Luke 23

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
Og hele Mængden stod op og førte ham for Pilatus.
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
Og de begyndte at anklage ham og sagde: "Vi have fundet, at denne vildleder vort Folk og forbyder at give Kejseren Skat og siger om sig selv at han er Kristus, en Konge."
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
Men Pilatus spurgte ham og sagde: "Er du Jødernes Konge?" Og han svarede og sagde til ham: "Du siger det."
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
Men Pilatus sagde til Ypperstepræsterne og til Skarerne: "Jeg finder ingen Skyld hos dette Menneske."
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
Men de bleve ivrigere og sagde: "Han oprører Folket, idet han lærer over hele Judæa fra Galilæa af, hvor han begyndte, og lige hertil."
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
Men da Pilatus hørte om Galilæa, spurgte han, om Manden var en Galilæer.
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
Og da han fik at vide, at han var fra Herodes's Område, sendte han ham til Herodes, som også selv var i Jerusalem i disse Dage.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
Men da Herodes så Jesus, blev han meget glad; thi han havde i lang Tid gerne villet se ham, fordi han hørte om ham, og han håbede at se et Tegn blive gjort af ham.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
Og han gjorde ham mange Spørgsmål; men han svarede ham intet.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
Men Ypperstepræsterne og de skriftkloge stode og anklagede ham heftigt.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
Men da Herodes med sine Krigsfolk havde hånet og spottet ham, kastede han et prægtigt Klædebon om ham og sendte ham til Pilatus igen.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
På den Dag bleve Herodes og Pilatus Venner med hinanden; thi de vare før i Fjendskab med hinanden.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
Men Pilatus sammenkaldte Ypperstepræsterne og Rådsherrerne og Folket
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
og sagde til dem: "I have ført dette Menneske til mig som en, der forfører Folket til Frafald; og se. jeg har forhørt ham i eders Påhør og har ingen Skyld fundet hos dette Menneske i det, som I anklage ham for,
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
og Herodes ikke heller, thi han sendte ham tilbage fil os; og se, han har intet gjort som han er skyldig at dø for.
I will therefore chastise him, and release him.
Derfor vil jeg revse ham og lade ham løs."
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
(Men han var nødt til at løslade dem een på Højtiden.)
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
Men de råbte alle sammen og sagde: "Bort med ham, men løslad os Barabbas!"
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
Denne var kastet i Fængsel for et Oprør, som var sket i Staden, og for Mord.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
Og atter talte Pilatus til dem, da han gerne vilde løslade Jesus.
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
Men de råbte til ham og sagde: "Korsfæst, korsfæst ham!
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
Men han sagde tredje Gang til dem: "Hvad ondt har da denne gjort Jeg har ingen Dødsskyld fundet hos ham; derfor vil jeg revse ham og lade ham løs."
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
Men de trængte på med stærke Råb og forlangte, at han skulde korsfæstes; og deres Råb fik Overhånd.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
Og Pilatus dømte, at deres Forlangende skulde opfyldes;
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
og han løslod den, de forlangte, som var kastet i Fængsel for Oprør og Mord; men Jesus overgav han til deres Villie.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
Og da de førte ham bort, toge de fat på en vis Simon fra Kyrene, som kom fra Marken, og lagde Korset på ham, for at han skulde bære det bag efter Jesus.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
Men der fulgte ham en stor Hob af Folket, og af Kvinder, som jamrede og græd over ham.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
Men Jesus vendte sig om til dem og sagde: "I Jerusalems Døtre! græder ikke over mig, men græder over eder selv og over eders Børn!
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
Thi se, der kommer Dage, da man skal sige: Salige ere de ufrugtbare og de Liv, som ikke fødte, og de Bryster, som ikke gave Die.
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
Da skulle de begynde at sige til Bjergene: Falder over os! og til Højene: Skjuler os!
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
Thi gør man dette ved det grønne Træ, hvad vil da ske med det tørre?"
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
Men der blev også to andre Misdædere førte ud for at henrettes med ham.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
Og da de vare komne til det Sted, som kaldes "Hovedskal", korsfæstede de ham der, og Misdæderne, den ene ved hans højre, og den anden ved hans venstre Side.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
Men Jesus sagde: "Fader! forlad dem; thi de vide ikke, hvad de gøre." Men de delte hans Klæder imellem sig ved Lodkastning.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
Og Folket stod og så til; men også Rådsherrerne spottede ham og sagde: "Andre har han frelst, lad ham frelse sig selv, dersom han er Guds Kristus, den udvalgte."
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
Men også Stridsmændene spottede ham, idet de trådte til, rakte ham Eddike og sagde:
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
"Dersom du er Jødernes Konge, da frels dig selv!"
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
Men der var også sat en Overskrift over ham (skreven på Græsk og Latin og Hebraisk): "Denne er Jødernes Konge."
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
Men en af de ophængte Misdædere spottede ham og sagde: "Er du ikke Kristus? Frels dig selv og os!"
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
Men den anden svarede og irettesatte ham og sagde: "Frygter heller ikke du Gud, da du er under den samme Dom?
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
Og vi ere det med Rette; thi vi få igen, hvad vore Gerninger have forskyldt; men denne gjorde intet uskikkeligt."
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
Og han sagde: "Jesus! kom mig i Hu, når du kommer i dit Rige!"
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
Og han sagde til ham: "Sandelig, siger jeg dig, i Dag skal du være med mig i Paradiset."
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
Og det var nu ved den sjette Time, og der blev Mørke over hele Landet indtil den niende Time,
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
idet Solen formørkedes; og Forhænget i Templet splittedes midt over.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
Og Jesus råbte med høj Røst og sagde: "Fader! i dine Hænder befaler jeg min Ånd;" og da han havde sagt det, udåndede han.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
Men da Høvedsmanden så det, som skete, gav han Gud Æren og sagde: "I Sandhed, dette Menneske var retfærdigt."
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
Og alle Skarerne, som vare komne sammen til dette Skue, sloge sig for Brystet, da de så, hvad der skete, og vendte tilbage.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
Men alle hans Kyndinge stode langt borte, ligeså de Kvinder, som fulgte med ham fra Galilæa, og så dette.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
Og se, en Mand ved Navn Josef, som var Rådsherre, en god og retfærdig Mand,
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
han havde ikke samtykket i deres Råd og Gerning, han var fra Arimathæa, en jødisk By, og han forventede Guds Rige;
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
han gik til Pilatus og bad om Jesu Legeme.
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
Og han tog det ned og svøbte det i et fint Linklæde, og han lagde ham i en Grav, som var hugget i en Klippe, hvor endnu ingen nogen Sinde var lagt.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
Og det var Beredelsesdag, og Sabbaten stundede til.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
Men Kvinderne, som vare komne med ham fra Galilæa, fulgte efter og så Graven, og hvorledes hans Legeme blev lagt.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
Og de vendte tilbage og beredte vellugtende Urter og Salver; og Sabbaten over holdt de sig stille efter Budet.