Proverbs 16

The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.
Ny fikasan'ny fo no amin'ny olona; Fa ny famalian'ny lela dia avy amin'i Jehovah.
All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
Ataon'ny olona ho madio avokoa ny lalana rehetra alehany; Fa Jehovah ihany no mpandanja ny fanahy.
Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.
Ankino amin'i Jehovah ny asanao, Dia ho lavorary izay kasainao.
The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.
Ny zavatra rehetra nataon'i Jehovah dia samy misy antony avokoa; Eny, ny ratsy fanahy koa aza dia nataony ho amin'ny andro hahitan-doza.
Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
Fahavetavetana eo imason'i Jehovah izay rehetra miavonavona am-po, Azo itompoana tokoa fa tsy maintsy hampijalina izy.
By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
Ny famindram-po sy ny fahamarinana no avotra amin'ny heloka; Ary ny fahatahorana an'i Jehovah no analavirana ny ratsy.
When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
Raha sitrak'i Jehovah ny alehan'ny olona, Na dia ny fahavalony aza dia hampihavaniny aminy.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.
Aleo ny kely omban'ny fahamarinana Toy izay ny harem-bevava azo amin'ny tsy rariny.
A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
Ny fon'ny olona mihevitra tsara ny halehany; Fa Jehovah ihany no mahalavorary ny diany.
A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.
Ny teny marina dia eo amin'ny molotry ny mpanjaka, Ary tsy diso teny izy, raha mitsara.
A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work.
An'i Jehovah ny fandanjana sy ny mizana marina, Avy aminy avokoa ireo vato rehetra an-kitapo.
It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.
Fahavetavetana eo imason'ny mpanjaka ny fanaovan-dratsy; Fa fahamarinana no iorenan'ny seza fiandrianana.
Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.
Sitraky ny mpanjaka ny molotra marina, Ary izay miteny mahitsy no tiany.
The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.
Ny fahatezeran'ny mpanjaka dia iraky ny fahafatesana. Fa ny olon-kendry mampionona izany.
In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.
Amin'ny fahamiramiranan'ny tarehin'ny mpanjaka dia misy fiainana, Ary ny fankasitrahany dia toy ny rahona amin'ny fararano.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Tsara ny mahazo fahendrena noho ny volamena, Ary tsara ny mahazo fahalalana noho ny volafotsy.
The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
Ny manalavitra ny ratsy no lalamben'ny marina, Ary izay mitandrina ny alehany no miaro ny ainy.
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
Ny fiavonavonana mialoha ny fahasimbana, Ary ny fanahy mirehareha mialoha ny fahalavoana.
Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.
Tsara ny malemy fanahy ao amin'izay manetry tena Noho ny mizara babo amin'izay miavonavona.
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
Izay mandinika ny teny no hahita soa; Ary izay matoky an'i Jehovah no ho sambatra.
The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.
Izay hendry am-po dia lazaina hoe manan-tsaina, Ary ny hamamian'ny molotra mampandroso fahendrena.
Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.
Loharanon'aina ny fahazavan-tsaina amin'izay manana izany; Fa ny famaizana ataon'ny adala dia fahadalana ihany.
The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.
Ny fon'ny hendry mahahendry ny vavany Sady manampy fahendrena eo amin'ny molony.
Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
Toho-tantely ny teny mahafinaritra, Ka sady mamin'ny fanahy no mahatsara ny taolana.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, Kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no iafarany.
He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.
Ny fahanoanan'ny mpiasa dia mampiasa azy, Fa ny tendany no manesika azy.
An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.
Ny ratsy fanahy mihady lavaka fanimbana, Sady misy toy ny afo mahamay eo amin'ny molony.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Ny mpivadibadika mamafy ady; Ary ny mpibitsibitsika mampisaraka ny tena mpisakaiza.
A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.
Ny lozabe mitaona ny namany Ka mitarika azy amin'ny lalana tsy tsara.
He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
Izay manakimpy ny masony hieritreritra ny ratsy Sady manaikitraiki-molotra dia efa mikasa hanao ratsy.
The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
Satroboninahitra tsara tarehy ny volofotsy, Ao amin'ny lalan'ny fahamarinana no ahazoana azy.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Tsara ny mahatsindry fo noho ny mahery, Ary izay mahazaka ny fanahiny noho izay mahafa-bohitra.
The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.
Ny filokana dia atsipy ao am-pofoany; Fa avy amin'i Jehovah ihany no isehoan'ny fitsarany.