Mít-ga và đóng trại tại Hách-mô-na.
And they departed from Hashmonah, and encamped at Moseroth.
Ði từ Hách-mô-na và đóng trại tại Mô-sê-rốt.
And they departed from Moseroth, and pitched in Bene–jaakan.
Ði từ Mô-sê-rốt và đóng trại tại Bê-ne-Gia-can.
And they removed from Bene–jaakan, and encamped at Hor–hagidgad.
Ði từ Bê-ne-Gia-can và đóng trại tại Hô-Ghi-gát.
And they went from Hor–hagidgad, and pitched in Jotbathah.
Ði từ Hô-Ghi-gát và đóng trại tại Dốt-ba-tha.
And they removed from Jotbathah, and encamped at Ebronah.
Ði từ Dốt-ba-tha và đóng trại tại Áp-rô-na.
And they departed from Ebronah, and encamped at Ezion–gaber.
Ðoạn, đi từ Áp-rô-na và đóng trại tại Ê-xi-ôn-Ghê-be.
And they removed from Ezion–gaber, and pitched in the wilderness of Zin, which is Kadesh.
Ði từ Ê-xi-ôn-Ghê-be và đóng trại tại đồng vắng Xin, nghĩa là tại Ca-đe.
And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.
Kế đó, đi từ Ca-đe và đóng trại tại núi Hô-rơ, ở chót đầu xứ Ê-đôm.
And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.
A-rôn, thầy tế lễ, theo mạng Ðức Giê-hô-va lên trên núi Hô-rơ, rồi qua đời tại đó, nhằm ngày mồng một tháng năm, năm thứ bốn mươi sau khi dân Y-sơ-ra-ên đã ra khỏi xứ Ê-díp-tô.
And Aaron was an hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.
Khi A-rôn qua đời trên núi Hô-rơ, người đã được một trăm hai mươi ba tuổi.
And king Arad the Canaanite, which dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.
Bấy giờ, vua A-rát, là người Ca-na-an, ở miền nam xứ Ca-na-an, hay rằng dân Y-sơ-ra-ên đến.
And they departed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.
Dân Y-sơ-ra-ên đi từ núi Hô-rơ và đóng trại tại Xa-mô-na.
And they departed from Zalmonah, and pitched in Punon.
Ði từ Xa-mô-na và đóng trại tại Phu-nôn.
And they departed from Punon, and pitched in Oboth.
Ði từ Phu-nôn và đóng trại tại Ô-bốt.
And they departed from Oboth, and pitched in Ije–abarim, in the border of Moab.
Kế đó, đi từ Ô-bốt và đóng trại tại Y-giê-a-ba-rim, trên bờ cõi Mô-áp.
And they departed from Iim, and pitched in Dibon–gad.
Ði từ Y-giê-a-ba-rim và đóng trại tại Ði-bôn-Gát.
And they removed from Dibon–gad, and encamped in Almon–diblathaim.
Ði từ Ði-bôn-Gát và đóng trại tại Anh-môn-Ðíp-la-tha-im.
And they removed from Almon–diblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, before Nebo.
Kế ấy, đi từ Anh-môn-Ðíp-la-tha-im và đóng trại tại núi A-ba-rim trước Nê-bô.
And they departed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
Ði từ núi A-ba-rim và đóng trại tại đồng bằng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô.
And they pitched by Jordan, from Beth–jesimoth even unto Abel–shittim in the plains of Moab.
Dân Y-sơ-ra-ên đóng trại gần đông Giô-đanh, từ Bết-Giê-si-mốt chi A-bên-Si-tim trong đồng Mô-áp.
And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se trong đồng Mô-áp gần sông Giô-đanh, đối ngang Giê-ri-cô, mà rằng:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are passed over Jordan into the land of Canaan;
Hãy truyền cùng dân Y-sơ-ra-ên mà rằng: Khi nào các ngươi đã đi ngang qua sông Giô-đanh đặng vào xứ Ca-na-an rồi,
Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places:
thì phải đuổi hết thảy dân của xứ khỏi trước mặt các ngươi, phá hủy hết thảy hình tượng chạm và hình đúc, cùng đạp đổ các nơi cao của chúng nó.
And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein: for I have given you the land to possess it.
Các ngươi sẽ lãnh xứ làm sản nghiệp và ở tại đó; vì ta đã ban xứ cho các ngươi đặng làm cơ nghiệp.
And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families: and to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall give the less inheritance: every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth; according to the tribes of your fathers ye shall inherit.
Phải bắt thăm chia xứ ra tùy theo họ hàng các ngươi. Hễ ai số đông, các ngươi phải cho một sản nghiệp lớn hơn; còn hễ ai số ít, thì phải cho một sản nghiệp nhỏ hơn. Mỗi người sẽ nhận lãnh phần mình bắt thăm được; phải cứ những chi phái tổ phụ các ngươi mà chia xứ ra.
But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell.
Còn nếu các ngươi không đuổi dân của xứ khỏi trước mặt mình, thì những kẻ nào trong bọn họ mà các ngươi còn chừa lại, sẽ như gai trong con mắt, và như chông nơi hông các ngươi, chúng nó sẽ theo bắt riết các ngươi tại trong xứ các ngươi ở;
Moreover it shall come to pass, that I shall do unto you, as I thought to do unto them.
rồi xảy đến ta sẽ hành hại các ngươi khác nào ta đã toan hành hại chúng nó vậy.