Luke 22

Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
Men de usyrede Brøds Højtid, som kaldes Påske, nærmede sig.
And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.
Og Ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte, hvorledes de kunde slå ham ihjel; thi de frygtede for Folket.
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.
Men Satan gik ind i Judas, som kaldes Iskariot og var en af de tolv.
And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.
Og han gik hen og talte med Ypperstepræsterne og Høvedsmændene om, hvorledes han vilde forråde ham til dem.
And they were glad, and covenanted to give him money.
Og de bleve glade og lovede at give ham Penge.
And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.
Og han tilsagde det; og han søgte Lejlighed til at forråde ham til dem uden Opløb.
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.
Men de usyrede Brøds Dag kom, på hvilken man skulde slagte Påskelammet.
And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.
Og han udsendte Peter og Johannes og sagde: "Går hen og bereder os Påskelammet, at vi kunne spise det."
And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?
Men de sagde til ham: "Hvor vil du, at vi skulle berede det?"
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.
Men han sagde til dem: "Se, når I ere komne ind i Staden, skal der møde eder en Mand, som bærer en Vandkrukke; følger ham til Huset, hvor han går ind,
And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
og I skulle sige til Husbonden i Huset: Mesteren siger: Hvor er det Herberge, hvor jeg kan spise Påskelammet med mine Disciple?
And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.
Og han skal vise eder en stor Sal opdækket; der skulle I berede det."
And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
Og de gik hen og fandt det således, som han havde sagt dem; og de beredte Påskelammet.
And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
Og da Timen kom, satte han sig til Bords, og Apostlene med ham.
And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
Og han sagde til dem: "Jeg har hjerteligt længtes efter at spise dette Påskelam med eder, førend jeg lider.
For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
Thi jeg siger eder, at jeg skal ingen Sinde mere spise det, førend det bliver fuldkommet i Guds Rige."
And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
Og han tog en Kalk, takkede og sagde: "Tager dette, og deler det imellem eder!
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
Thi jeg siger eder, at fra nu af skal jeg ikke drikke af Vintræets Frugt, førend Guds Rige kommer."
And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
Og han tog Brød, takkede og brød det og gav dem det og sagde: "Dette er mit Legeme, det, som gives for eder; gører dette til min Ihukommelse!"
Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
Ligeså tog han også Kalken efter Aftensmåltidet og sagde: "Denne Kalk er den nye Pagt i mit Blod, det, som udgydes for eder.
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
Men se, hans Hånd, som forråder mig, er her på Bordet hos mig.
And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
Thi Menneskesønnen går bort, som det er beskikket; dog ve det Menneske, ved hvem han bliver forrådt!"
And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
Og de begyndte at spørge hverandre indbyrdes om, hvem af dem det dog kunde være, som skulde gøre dette.
And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.
Men der opstod også en Trætte iblandt dem om, hvem at dem der måtte synes at være den største.
And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.
Men han sagde til dem: "Folkenes Konger herske over dem, og de, som bruge Myndighed over dem, kaldes deres Velgørere.
But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.
I derimod ikke således; men den ældste iblandt eder blive som den yngste, og Føreren som den, der tjener.
For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
Thi hvem er størst: den, som sidder til Bords? eller den, som tjener? Mon ikke den, som sidder til Bords? Men jeg er iblandt eder som den, der tjener.
Ye are they which have continued with me in my temptations.
Men I ere de, som have holdt ud med mig i mine Fristelser.
And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
Og ligesom min Fader har tildelt mig Kongedømme, tildeler jeg eder
That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
at skulle spise og drikke ved mit Bord i mit Rige og sidde på Troner og dømme Israels tolv Stammer."
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
Men Herren sagde: "Simon, Simon! se, Satan begærede eder for at sigte eder som Hvede.
But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.
Men jeg bad for dig, at din Tro ikke skal svigte; og når du engang omvender dig, da styrk dine Brødre!"
And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
Men han sagde til ham: "Herre! jeg er rede til at gå med dig både i Fængsel og i Døden."
And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
Men han sagde: "Peter! jeg siger dig: Hanen skal ikke gale i Dag, førend du tre Gange har nægtet, at du kender mig."
And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.
Og han sagde til dem: "Da jeg udsendte eder uden Pung og Taske og Sko, manglede I da noget?" Og de sagde: "Intet."
Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.
Men han sagde til dem: "Men nu, den, som har en Pung, tage den med, ligeså også en Taske; og den, som ikke har noget Sværd, sælge sin Kappe og købe et!
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.
