Luke 22

Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
Elközelgetett pedig a kovásztalan kenyerek ünnepe, mely husvétnak mondatik.
And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.
És a főpapok és az írástudók keresnek vala módot, hogyan öljék meg őt; mert féltek a néptől.
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.
Beméne pedig a Sátán Júdásba, ki Iskáriótesnek neveztetik, és a tizenkettőnek számából vala;
And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.
És elmenvén, megbeszélé a főpapokkal és a vezérekkel, mimódon adja őt nékik kezökbe.
And they were glad, and covenanted to give him money.
És azok örülének, és megszerződének, hogy pénzt adnak néki;
And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.
Ő pedig megigéré, és keres vala jó alkalmat, hogy őt nékik kezökbe adja zenebona nélkül.
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.
Eljöve pedig a kovásztalan kenyerek napja, melyen meg kelle öletni a husvéti báránynak;
And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.
És elküldé Pétert és Jánost, mondván: Elmenvén, készítsétek el nékünk a husvéti bárányt, hogy megegyük.
And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?
Ők pedig mondának néki: Hol akarod, hogy elkészítsük?
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.
És ő monda nékik: Ímé, mikor bementek a városba, szembe jő veletek egy ember, ki egy korsó vizet visz; kövessétek őt abba a házba, a melybe bemegy.
And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
És mondjátok a ház gazdájának: Ezt mondja néked a Mester: Hol van az a szállás, a hol megeszem az én tanítványaimmal a husvéti bárányt?
And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.
És ő mutat néktek egy nagy vacsoráló helyet, berendezve, ott készítsétek el.
And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
Elmenvén pedig, úgy találák, a mint mondta nékik; és elkészíték a húsvéti bárányt.
And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
És mikor eljött az idő, asztalhoz üle, és a tizenkét apostol ő vele egyetembe.
And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
És monda nékik: Kívánva kívántam a husvéti bárányt megenni veletek, melőtt én szenvednék:
For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
Mert mondom néktek, hogy többé nem eszem abból, míglen beteljesedik az Isten országában.
And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
És *a* pohárt vévén, minekutána hálákat adott, monda: Vegyétek ezt, és osszátok el magatok között:
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
Mert mondom néktek, hogy nem iszom a szőlőtőkének gyümölcséből, míglen eljő az Isten országa.
And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
És minekutána a kenyeret vette, hálákat adván megszegé, és adá nékik, mondván: Ez az én testem, mely ti érettetek adatik: ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.
Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
Hasonlóképen a pohárt is, minekutána vacsorált, ezt mondván: E pohár amaz új szövetség az én véremben, mely ti érettetek kiontatik.
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
De ímé annak a keze, a ki engem elárul, velem van az asztalon.
And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
És az embernek Fia jóllehet, elmegy, mint elvégeztetett: de jaj annak az embernek, a ki által elárultatik!
And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
És ők kezdék egymás között kérdezni, vajjon ki lehet az ő közöttük, a ki ezt meg fogja tenni?
And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.
Támada pedig köztük versengés is, hogy ki tekinthető köztük nagyobbnak.
And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.
Ő pedig monda nékik: A pogányokon uralkodnak az ő királyaik, és a kiknek azokon hatalmuk van, jóltévőknek hivatnak.
But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.
De ti nem úgy: hanem a ki legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a ki legkisebb; és a ki fő, mint a ki szolgál.
For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
Mert melyik nagyobb, az-é, a ki asztalnál ül, vagy a ki szolgál? nemde a ki asztalnál ül? De én ti köztetek olyan vagyok, mint a ki szolgál.
Ye are they which have continued with me in my temptations.
Ti vagytok pedig azok, kik megmaradtatok én velem az én kísérteteimben;
And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
Én azért adok néktek, miképen az én Atyám adott nékem, országot,
That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
Hogy egyetek és igyatok az én asztalomon az én országomban, és üljetek királyi székeken, ítélvén az Izráelnek tizenkét nemzetségét.
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
Monda pedig az Úr: Simon! Simon! ímé a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát;
But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.
De én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited: te azért idővel megtérvén, a te atyádfiait erősítsed.
And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
Ő pedig monda néki: Uram, te veled kész vagyok mind tömlöczre, mind halálra menni!
And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
És ő monda: Mondom néked Péter: Ma nem szól addig a kakas, míg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem.
And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.
