Numbers 33

These are the journeys of the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt with their armies under the hand of Moses and Aaron.
Teć są ciągnienia synów Izraelskich, którzy wyszli z ziemi Egipskiej według hufów swych pod sprawą Mojżesza i Aarona.
And Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of the LORD: and these are their journeys according to their goings out.
I spisał Mojżesz wychodzenia ich, i stanowiska ich według rozkazania Pańskiego. A teć są ciągnienia ich, i stanowiska ich:
And they departed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with an high hand in the sight of all the Egyptians.
Naprzód wyciągnąwszy z Ramesses, miesiąca pierwszego, piętnastego dnia tegoż pierwszego miesiąca, nazajutrz po święcie przejścia, wyszli synowie Izraelscy ręką wyniosłą przed oczyma wszystkich Egipczanów;
For the Egyptians buried all their firstborn, which the LORD had smitten among them: upon their gods also the LORD executed judgments.
Gdy Egipczanie grzebli one, które był Pan między nimi pomordował, to jest, wszystko pierworodztwo, i gdy nad bogami ich wykonał Pan sądy.
And the children of Israel removed from Rameses, and pitched in Succoth.
Ruszywszy się tedy synowie Izraelscy z Ramesses, położyli się obozem w Suchot.
And they departed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.
Ruszywszy się z Suchot, położyli się obozem w Etam, które jest przy końcu puszczy.
And they removed from Etham, and turned again unto Pi–hahiroth, which is before Baal–zephon: and they pitched before Migdol.
A ruszywszy się z Etam, nawrócili się do Fihahyrot, które jest przeciw Baalsefon, i położyli się obozem przed Migdolem.
And they departed from before Pi–hahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.
A ruszywszy się z Fihahyrot, przeszli przez pośrodek morza na puszczą, i uszedłszy trzy dni drogi po puszczy Etam, położyli się obozem w Mara.
And they removed from Marah, and came unto Elim: and in Elim were twelve fountains of water, and threescore and ten palm trees; and they pitched there.
A ruszywszy się z Mara, przyszli do Elim; a w Elim było dwanaście źródeł wód, i siedemdziesiąt drzew palmowych, i położyli się tam obozem.
And they removed from Elim, and encamped by the Red sea.
A ruszywszy się z Elim, położyli się obozem nad morzem czerwonem.
And they removed from the Red sea, and encamped in the wilderness of Sin.
A ruszywszy się od morza czerwonego, położyli się obozem na puszczy Syn.
And they took their journey out of the wilderness of Sin, and encamped in Dophkah.
A ruszywszy się z puszczy Syn, położyli się obozem w Dafka.
And they departed from Dophkah, and encamped in Alush.
A ruszywszy się z Dafka, położyli się obozem w Alus.
And they removed from Alush, and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink.
A ruszywszy się z Alus, położyli się obozem w Rafidym, gdzie nie miał lud wód dla napoju.
And they departed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai.
A ruszywszy się z Rafidym, położyli się obozem na puszczy Synaj.
And they removed from the desert of Sinai, and pitched at Kibroth–hattaavah.
A ruszywszy się z puszczy Synaj, położyli się obozem w Kibrot hataawa.
And they departed from Kibroth–hattaavah, and encamped at Hazeroth.
A ruszywszy się z Kibrot hataawa, położyli się obozem w Hezerot.
And they departed from Hazeroth, and pitched in Rithmah.
A ruszywszy się z Hezerot, położyli się obozem w Retma.
And they departed from Rithmah, and pitched at Rimmon–parez.
A ruszywszy się z Retma, położyli się obozem w Remmon Fares.
And they departed from Rimmon–parez, and pitched in Libnah.
A ruszywszy się z Remmon Fares, położyli się obozem w Lebna.
And they removed from Libnah, and pitched at Rissah.
A ruszywszy się z Lebna, położyli się obozem w Ressa.
And they journeyed from Rissah, and pitched in Kehelathah.
A ruszywszy się z Ressa, położyli się obozem w Kieelata.
And they went from Kehelathah, and pitched in mount Shapher.
A ruszywszy się z Kieelata, położyli się obozem na górze Sefer.
And they removed from mount Shapher, and encamped in Haradah.
A ruszywszy się z góry Sefer, położyli się obozem w Charada.
And they removed from Haradah, and pitched in Makheloth.
A ruszywszy się z Charada, położyli się obozem w Makelot.
And they removed from Makheloth, and encamped at Tahath.
A ruszywszy się z Makelot, położyli się obozem w Tahat.
And they departed from Tahath, and pitched at Tarah.
A ruszywszy się z Tahatu, położyli się obozem w Tare.
And they removed from Tarah, and pitched in Mithcah.
A ruszywszy się z Tare, położyli się obozem w Metka.