Thi jeg siger eder: Det, som er skrevet, bør opfyldes på mig, dette: "Og han blev regnet iblandt Overtrædere;" thi også med mig har det en Ende."
And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.
Men de sagde: "Herre! se, her er to Sværd." Men han sagde til dem: "Det er nok."
And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
Og han gik ud og gik efter sin Sædvane til Oliebjerget; men også Disciplene fulgte ham.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
Men da han kom til Stedet, sagde han til dem: "Beder om ikke at falde i Fristelse."
And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
Og han rev sig løs fra dem, så meget som et Stenkast, og faldt på Knæ, bad og sagde:
Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.
"Fader, vilde du dog tage denne Kalk fra mig! dog ske ikke min Villie, men din!"
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
Men en Engel fra Himmelen viste sig for ham og styrkede ham.
And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.
Og da han var i Dødsangst, bad han heftigere; men hans Sved blev som Blodsdråber, der faldt ned på Jorden.
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
Og da han stod op fra Bønnen og kom til Disciplene, fandt han dem sovende af Bedrøvelse.
And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.
Og han sagde til dem: "Hvorfor sove I? Står op og beder, for at I ikke skulle falde i Fristelse."
And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.
Medens han endnu talte, se, da kom der en Skare; og han, som hed Judas, en af de tolv, gik foran dem og nærmede sig til Jesus for at kysse ham.
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
Men Jesus sagde til ham: "Judas! forråder du Menneskesønnen med et Kys?"
When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?
Men da de,som vare omkring ham, så, hvad der vilde ske, sagde de: "Herre! skulle vi slå til med Sværd?"
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.
Og en af dem slog Ypperstepræstens Tjener og afhuggede hans højre Øre.
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.
Men Jesus tog til Orde og sagde: "Lad dem gøre også dette!" Og han rørte ved hans Øre og lægte ham.
Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
Men Jesus sagde til Ypperstepræsterne og Høvedsmændene for Helligdommen og de ældste, som vare komne til ham: "I ere gåede ud som imod en Røver med Sværd og Knipler.
When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.
Da jeg var daglig hos eder i Helligdommen, udrakte I ikke Hænderne imod mig; men dette er eders Time og Mørkets Magt."
Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.
Og de grebe ham og førte ham bort og bragte ham ind i Ypperstepræstens Hus; men Peter fulgte efter i Frastand.
And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.
Og de tændte en Ild midt i Gården og satte sig sammen, og Peter sad midt iblandt dem.
But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.
Men en Pige så ham sidde i Lysskæret og stirrede på ham og sagde: "Også denne var med ham."
And he denied him, saying, Woman, I know him not.
Men han fornægtede ham og sagde: "Jeg kender ham ikke. Kvinde!"
And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.
Og lidt derefter så en anden ham og sagde: "Også du er en af dem." Men Peter sagde: "Menneske! det er jeg ikke."
And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilæan.
Og omtrent en Time derefter forsikrede en anden det og sagde: "I Sandhed, også denne var med ham; han er jo også en Galilæer."
And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.
Men Peter sagde: "Menneske! jeg forstår ikke, hvad du siger." Og straks, medens han endnu talte. galede Hanen.
And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
Og Herren vendte sig og så på Peter; og Peter kom Herrens Ord i Hu, hvorledes han havde sagt til ham: "Førend Hanen galer i Dag, skal du fornægte mig tre Gange."
And Peter went out, and wept bitterly.
Og han gik udenfor og græd bitterligt.
And the men that held Jesus mocked him, and smote him.
Og de Mænd, som holdt Jesus, spottede ham og sloge ham;
And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?
og de kastede et Klæde over ham og spurgte ham og sagde: "Profeter! hvem var det, som slog dig?"
And many other things blasphemously spake they against him.
Og mange andre Ting sagde de spottende til ham.
And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,
Og da det blev Dag, samlede Folkets Ældste sig og Ypperstepræsterne og de skriftkloge, og de førte ham hen for deres Råd
Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:
og sagde: "Er du Kristus, da sig os det!" Men han sagde til dem: "Siger jeg eder det, tro I det ikke.
And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.
Og om jeg spørger, svare I mig ikke, ej heller løslade I mig.
Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.
Men fra nu af skal Menneskesønnen sidde ved Guds Krafts højre Hånd."
Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.
Men de sagde alle: "Er du da Guds Søn?" Og han sagde til dem: "I sige det; jeg er det."
And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.
Men de sagde: "Hvad have vi længere Vidnesbyrd nødig? vi have jo selv hørt det af hans Mund!"