És monda nékik: Mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-é valamiben fogyatkozástok? Ők pedig mondának: Semmiben sem.
Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.
Monda azért nékik: De most, a kinek erszénye van elővegye, hasonlóképen a táskát; és a kinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szablyát.
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.
Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy: És a gonoszok közé számláltatott. Mert a mik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek.
And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.
Azok pedig mondának: Uram, ímé van itt két szablya. Ő pedig monda: Elég.
And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
És kimenvén, méne az ő szokása szerint az Olajfák hegyére; követék pedig őt az ő tanítványai is.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
És mikor ott a helyen vala, monda nékik: Imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.
And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
És ő eltávozék tőlök mintegy kőhajításnyira; és térdre esvén, imádkozék,
Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.
Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt.
And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.
És haláltusában lévén, buzgóságosabban imádkozék; és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak.
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
És minekutána fölkelt az imádkozástól, az ő tanítványaihoz menvén, aludva találá őket a szomorúság miatt,
And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.
És monda nékik: Mit alusztok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek.
And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.
És mikor még beszéle, ímé sokaság *jöve,* melynek az méne előtte, a ki Júdásnak neveztetik, egy a tizenkettő közül: és közelgete Jézushoz, hogy őt megcsókolja.
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
Jézus pedig monda néki: Júdás, csókkal árulod el az embernek Fiát?
When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?
Látván pedig azok, a kik ő körülötte *valának,* a mi következik, mondának néki: Uram, vágjuk-é őket fegyverrel?
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.
És közülök valaki megvágá a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét.
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.
Felelvén pedig Jézus, monda: Elég eddig. És illetvén annak fülét, meggyógyítá azt.
Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
Monda pedig Jézus azoknak, a kik ő hozzá mentek, a főpapoknak, a templom tisztjeinek és a véneknek: Mint valami latorra, úgy jöttetek szablyákkal és fustélyokkal?
When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.
Mikor minden nap veletek voltam a templomban, a ti kezeiteket nem vetétek én reám; de ez a ti órátok, és a sötétségnek hatalma.
Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.
Megfogván azért őt, elvezeték, és elvivék a főpap házába. Péter pedig követi vala távol.
And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.
És mikor tüzet gerjesztettek az udvar közepén, és ők együtt leültek, Péter is leüle ő velök.
But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.
És meglátván őt egy szolgálóleány, a mint a világosságnál ült, szemeit reá vetvén, monda: Ez is ő vele vala!
And he denied him, saying, Woman, I know him not.
Ő pedig megtagadá őt, mondván: Asszony, nem ismerem őt!
And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.
És egy kevéssel azután más látván őt, monda: Te is azok közül való vagy! Péter pedig monda: Ember, nem vagyok!
And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilæan.
És úgy egy óra mulva más valaki erősíté, mondván: Bizony ez is vele vala: mert Galileából való is.
And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.
Monda pedig Péter: Ember, nem tudom, mit mondasz! És azonnal, mikor ő még beszélt, megszólalt a kakas.
And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
És hátra fordulván az Úr, tekinte Péterre. És megemlékezék Péter az Úr szaváról, a mint néki mondta: Mielőtt a kakas szól, háromszor megtagadsz engem.
And Peter went out, and wept bitterly.
És kimenvén Péter, keservesen síra.
And the men that held Jesus mocked him, and smote him.
És azok a férfiak, a kik fogva tarták Jézust, csúfolják vala, vervén őt.
And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?
És *szemeit* betakarván, arczul csapdosák őt, és kérdezék őt, mondván: Prófétáld meg ki az, a ki téged vere?
And many other things blasphemously spake they against him.
És sok egyéb dolgot mondának néki, szidalmazván őt.
And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,
És a mint nappal lett, egybegyűle a nép véneinek tanácsa, főpapok és írástudók: és vivék őt az ő gyülekezetükbe,
Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:
Mondván: Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk. Monda pedig nékik: Ha mondom néktek, nem hiszitek:
And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.
De ha kérdezlek is, nem feleltek nékem, sem el nem bocsátotok.
Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.
Mostantól fogva ül az embernek Fia az Isten hatalmának jobbja felől.
Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.
Mondának pedig mindnyájan: Te vagy tehát az Isten Fia? Ő pedig monda nékik: Ti mondjátok, hogy én vagyok!
And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.
Azok pedig mondának: Mi szükségünk van még bizonyságra? Hiszen mi magunk hallottuk az ő szájából.