Luke 23

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
És fölkelvén az ő egész sokaságuk, vivék őt Pilátushoz.
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
És kezdék őt vádolni, mondván: Úgy találtuk, hogy ez a népet félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, mivelhogy ő magát ama király Krisztusnak mondja.
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
Pilátus pedig megkérdé őt, mondván: Te vagy-é a zsidók királya? És ő felelvén néki, monda: Te mondod!
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
Monda pedig Pilátus a főpapoknak és a sokaságnak: Semmi bűnt nem találok ez emberben.
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
De azok erősködének, mondván: A népet felzendíti, tanítván az egész Júdeában, elkezdve Galileától mind idáig.
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
Pilátus pedig Galileát hallván, megkérdé, vajjon galileai ember-é ő?
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
És mikor megtudta, hogy ő a Héródes hatósága alá tartozik, Héródeshez küldé őt, mivelhogy az is Jeruzsálemben vala azokban a napokban.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
Héródes pedig Jézust látván igen megörüle: mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivelhogy sokat hallott ő felőle, és reménylé, hogy majd valami csodát lát, melyet ő tesz.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
Kérdezé pedig őt sok beszéddel; de ő semmit nem felele néki.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
*Ott* állanak vala pedig a főpapok és az írástudók, teljes igyekezettel vádolván őt.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
Héródes pedig az ő katonáival egybe semminek állítván és kicsúfolván őt, minekutána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldé Pilátushoz.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
És az napon lőnek barátok egymással Pilátus és Héródes; mert az előtt ellenségeskedésben valának egymással.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
Pilátus pedig a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén,
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
Monda nékik: Ide hoztátok nékem ez embert, mint a ki a népet félrevezeti: és ímé én ti előttetek kivallatván, semmi olyan bűnt nem találtam ez emberben, a mivel őt vádoljátok:
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
De még Héródes sem; mert titeket ő hozzá igazítálak; és ímé semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő.
I will therefore chastise him, and release him.
Megfenyítvén azért őt, elbocsátom.
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
Kell vala pedig elbocsátania nékik ünnepenként egy *foglyot.*
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
De felkiálta az egész sokaság, mondván: Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást!
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
Ki a városban lett valami lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöczbe.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
Pilátus azért ismét felszólala, el akarván bocsátani Jézust;
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
De azok ellene kiáltának, mondván: Feszítsd meg! Feszítsd meg őt!
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
Ő pedig harmadszor *is* monda nékik: Mert mi gonoszt tett ez? Semmi halálra való bűnt nem találtam ő benne; megfenyítvén azért őt, elbocsátom!
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
Azok pedig nagy fenszóval sürgeték, kérvén, hogy megfeszíttessék; és az ő szavok és a főpapoké erőt vesz vala.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
És Pilátus megítélé, hogy meglegyen, a mit kérnek vala.
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
És elbocsátá nékik azt, a ki lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöczbe, a kit kértek vala; Jézust pedig kiszolgáltatá az ő akaratuknak.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
Mikor azért elvivék őt, egy Czirénebeli Simont megragadván, ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, a kik gyászolák és siraták őt.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
Jézus pedig hozzájok fordulván, monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon.
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
Mert ímé jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok a meddők, és a mely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
Akkor kezdik mondani a hegyeknek: Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket!
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
Mert ha a zöldelő fán ezt mívelik, mi esik a száraz *fán?*
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
Vivének pedig két másikat is, *két *gonosztevőt ő vele, hogy megölessenek.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
Mikor pedig elmenének a helyre, mely Koponya *helyének* mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobbkéz felől, a másikat balkéz felől.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének reájok sorsot.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
És a nép megálla nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is azokkal egybe, mondván: Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választottja.
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván és eczettel kínálván őt.
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
És ezt mondván néki: Ha te vagy a zsidóknak ama Királya, szabadítsd meg magadat!
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
Vala pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel: Ez a zsidóknak ama Királya.
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
És mi ugyan méltán; mert a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem cselekedett.
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
Vala pedig mintegy hat óra, és sötétség lőn az egész tartományban mind kilencz órakorig.
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja középen ketté hasada.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
És kiáltván Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe *teszem le* az én lelkemet. És ezeket mondván, meghala.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
Látván pedig a százados, a mi történt, dicsőíté az Istent, mondván: Bizony ez ember igaz vala.
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
És az egész sokaság, mely e dolognak látására ment oda, látván azokat, a mik történtek, mellét verve megtére.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
Az ő ismerősei pedig mind, és az asszonyok, a kik Galileából követék őt, távol állának, nézvén ezeket.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
És ímé egy ember, kinek József vala neve, tanácsbeli, jó és igaz férfiú,
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
Ki nem vala részes azoknak tanácsában és cselekedetében, Arimathiából, a zsidók városából való, ki maga is várja vala az Istennek országát;
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
Ez oda menvén Pilátushoz, elkéré a Jézus testét.
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
És levévén azt, begöngyölé azt gyolcsba, és helyhezteté azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki sem feküdt.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
És az a nap péntek vala, és szombat virrada rá.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
Az *őt* követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképen helyeztetett el az ő teste.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket. * (Luke 23:57) És szombaton nyugovának a parancsolat szerint. *