And they went from Mithcah, and pitched in Hashmonah.
A ruszywszy się z Metka, położyli się obozem w Hesman.
And they departed from Hashmonah, and encamped at Moseroth.
A ruszywszy się z Hesman, położyli się obozem w Moserot.
And they departed from Moseroth, and pitched in Bene–jaakan.
A ruszywszy się z Moserot, położyli się obozem w Benejaakan.
And they removed from Bene–jaakan, and encamped at Hor–hagidgad.
A ruszywszy się z Benejaakan, położyli się obozem w Horgidgad.
And they went from Hor–hagidgad, and pitched in Jotbathah.
A ruszywszy się z Horgidgad, położyli się obozem u Jotbata.
And they removed from Jotbathah, and encamped at Ebronah.
A ruszywszy się z Jotbata, położyli się obozem w Habrona.
And they departed from Ebronah, and encamped at Ezion–gaber.
A ruszywszy się z Habrona, położyli się obozem w Asyjongaber.
And they removed from Ezion–gaber, and pitched in the wilderness of Zin, which is Kadesh.
A ruszywszy się z Asyjongaber, położyli się obozem na puszczy Syn, która jest Kades.
And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.
A ruszywszy się z Kades, położyli się obozem na górze Hor, na granicach ziemi Edomskiej.
And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.
Tedy wstąpił Aaron kapłan na górę Hor według rozkazania Pańskiego, i tam umarł roku czterdziestego po wyjściu synów Izraelskich z ziemi Egipskiej, miesiąca piątego, pierwszego dnia onego miesiąca.
And Aaron was an hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.
A miał Aaron sto dwadzieścia i trzy lat, gdy umarł na górze Hor.
And king Arad the Canaanite, which dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.
Tam usłyszał Chananejczyk, król Arad, który mieszkał na południe, w ziemi Chananejskiej, że ciągnęli synowie Izraelscy.
And they departed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.
A ruszywszy się z góry Hor, położyli się obozem w Salmona.
And they departed from Zalmonah, and pitched in Punon.
A ruszywszy się z Salmona, położyli się obozem w Funon.
And they departed from Punon, and pitched in Oboth.
A ruszywszy się z Funon, położyli się obozem w Obot.
And they departed from Oboth, and pitched in Ije–abarim, in the border of Moab.
A ruszywszy się z Obot, położyli się obozem przy pagórkach Abarym, na granicy Moabskiej.
And they departed from Iim, and pitched in Dibon–gad.
A ruszywszy się z Abarym, położyli się obozem w Dybon Gat.
And they removed from Dibon–gad, and encamped in Almon–diblathaim.
A ruszywszy się z Dybon Gat, położyli się obozem w Helmon Dyblataim.
And they removed from Almon–diblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, before Nebo.
A ruszywszy się z Helmon Dyblataim, położyli się obozem na górach Abarym, przeciwko Nebo.
And they departed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
A ruszywszy się z gór Abarym, położyli się obozem na polach Moabskich, nad Jordanem, przeciw Jerychu.
And they pitched by Jordan, from Beth–jesimoth even unto Abel–shittim in the plains of Moab.
I tam się położyli nad Jordanem, od Betiesymot aż do Abelsytym, na polach Moabskich.
And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
I rzekł Pan do Mojżesza na polach Moabskich, nad Jordanem, przeciw Jerychu, mówiąc:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are passed over Jordan into the land of Canaan;
Mów do synów Izraelskich, a powiedz im: Gdy przejdziecie za Jordan do ziemi Chananejskiej,
Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places:
Tedy wypędźcie wszystkie obywatele onej ziemi od oblicza waszego, i wytraćcie wszystkie malowania ich, i wszystkie obrazy bałwanów ich wygubcie, także wszystkie wyżyny ich spustoszcie.
And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein: for I have given you the land to possess it.
A wypędziwszy obywatele ziemi, mieszkać będziecie w niej; bom wam dał tę ziemię w dziedzictwo.
And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families: and to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall give the less inheritance: every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth; according to the tribes of your fathers ye shall inherit.
I weźmiecie w dziedzictwo tę ziemię losem, według domów waszych; których więcej, tym większe dziedzictwo dacie, a których mniej, tym mniejsze dziedzictwo dacie, a które miejsce losem na kogo przypadnie, to mieć będzie; według pokolenia ojców waszych dziedzictwo brać będziecie.
But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell.
Ale jeźliż nie wypędzicie obywateli tej ziemi od oblicza waszego, tedy oni, które pozostawicie z nich, będą wam jako żądła w oczach waszych, i jako ciernie na boki wasze, i będą was trapić w tej ziemi, w której wy mieszkać będziecie.
Moreover it shall come to pass, that I shall do unto you, as I thought to do unto them.
I stanie się, że com umyślił onym uczynić, wam uczynię.