Luke 22

Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
Наближалося ж свято Опрісноків, що Пасхою зветься.
And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.
А первосвященики й книжники стали шукати, як би вбити Його, та боялись народу...
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.
Сатана ж увійшов у Юду, званого Іскаріот, одного з Дванадцятьох.
And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.
І він пішов, і почав умовлятися з первосвящениками та начальниками, як він видасть Його.
And they were glad, and covenanted to give him money.
Ті ж зраділи, і погодилися дати йому срібняків.
And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.
І він обіцяв, і шукав відповідного часу, щоб їм видати Його без народу...
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.
І настав день Опрісноків, коли пасху приносити в жертву належало.
And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.
І послав Він Петра та Івана, говорячи: Підіть, і приготуйте нам пасху, щоб її спожили ми.
And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?
А вони запитали Його: Де Ти хочеш, щоб ми приготували?
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.
А Він їм відказав: Ось, як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи у глекові, ідіть за ним аж до дому, куди він увійде.
And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
І скажіть до господаря дому: Учитель питає тебе: Де кімната, в якій споживу зо Своїми учнями пасху?
And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.
І він вам покаже велику горницю вистелену: там приготуйте.
And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
І вони відійшли, і знайшли, як Він їм говорив, і зачали там готувати пасху.
And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
А коли настав час, сів до столу, і апостоли з Ним.
And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
І промовив до них: Я дуже бажав спожити цю пасху із вами, перш ніж муки прийму.
For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому Царстві вона.
And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
Узявши ж чашу, і вчинивши подяку, Він промовив: Візьміть її, і поділіть між собою.
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
Кажу ж вам, що віднині не питиму Я від оцього плоду виноградного, доки Божеє Царство не прийде.
And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
Узявши ж хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи: Це тіло Моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про Мене!
Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
По вечері так само ж і чашу, говорячи: Оця чаша Новий Заповіт у Моїй крові, що за вас проливається.
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
Та однак, за столом ось зо Мною рука Мого зрадника.
And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
Бо Син Людський іде, як призначено; але горе тому чоловікові, хто Його видає!
And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це вчинити?
And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.
І сталось між ними й змагання, котрий з них уважатися має за більшого.
And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.
Він же промовив до них: Царі народів панують над ними, а ті, що ними володіють, доброчинцями звуться.
But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.
Але не так ви: хто найбільший між вами, нехай буде, як менший, а начальник як службовець.
For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
Бо хто більший: чи той, хто сидить при столі, чи хто прислуговує? Чи не той, хто сидить при столі? А Я серед вас, як службовець.
Ye are they which have continued with me in my temptations.
Ви ж оті, що перетривали зо Мною в спокусах Моїх,
And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
і Я вам заповітую Царство, як Отець Мій Мені заповів,
That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
щоб ви в Царстві Моїм споживали й пили за столом Моїм, і щоб ви на престолах засіли судити дванадцять племен Ізраїлевих.
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
І промовив Господь: Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю.
But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.
Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя; ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою!
And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
А той відказав Йому: Господи, я з Тобою готовий іти до в'язниці й на смерть!
And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
Він же прорік: Говорю тобі, Петре, півень не заспіває сьогодні, як ти тричі зречешся, що не знаєш Мене...
And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.
І Він їм сказав: Як Я вас посилав без калитки, і без торби, і без сандаль, чи вам бракувало чого? Вони ж відказали: Нічого.
Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.
А тепер - каже їм - хто має калитку, нехай візьме, теж і торбу; хто ж не має, нехай продасть одіж свою та й купить меча.
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.
Говорю бо Я вам, що виконатися на Мені має й це ось написане: До злочинців Його зараховано. Бо те, що про Мене, виконується.
And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.
І сказали вони: Господи, ось тут два мечі. А Він їм відказав: Досить!
