Proverbs 16

The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.
 En människa gör upp planer i sitt hjärta,  men från HERREN kommer vad tungan svarar.Ords. 19,21. Jer. 10,23.
All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
 Var man tycker sina vägar vara goda,  men HERREN är den som prövar andarna.
Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.
 Befall dina verk åt HERREN,  så hava dina planer framgång.Ps. 37,5. 55,23. 1 Petr. 5,7.
The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.
 HERREN har gjort var sak för dess särskilda mål,  så ock den ogudaktige för olyckans dag.
Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
 En styggelse för HERREN är var högmodig man;  en sådan bliver förvisso icke ostraffad.Ords. 6,16 f. 11,21. 15,25.
By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
 Genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning,  och genom HERRENS fruktan undflyr man det onda.
When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
 Om en mans vägar behaga HERREN väl  så gör han ock hans fiender till hans vänner.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.
 Bättre är något litet med rättfärdighet  än stor vinning med orätt.Ps. 37,16. Ords. 15,16 f. 17,1. Tob. 12,8.
A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
 Människans hjärta tänker ut en väg,  men HERREN är den som styr hennes steg.Ords. 19,21. 20,24.
A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.
 Gudasvar är på konungens läppar,  i domen felar icke hans mun.
A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work.
 Våg och rätt vägning äro från HERREN,  alla vikter i pungen äro hans verk.Ords 11,1. 20,10, 23.
It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.
 En styggelse för konungar äro ogudaktiga gärningar,  ty genom rättfärdighet bliver tronen befäst.Ords. 20,28. 25,5. 29,4, 14. Vish. 6,1 f.
Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.
 Rättfärdiga läppar behaga konungar väl,  Och den som talar vad rätt är, han bliver älskad.Ords. 22,11.
The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.
 Konungens vrede är dödens förebud,  men en vis man blidkar den.Ords. 20,2.
In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.
 När konungen låter sitt ansikte lysa, är där liv,  och hans välbehag är såsom ett moln med vårregn.Ords. 19,12.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
 Långt bättre är att förvärva vishet än guld  förstånd är mer värt att förvärvas än silver.Job 28,15 f. Ords. 3,14 f. 8,10 f., 19.
The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
 De redligas väg är att fly det onda;  den som aktar på sin väg, han bevarar sitt liv.
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
 Stolthet går före undergång,  och högmod går före fall.Ords. 11,2. 18,12. Syr. 10,13 f.
Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.
 Bättre är att vara ödmjuk bland de betryckta  än att utskifta byte med de högmodiga.
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
 Den som aktar på ordet, han finner lycka,  och säll är den som förtröstar på HERREN.Ords. 13,13.
The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.
 Den som har ett vist hjärta, honom kallar man förståndig,  och där sötma är på läpparna hämtas mer lärdom.
Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.
 En livets källa är förståndet för den som äger det,  men oförnuftet är de oförnuftigas tuktan.Ords. 13,14.
The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.
 Den vises hjärta gör hans mun förståndig  och lägger lärdom på hans läppar, allt mer och mer.
Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
 Milda ord äro honungskakor;  de äro ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
 Mången håller sin väg för den rätta,  men på sistone leder den dock till döden.Ords. 14,12.
He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.
 Arbetarens hunger hjälper honom att arbeta  ty hans egen mun driver på honom.
An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.
 Fördärvlig är den människa som gräver gropar för att skada;  det är såsom brunne en eld på hennes läppar.Jak. 3,6.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
 En vrång människa kommer träta åstad,  och en örontasslare gör vänner oense.Ords. 18,6. 20,3.
A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.
 Den orättrådige förför sin nästa  och leder honom in på en väg som icke är god.Ords. 1,10,16.
He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
 Den som ser under lugg, han umgås med vrånga tankar;  den som biter ihop läpparna, han är färdig med något ont.Ords. 6,13. 10,10. Syr. 27,22 f.
The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
 En ärekrona äro grå hår;  den vinnes på rättfärdighetens väg.Ords. 20,29
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
 Bättre är en tålmodig man än en stark,  och bättre den som styr sitt sinne än den som intager en stad.Ords. 14,17. 19,11.
The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.
 Lotten varder kastad i skötet,  men den faller alltid vart HERREN vill.