Numbers 33

These are the journeys of the children of Israel, which went forth out of the land of Egypt with their armies under the hand of Moses and Aaron.
Ezek Izráel fiainak szállásai, a kik kijövének Égyiptom földéből az ő seregeik szerint Mózes és Áron vezetése alatt.
And Moses wrote their goings out according to their journeys by the commandment of the LORD: and these are their journeys according to their goings out.
(Megírá pedig Mózes az ő kijövetelöket az ő szállásaik szerint, az Úrnak rendeletére.) Ezek az ő szállásaik, az ő kijövetelök szerint.
And they departed from Rameses in the first month, on the fifteenth day of the first month; on the morrow after the passover the children of Israel went out with an high hand in the sight of all the Egyptians.
Elindulának Rameszeszből az első hónapban, az első hónap tizenötödik napján. A páskha után való napon jövének ki Izráel fiai felemelt kézzel, az egész Égyiptom láttára.
For the Egyptians buried all their firstborn, which the LORD had smitten among them: upon their gods also the LORD executed judgments.
(Az égyiptombeliek pedig temetik vala *azokat* a kiket megölt vala az Úr ő közöttök, minden elsőszülött*jö*ket; az isteneiken is ítéletet tartott vala az Úr.)
And the children of Israel removed from Rameses, and pitched in Succoth.
És elindulának Izráel fiai Rameszeszből, és tábort ütének Szukkótban.
And they departed from Succoth, and pitched in Etham, which is in the edge of the wilderness.
És elindulának Szukkótból, és tábort ütének Ethámban, a mely van a pusztának szélén.
And they removed from Etham, and turned again unto Pi–hahiroth, which is before Baal–zephon: and they pitched before Migdol.
És elindulának Ethámból, és fordulának Pihahiróth felé, a mely van Baál-Czefon előtt, és tábort ütének Migdol előtt,
And they departed from before Pi–hahiroth, and passed through the midst of the sea into the wilderness, and went three days' journey in the wilderness of Etham, and pitched in Marah.
És elindulának Pihahiróthból, és átmenének a tenger közepén a pusztába; és menének három napi járásnyira az Ethám pusztáján; és tábort ütének Márában.
And they removed from Marah, and came unto Elim: and in Elim were twelve fountains of water, and threescore and ten palm trees; and they pitched there.
És elindulának Márából, és jutának Élimbe; Élimben pedig vala tizenkét kútfő és hetven pálmafa; és tábort ütének ott.
And they removed from Elim, and encamped by the Red sea.
És elindulának Élimből, és tábort ütének a Veres tenger mellett.
And they removed from the Red sea, and encamped in the wilderness of Sin.
És elindulának a Veres tengertől, és tábort ütének a Szin pusztájában.
And they took their journey out of the wilderness of Sin, and encamped in Dophkah.
És elindulának a Szin pusztájából, és tábort ütének Dofkában.
And they departed from Dophkah, and encamped in Alush.
És elindulának Dofkából, és tábort ütének Álúsban.
And they removed from Alush, and encamped at Rephidim, where was no water for the people to drink.
És elindulának Álúsból, és tábort ütének Refidimben, de nem vala ott a népnek inni való vize.
And they departed from Rephidim, and pitched in the wilderness of Sinai.
És elindulának Refidimből, és tábort ütének a Sinai pusztájában.
And they removed from the desert of Sinai, and pitched at Kibroth–hattaavah.
És elindulának a Sinai pusztájából, és tábort ütének Kibrót-Thaavában.
And they departed from Kibroth–hattaavah, and encamped at Hazeroth.
És elindulának Kibrót-Thaavából, és tábort ütének Haserótban.
And they departed from Hazeroth, and pitched in Rithmah.
És elindulának Haserótból, és tábort ütének Rithmában.
And they departed from Rithmah, and pitched at Rimmon–parez.
És elindulának Rithmából, és tábort ütének Rimmon-Péreczben.
And they departed from Rimmon–parez, and pitched in Libnah.
És elindulának Rimmon-Péreczből, és tábort ütének Libnában.
And they removed from Libnah, and pitched at Rissah.
És elindulának Libnából, és tábort ütének Risszában.
And they journeyed from Rissah, and pitched in Kehelathah.
És elindulának Risszából, és tábort ütének Kehélátban.
And they went from Kehelathah, and pitched in mount Shapher.
És elindulának Kehélátból, és tábort ütének a Séfer hegyénél.
And they removed from mount Shapher, and encamped in Haradah.
És elindulának a Séfer hegyétől és tábort ütének Haradában.
And they removed from Haradah, and pitched in Makheloth.
És elindulának Haradából, és tábort ütének Makhélótban.
And they removed from Makheloth, and encamped at Tahath.
És elindulának Makhélótból, és tábort ütének Tháhátban.
And they departed from Tahath, and pitched at Tarah.
És elindulának Tháhátból, és tábort ütének Thárakhban.
And they removed from Tarah, and pitched in Mithcah.
És elindulának Thárakhból, és tábort ütének Mitkában.
And they went from Mithcah, and pitched in Hashmonah.
És elindulának Mitkából, és tábort ütének Hasmonában.
And they departed from Hashmonah, and encamped at Moseroth.
És elindulának Hasmonából, és tábort ütének Moszérótban.
And they departed from Moseroth, and pitched in Bene–jaakan.