And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
І Він вийшов, і пішов за звичаєм на гору Оливну. А за Ним пішли учні Його.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
А прийшовши на місце, сказав їм: Моліться, щоб не впасти в спокусу.
And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
А Він Сам, відійшовши від них, як докинути каменем, на коліна припав та й молився,
Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.
благаючи: Отче, як волієш, пронеси мимо Мене цю чашу! Та проте не Моя, а Твоя нехай станеться воля!...
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
І Ангол із неба з'явився до Нього, і додавав Йому сили.
And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.
А як був у смертельній тривозі, ще пильніш Він молився. І піт Його став, немов каплі крови, що спливали на землю...
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
І, підвівшись з молитви, Він до учнів прийшов, і знайшов їх, що спали з журби...
And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.
І промовив до них: Чого ви спите? Уставайте й моліться, щоб не впасти в спокусу!
And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.
І, коли Він іще говорив, ось народ з'явився, і один із Дванадцятьох, що Юдою зветься, ішов перед ними. І він підійшов до Ісуса, щоб поцілувати Його. Бо він знака їм дав був: кого я поцілую, то Він!
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
Ісус же промовив до нього: Чи оце поцілунком ти, Юдо, видаєш Сина Людського?
When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?
А ті, що були з Ним, як побачили, що має статись, сказали Йому: Господи, чи мечем нам не вдарити?
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.
І, один із них рубонув раба первосвященикового, та й відтяв праве вухо йому.
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.
Та Ісус відізвався й сказав: Лишіть, уже досить! І, доторкнувшись до вуха його, уздоровив його.
Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
А до первосвящеників і влади сторожі храму та старших, що прийшли проти Нього, промовив Ісус: Немов на розбійника вийшли з мечами та киями...
When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.
Як щоденно Я з вами у храмі бував, не піднесли на Мене ви рук. Та це ваша година тепер, і влада темряви...
Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.
А схопивши Його, повели й привели у дім первосвященика. Петро ж здалека йшов слідкома.
And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.
Як розклали ж огонь серед двору, і вкупі сиділи, сидів і Петро поміж ними.
But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.
А служниця одна його вгледіла, як сидів коло світла, і, придивившись до нього, сказала: І цей був із Ним!
And he denied him, saying, Woman, I know him not.
І відрікся від Нього він, твердячи: Не знаю я, жінко, Його!
And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.
Незабаром же другий побачив його та й сказав: І ти від отих. А Петро відказав: Ні, чоловіче!...
And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilæan.
І як часу минуло з годину, хтось інший твердив і казав: Поправді, і цей був із Ним, бо він галілеянин.
And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.
А Петро відказав: Чоловіче, не відаю, про що ти говориш... І зараз, як іще говорив він, півень заспівав.
And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
І Господь обернувся й подививсь на Петра. А Петро згадав слово Господнє, як сказав Він йому: Перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від Мене.
And Peter went out, and wept bitterly.
І, вийшовши звідти, він гірко заплакав!
And the men that held Jesus mocked him, and smote him.
А люди, які ув'язнили Ісуса, знущалися з Нього та били.
And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?
І, закривши Його, вони били Його по обличчі, і питали Його, приговорюючи: Пророкуй, хто то вдарив Тебе?
And many other things blasphemously spake they against him.
І багато інших богозневаг говорили на Нього вони...
And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,
А коли настав день, то зібралися старші народу, первосвященики й книжники, і повели Його в синедріон свій,
Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:
і казали: Коли Ти Христос, скажи нам. А Він їм відповів: Коли Я вам скажу, не повірите ви.
And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.
А коли й поспитаю вас Я, не дасте Мені відповіді.
Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.
Незабаром Син Людський сидітиме по правиці сили Божої!
Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.
Тоді всі запитали: То Ти Божий Син? А Він їм відповів: Самі кажете ви, що то Я...
And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.
А вони відказали: Нащо потрібні ще свідки для нас? Бо ми чули самі з Його уст!