Luke 23

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
Tout bann moun yo leve, yo mennen Jezi devan Pilat.
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
Rive la, yo pran depoze plent sou do l', yo di konsa: Nou jwenn nonm sa a ap moute tèt pèt la. L'ap di yo pou yo pa peye Seza lajan taks yo. Li menm rive pretann se Kris la li ye, yon wa.
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
Pilat mande li: Eske ou se wa jwif yo? Jezi reponn li: Se ou ki di li.
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
Pilat di chèf prèt yo ak foul moun yo: Mwen pa wè ankenn rezon pou m' kondannen nonm sa a.
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
Men, yo kenbe la avè l', yo di: L'ap moute tèt pèp la ak pawòl l'ap di yo. Li kòmanse travay sa a depi nan peyi Galilye, li pase nan tout peyi Jide a, li rive jouk isit la.
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
Lè Pilat tande sa, li mande yo si Jezi se moun Galile.
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
Aprann Pilat aprann Jezi te soti nan rejyon ki te sou kòmandman Ewòd la, li voye Jezi bay Ewòd ki t'ap pase kèk jou lavil Jerizalèm lè sa a.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
Ewòd pa t' manke kontan lè li wè Jezi. Depi lontan li te konn tande pale sou li, li te anvi kontre avè l'. Li te kwè li tapral wè Jezi fè kèk mirak.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
Li poze l' anpil keksyon, men Jezi pa reponn li anyen.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
Chèf prèt yo ak dirèktè lalwa yo te la. Yo t'ap depoze anpil gwo plent kont Jezi.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
Ewòd menm ansanm ak tout gad li yo t'ap pase Jezi nan rizib. Yo mete l' nan yon wonn tenten. Yo mete yon bèl rad sou li; epi yo voye l' tounen bay Pilat.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
Pilat ak Ewòd te lènmi anvan sa. Menm jou sa a yo vin zanmi.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
Pilat sanble chèf prèt yo, tout otorite yo ansanm ak pèp la.
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
Li di yo: Nou mennen nonm sa a ban mwen. Nou fè m' konprann l'ap moute tèt pèp la. Mwen menm, mwen poze l' keksyon devan nou, mwen pa janm jwenn li koupab. Li pa fè ankenn nan move zak n'ap plede di l' fè yo.
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
Ewòd pa jwenn li koupab non plis. Men li voye l' tounen ban mwen. Nonm sa a pa fè anyen ki merite lanmò.
I will therefore chastise him, and release him.
Mwen pral fè yo bat li byen bat, apre sa m'a lage li.
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
Pou chak fèt Delivrans, Pilat te blije lage yon prizonye ba yo.
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
Yo tout pran rele ansanm: Touye nonm sa a, lage Barabas ban nou.
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
Barabas sa a, se te yon nonm ki te nan prizon poutèt lèzam li te pran kont gouvènman an epi pou yon moun li te touye nan lavil la.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
Pilat menm te vle lage Jezi. Li pale ak foul moun yo ankò.
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
Men yo rele: Kloure l' sou yon kwa! Kloure l' sou yon kwa!
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
Yon twazyèm fwa ankò, Pilat di yo: Manyè di m' ki move zak li fè konsa? Mwen menm, mwen pa jwenn anyen nan nonm sa a ki merite lanmò. Mwen pa di nou mwen pral fè bat li byen bat, apre sa m'a lage li?
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
Men, yo pran rele pi fò, yo pèsiste ap mande pou yo kloure Jezi sou yon kwa. Yo sitèlman rele, Pilat ba yo gany.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
Se konsa Pilat pran desizyon pou l' ba yo sa yo te mande a.
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
Li lage moun pèp la te vle a, nonm ki te nan prizon pou konplo ak krim lan. Epi Pilat renmèt yo Jezi pou yo te fè li sa yo te vle a.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
Antan sòlda yo t'ap mennen Jezi ale, yo kontre Simon, yon moun peyi Sirèn. Li te soti nan jaden. Yo pran msye, yo chaje l' anba kwa a pou l' pote li dèyè Jezi.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
Yon bann moun nan pèp la t'ap swiv Jezi. Te gen kèk fanm la tou ki t'ap kriye, ki t'ap plenn sò li.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
Jezi vire gade yo, li di yo konsa: Nou menm, medam lavil Jerizalèm, pa kriye pou mwen tande; kriye pou tèt pa nou ak tout pitit nou yo.
