Luke 22

Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
Fèt Pen san ledven yo, ki vle di fèt Delivrans jwif yo, te prèt pou rive.
And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.
Chèf prèt yo ak dirèktè lalwa yo t'ap chache yon riz pou yo fè touye Jezi, paske yo te pè pèp la.
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.
Lè sa a, Satan antre nan tèt Jida yo te rele Iskariòt la, yonn nan douz disip yo.
And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.
Jida al jwenn chèf prèt yo ak chèf gad ki t'ap veye tanp lan. Li di yo ki jan li ta ka fè yo pran Jezi.
And they were glad, and covenanted to give him money.
Yo pa t' manke kontan, yo pwomèt pou yo ba l' lajan.
And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.
Li tonbe dakò ak yo. Se konsa Jida t'ap chache yon bon okazyon pou l' te fè yo pran Jezi san foul la pa konnen.
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.
Jou fèt Pen san ledven an te rive; se jou sa a pou yo te touye ti mouton yo pou manje Delivrans lan.
And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.
Jezi voye Pyè ak Jan, li di yo konsa: Ale pare manje Delivrans lan pou n' kapab manje li.
And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?
Yo mande li: Ki bò ou ta vle nou pare li?
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.
Li di yo: Gade. Lè n'a antre lavil la, n'a kontre ak yon nonm k'ap pote yon krich dlo; swiv li jouk nan kay kote la antre a.
And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
N'a di mèt kay la: Mèt la voye mande ou kote pyès kay pou l' manje manje Delivrans lan avèk disip li yo?
And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.
Lè sa a la moutre nou yon gwo chanm anwo kay la, tou pare, tou meble. Se la n'a pare manje Delivrans lan.
And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
Yo pati, yo jwenn tout bagay jan l' te di yo a. Epi yo pare manje Delivrans lan.
And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
Lè lè a rive, Jezi chita bò tab la avèk apòt yo pou manje.
And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
Li di yo: Mwen pa t' manke anvi manje manje Delivrans sa a avè n' anvan m' al soufri.
For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
Paske, m'ap di nou sa: mwen p'ap janm manje l' ankò jouk jou la pran sans li nèt vre nan peyi kote Bondye Wa a.
And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
Apre sa, li pran yon gode, li di Bondye mèsi, epi l' di: Men gode sa a, separe l' bay chak moun nan nou;
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
paske, m'ap di nou sa, depi koulye a mwen p'ap bwè diven ankò jouk lè Bondye va vin pran pouvwa a nan men li.
And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
Apre sa, li pran pen, li di Bondye mèsi, li kase li. Li ba yo l', epi li di yo: Sa se kò mwen. Se mwen menm ki bay li pou nou. Se pou nou fè sa pou nou ka toujou chonje mwen.
Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
Menm jan an tou, apre yo fin manje, li ba yo gode diven an. Li di yo: Gode sa a, se nouvo kontra Bondye pase ak moun. Se avèk san m' ki koule pou nou an li siyen l'.
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
Men gade! Moun k'ap trayi m' lan, li la bò tab la ansanm ak mwen!
And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
Moun Bondye voye nan lachè a pral mouri jan Bondye te vle l' la, se vre. Men, malè pou moun ki trayi l' la!
And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
Latou, yonn pran mande lòt kilès nan yo la a ki pral fè bagay sa a.
And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.
Epi yon gwo diskisyon leve nan mitan disip yo. Yo te vle konnen kilès nan yo ki te dwe pase pou pi grannèg.
And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.
Jezi di yo: Nan tout peyi, wa se kòmande yo kòmande, moun ki chèf fè nou rele yo Bon papa.
But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.
Men pou nou menm, se pa konsa pou sa ye. Okontrè, sak pi grannèg nan mitan nou an, se pou l' tankou pi piti a; sa k'ap kòmande a, se pou l' tankou sa k'ap sèvi a.
For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
Kilès ki pi grannèg: moun ki chita bò tab la, osinon moun k'ap sèvi l' la? Moun ki chita bò tab la, pa vre? Tansèlman, mwen menm mwen nan mitan nou tankou moun k'ap sèvi a.
Ye are they which have continued with me in my temptations.
Nou menm, nou se moun ki kenbe fèm avè m' nan tout tribilasyon mwen yo.
And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
Se poutèt sa, menm jan Papa a te ban m' dwa pou m' gouvènen nan peyi kote li wa a, mwen menm tou, m'ap ban nou dwa sa a.
That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
N'a manje, n'a bwè sou tab ansanm avè m' sou govènman mwen an. M'a mete nou chita sou bèl fotèy pou nou jije douz branch fanmi Izrayèl la.
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
Simon, Simon, koute: Satan mande pouvwa pou l' pase nou tout nan laye, tankou grenn y'ap vannen.
But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.
Men, mwen lapriyè pou ou, Simon, pou konfyans ou nan Bondye pa febli. Ou menm, lè wa tounen vin jwenn mwen, bay frè ou yo fòs.
And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
Pyè di li: Mèt, mwen pare pou m' al nan prizon avè ou, pou m' mouri menm avè ou.
And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
Jezi reponn li: Pyè, tande sa m'ap di ou: kòk p'ap gen tan chante jòdi a, w'ap di ou pa konnen m' pandan twa fwa.
And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.
Jezi di yo ankò: Lè m' te voye nou san lajan, san manje, san soulye, èske nou te manke kichòy? Yo reponn li: Nou pa t' manke anyen.
Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.