És elindulának Moszérótból, és tábort ütének Bené-Jaakánban.
And they removed from Bene–jaakan, and encamped at Hor–hagidgad.
És elindulának Bené-Jaakánból, és tábort ütének Hór-Hagidgádban.
And they went from Hor–hagidgad, and pitched in Jotbathah.
És elindulának Hór-Hagidgádból, és tábort ütének Jotbathában.
And they removed from Jotbathah, and encamped at Ebronah.
És elindulának Jotbathából, és tábort ütének Abronában.
And they departed from Ebronah, and encamped at Ezion–gaber.
És elindulának Abronából, és tábort ütének Eczjon-Geberben.
And they removed from Ezion–gaber, and pitched in the wilderness of Zin, which is Kadesh.
És elindulának Eczjon-Geberből, és tábort ütének Czin pusztájában; ez Kádes.
And they removed from Kadesh, and pitched in mount Hor, in the edge of the land of Edom.
És elindulának Kádesből, és tábort ütének a Hór hegyénél, az Edom földének szélén.
And Aaron the priest went up into mount Hor at the commandment of the LORD, and died there, in the fortieth year after the children of Israel were come out of the land of Egypt, in the first day of the fifth month.
Felméne pedig Áron, a pap, a Hór hegyére az Úr rendelése szerint, és meghala ott a negyvenedik esztendőben, Izráel fiainak Égyiptom földéből való kijövetelök után, az ötödik hónapban, a hónap elsején.
And Aaron was an hundred and twenty and three years old when he died in mount Hor.
Áron pedig száz és huszonhárom esztendős vala, mikor meghala a Hór hegyén.
And king Arad the Canaanite, which dwelt in the south in the land of Canaan, heard of the coming of the children of Israel.
Hallott pedig a Kananeus, Arad királya (ez pedig dél felől lakozik vala a Kanaán földén) Izráel fiainak jövetele felől.
And they departed from mount Hor, and pitched in Zalmonah.
És elindulának a Hór hegyétől, és tábort ütének Czalmonában.
And they departed from Zalmonah, and pitched in Punon.
És elindulának Czalmonából, és tábort ütének Púnonban.
And they departed from Punon, and pitched in Oboth.
És elindulának Púnonból, és tábort ütének Obothban.
And they departed from Oboth, and pitched in Ije–abarim, in the border of Moab.
És elindulának Obothból, és tábort ütének Ijé- Abárimban, a Moáb határán.
And they departed from Iim, and pitched in Dibon–gad.
És elindulának Ijé-*Abárim*ból, és tábort ütének Dibon-Gádban.
And they removed from Dibon–gad, and encamped in Almon–diblathaim.
És elindulának Dibon-Gádból, és tábort ütének Almon-Diblathaimban.
And they removed from Almon–diblathaim, and pitched in the mountains of Abarim, before Nebo.
És elindulának Almon-Diblathaimból, és tábort ütének az Abarim hegységnél, Nébó ellenében.
And they departed from the mountains of Abarim, and pitched in the plains of Moab by Jordan near Jericho.
És elindulának az Abarim hegységétől, és tábort ütének a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jérikhó ellenében.
And they pitched by Jordan, from Beth–jesimoth even unto Abel–shittim in the plains of Moab.
Tábort ütének pedig a Jordán mellett, Beth-Hajjesimóthtól Abel- Hassittimig, a Moáb mezőségén.
And the LORD spake unto Moses in the plains of Moab by Jordan near Jericho, saying,
És szóla az Úr Mózesnek a Moáb mezőségén, a Jordán mellett, Jerikhó ellenében, mondván:
Speak unto the children of Israel, and say unto them, When ye are passed over Jordan into the land of Canaan;
Szólj Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Mikor átmentek ti a Jordánon a Kanaán földére:
Then ye shall drive out all the inhabitants of the land from before you, and destroy all their pictures, and destroy all their molten images, and quite pluck down all their high places:
Űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött bálványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat rontsátok el!
And ye shall dispossess the inhabitants of the land, and dwell therein: for I have given you the land to possess it.
Űzzétek ki a földnek *lakóit,* és lakozzatok abban; mert néktek adtam azt a földet, hogy bírjátok azt.
And ye shall divide the land by lot for an inheritance among your families: and to the more ye shall give the more inheritance, and to the fewer ye shall give the less inheritance: every man's inheritance shall be in the place where his lot falleth; according to the tribes of your fathers ye shall inherit.
Azt a földet pedig sorsvetés által vegyétek birtokotokba a ti nemzetségeitek szerint. A nagyobb számúnak nagyobbítsátok az ő örökségét, a kisebb számúnak kisebbítsd az ő örökségét. A hová a sors esik valaki számára, az legyen az övé. A ti atyáitoknak törzsei szerint vegyétek át birtokotokat.
But if ye will not drive out the inhabitants of the land from before you; then it shall come to pass, that those which ye let remain of them shall be pricks in your eyes, and thorns in your sides, and shall vex you in the land wherein ye dwell.
Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti színetek elől, akkor, a kiket meghagytok közülök, szálkákká lesznek a ti szemeitekben, és tövisekké a ti oldalaitokban, és ellenségeitek lesznek néktek a földön, a melyen lakoztok.
Moreover it shall come to pass, that I shall do unto you, as I thought to do unto them.
És akkor a miképen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, úgy cselekszem majd veletek.