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
Gen jou k'ap vin dèyè; lè sa a y'a di: benediksyon pou fanm ki pa kapab fè pitit, pou fanm ki pa t' janm fè pitit, pou fanm ki pa janm bay pitit tete.
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
Lè sa a, tout moun va di mòn yo: Tonbe sou nou! Y'a mande mòn yo: Kouvri nou!
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
Paske, si se sa yo fè bwa vèt la, kisa yo p'ap fè bwa chèch la?
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
Yo mennen de lòt moun, de krimenèl pou yo touye ansanm ak Jezi.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
Lè yo rive kote yo rele Zo bwa Tèt la, yo kloure Jezi sou kwa a. Yo kloure de krimenèl yo sou de lòt kwa, yonn chak bò li.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
Jezi di: Papa, padonnen yo. Yo pa konnen sa y'ap fè. Sòlda yo tire osò pou separe rad li yo.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
Pèp la te kanpe la ap gade. Chèf yo t'ap pase Jezi nan rizib, yo t'ap di: Gade! Li sove lòt moun; si se Kris la li ye, moun Bondye chwazi a, se pou l' sove tèt pa l' tou.
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
Sòlda yo t'ap pase l' nan betiz tou. Yo pwoche bò kote l', yo ba l' venèg pou l' bwè,
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
epi yo di li: Si ou se wa jwif yo, se pou ou sove tèt ou ou menm!
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
Men sak te ekri sou tèt kwa a: Nonm sa a se wa jwif yo li ye.
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
Yonn nan krimenèl yo te kloure sou kwa yo t'ap joure li. Li t'ap di li: Se pa ou ki Kris la? Sove tèt ou non, epi sove nou ansanm avè ou tou.
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
Men lòt la reprann li, li di li: Gen lè ou pa pè Bondye, ou menm ki anba menm kondannasyon avèk li a?
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
Pou nou menm se jistis, paske nou resevwa sa nou merite pou krim nou fè. Men li menm, li pa fè anyen.
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
Epi li di Jezi: Chonje m' wi lè wa vin pran gouvènman an nan men ou!
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
Jezi reponn li: Sa m'ap di ou la, se vre wi: Jòdi a ou pral avè m' nan paradi.
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
Li te midi konsa lè solèy la sispann klere sou tout peyi a jouk vè twazè nan apremidi.
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
Rido ki te nan tanp lan chire fè de moso.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
Jezi rele byen fò, li di: Papa, m' ap renmèt lespri mwen nan men ou. Apre l' fin di pawòl sa yo, li mouri.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
Lè kaptenn lame a wè sak te rive, li fè lwanj Bondye, epi li di: Se vre wi. Nonm sa a te inonsan.
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
Tout moun ki te vini an foul pou asiste espektak sa a te wè sak te rive. Yo tounen al lakay yo, yo t'ap bat lestonmak yo.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
Tout zanmi Jezi yo te rete yon ti jan lwen ansanm ak fanm ki t'ap mache avè l' yo depi nan peyi Galile. Yo tout t'ap gade sak t'ap pase.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
Te gen yon jwif ki te rele Jozèf, moun lavil Arimate. Se te yon bon gason ki te mache dwat devan Bondye.
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
Li t'ap tann kilè Bondye t'ap vin pran pouvwa a nan men li. Li te fè pati Gran Konsèy jwif yo, men li pa t' dakò ak sa lòt yo te fè ni ak sa yo te deside.
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
Jozèf al lakay Pilat, li mande kò Jezi.
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
Apre sa, li al desann kò a sou kwa a, li vlope l' nan yon bèl dra blan, epi li mete l' nan yon kavo yo te fouye nan wòch. Se te yon kavo tou nèf: yo pa t' ankò janm mete pesonn ladan li.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
Se te yon jou vandredi, repo a tapral kòmanse.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
Medam ki t'ap mache avèk Jezi depi nan peyi Galile yo te ale ansanm ak Jozèf. Yo wè kavo a, yo wè ki jan yo te mete kò Jezi ladan li.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
Apre sa, yo tounen lakay yo, y' al pare lwil santi bon ak odè pou benyen kò a. Men, jou repo a yo pa t' fè anyen, jan lalwa Moyiz te vle l' la.