Li di yo: Bon, koulye a, moun ki gen yon lajan, se pou l' pran l'; sa ki gen manje se pou l' pran l' tou. Moun ki pa gen nepe, se pou l' vann rad li pou l' achte yonn.
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.
Paske, tande byen sa m'ap di nou: pawòl ki te ekri a, fòk li rive vre nan lavi mwen: Yo mete l' ansanm ak mechan yo. Wi, sa ki ekri sou mwen an pral rive.
And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.
Disip yo di li: Mèt, men de nepe. Li di yo: Sa kont.
And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
Apre sa, Jezi soti, li al mòn Oliv la, jan l' te konn fè a. Disip yo swiv li.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
Lè l' rive, li di yo: Lapriyè pou n' pa tonbe anba tantasyon.
And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
Epi li kite yo, li al pi devan, distans yon moun kab voye yon wòch konsa. Li mete ajenou, li pran lapriyè.
Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.
Li di: Papa, si ou vle, tanpri, wete gode soufrans sa a devan je mwen. Men, se pa volonte m' ki pou fèt, se volonte pa ou.
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
Lè sa a, yon zanj Bondye soti nan syèl la parèt devan li. Li te vin bay Jezi fòs.
And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.
Kè Jezi te sere anpil, li t'ap lapriyè pi rèd. Swe t'ap koule sou li tonbe atè tankou gwo degout san.
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
Apre li fin lapriyè, li leve, li vin bò kot disip yo; li jwenn yo ap dòmi sitèlman yo te nan lapenn.
And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.
Li di yo: Poukisa n'ap dòmi konsa? Leve non, lapriyè pou n' pa tonbe anba tantasyon.
And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.
Jezi t'ap pale toujou lè yon bann moun vin rive. Jida, yonn nan douz disip yo, t'ap mache devan. Li pwoche bò kot Jezi pou l' bo li.
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
Men, Jezi di li: Jida, se avèk yon bo w'ap trayi Moun Bondye voye nan lachè a?
When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?
Moun ki te avèk Jezi yo, lè yo wè sak t'apral rive, yo mande li: Mèt, èske nou mèt voye kout nepe?
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.
Yonn ladan yo gen tan pote domestik granprèt la yon kou, li koupe zòrèy dwat li.
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.
Men, Jezi di yo: Non. Ase. Li manyen zòrèy nonm lan, li geri li.
Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
Apre sa, Jezi pale ak chèf prèt yo, chèf lagad tanp lan ansanm ak chèf fanmi yo ki te vin pran li. Li di yo: Nou vin dèyè m' ak nepe epi baton, tankou si m' te yon ansasen.
When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.
Toulejou mwen te la avèk nou nan tanp lan, nou pa t' chache arete mwen. Men koulye a, se jou pa n', se jou pouvwa ki travay nan fènwa a.
Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.
Yo arete Jezi, yo mennen li ale. Yo kondi l' kay granprèt la. Pyè t'ap swiv yo yon ti jan lwen lwen.
And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.
Yo te limen yon dife nan mitan lakou a. Pyè al chita nan mitan moun ki te bò dife a.
But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.
Yon sèvant wè Pyè chita bò dife a; li fiske je l' sou li, li di: Nonm sa a te avèk li tou.
And he denied him, saying, Woman, I know him not.
Men, Pyè demanti l', li di: Madanm, mwen pa konnen li.
And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.
Yon kadè apre, yon lòt wè l', epi l' di: Ou menm tou, ou fè pati moun sa yo. Pyè di: Non, monchè, mwen pa fè pati moun sa yo.
And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilæan.
Apre yon bon ti moman, yon lòt di l' ankò: Men wi, nonm sa a te avè l'. Se moun Galile li ye.
And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.
Pyè reponn li: Monchè, mwen pa konnen sa ou ap di la a. Menm lè a, antan li t'ap pale toujou, yon kòk pran chante.
And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
Jezi vire, li gade Pyè, epi Pyè vin chonje pawòl Seyè a te di l': Jòdi a, kòk p'ap gen tan chante, w'ap di ou pa konnen mwen pandan twa fwa.
And Peter went out, and wept bitterly.
Pyè soti, epi li tonbe kriye jouk li pa t' kapab ankò.
And the men that held Jesus mocked him, and smote him.
Mesye ki t'ap veye Jezi yo t'ap pase l' nan rizib. Yo t'ap ba l' kou.
And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?
Yo te bouche je l', yo t'ap mande li: Ki moun ki ba ou kou sa a? Devinen?
And many other things blasphemously spake they against him.
Epi yo t'ap di l' anpil lòt jouman ankò.
And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,
Lè l' fin fè jou, tout chèf fanmi yo, chèf prèt yo ansanm ak dirèktè lalwa yo reyini. Yo fè mennen Jezi devan Gran Konsèy jwif yo.
Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:
Yo mande li: Manyè di nou: èske se ou ki Kris la? Jezi reponn yo: Si m' reponn nou, nou p'ap vle kwè mwen.
And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.
Si m' poze nou yon keksyon, nou p'ap vle reponn mwen.
Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.
Men, depi jòdi a, Moun Bondye voye nan lachè a pral chita sou bò dwat Bondye ki gen pouvwa a.
Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.
Yo tout di li: Ou se pitit Bondye a, pa vre? Li reponn yo: Apa nou di li. Wi, se sa mwen ye menm.
And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.
Lè sa a yo di: Sa nou bezwen temwen ankò fè. Nou menm nou fèk tande pawòl ki soti nan bouch li.