Luke 22

Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
Přibližoval se pak svátek přesnic, jenž slove velikanoc.
And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.
I hledali přední kněží a zákoníci, kterak by jej vyhladili; ale obávali se lidu.
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.
Tedy ďábel vstoupil do Jidáše, kterýž sloul Iškariotský, jednoho z počtu dvanácti.
And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.
A on odšed, mluvil s předními kněžími, a s úředníky nad chrámem, kterak by ho jim zradil.
And they were glad, and covenanted to give him money.
I zradovali se, a smluvili s ním, že mu chtí peníze dáti.
And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.
A on také jim přiřekl. I hledal příhodného času, aby ho jim zradil bez zástupu.
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.
Tedy přišel den přesnic, v kterémžto zabit měl býti beránek.
And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.
I poslal Ježíš Petra a Jana, řka: Jdouce, připravte nám beránka, abychom jedli.
And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?
A oni řekli mu: Kde chceš, ať připravíme?
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.
On pak řekl k nim: Aj, když vcházeti budete do města, potkáť vás člověk, dčbán vody nesa. Jdětež za ním do domu, do kteréhož vejde.
And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
A díte hospodáři toho domu: Vzkazuje tobě Mistr: Kde jest síň, kdežto budu jísti beránka s učedlníky svými?
And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.
A onť vám ukáže večeřadlo veliké podlážené. Tam připravte.
And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
I odšedše, nalezli, jakž jim pověděl, a připravili beránka.
And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
A když přišel čas večeře, posadil se za stůl, a dvanácte apoštolů s ním.
And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
I řekl jim: Žádostí žádal jsem tohoto beránka jísti s vámi, prve než bych trpěl.
For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
Nebo pravímť vám, žeť ho již více nebudu jísti, ažť se naplní v království Božím.
And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
A vzav kalich, a díky činiv, řekl: Vezměte jej a dělte mezi sebou.
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
Neboť pravím vám, žeť nebudu píti z plodu vinného kořene, ažť království Boží přijde.
And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
A vzav chléb, díky činiv, lámal a dal jim, řka: To jest tělo mé, kteréž se za vás dává. To čiňte na mou památku.
Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
Takž také dal jim i kalich, když bylo po večeři, řka: Tento kalich jest nová smlouva v mé krvi, kteráž se za vás vylévá.
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
Ale aj, ruka zrádce mého se mnou jest za stolem.
And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
A Syn zajisté člověka jde, tak jakž jest uloženo o něm, ale běda člověku tomu, kterýž ho zrazuje.
And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
Tedy oni počali vyhledávati mezi sebou, kdo by z nich byl, kterýž by to měl učiniti.
And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.
Stal se pak i svár mezi nimi, kdo by z nich zdál se býti větší.
And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.
On pak řekl jim: Králové národů panují nad nimi, a kteříž moc mají nad nimi, dobrodincové slovou.
But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.
Ale vy ne tak. Nýbrž kdož větší jest mezi vámi, budiž jako nejmenší, a kdož vůdce jest, budiž jako sloužící.
For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
Nebo kdo větší jest, ten-li, kterýž sedí, čili ten, kterýž slouží? Zdali ne ten, kterýž sedí? Ale já mezi vámi jsem jako ten, kterýž slouží.
Ye are they which have continued with me in my temptations.
Vy pak jste ti, kteříž jste v mých pokušeních se mnou zůstali.
And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
A jáť vám způsobuji, jakož mi způsobil Otec můj, království,
That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
Abyste jedli a pili za stolem mým v království mém, a seděli na stolicích, soudíce dvanáctero pokolení Izraelské.
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
I řekl Pán: Šimone, Šimone, aj, satan vyprosil vás, aby vás tříbil jako pšenici.
But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.
Ale jáť jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá. A ty někdy obrátě se, potvrzuj bratří svých.
And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
A on řekl jemu: Pane, s tebou hotov jsem i do žaláře i na smrt jíti.
And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
On pak dí: Pravím tobě, Petře, nezazpíváť dnes kohout, až prve třikrát zapříš, že neznáš mne.
And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.
I řekl jim: Když jsem vás posílal bez pytlíka, a bez mošny, a bez obuvi, zdali jste v čem nedostatek měli? A oni řekli: V ničemž.
Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.
Tedy dí jim: Ale nyní, kdo má pytlík, vezmi jej, a též i mošnu; a kdož nemá, prodej sukni svou, a kup sobě meč.
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.
Nebo pravím vám, že se ještě to musí naplniti na mně, což psáno: A s nešlechetnými počten jest. Nebo ty věci, kteréž psány jsou o mně, konec berou.
And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.
Oni pak řekli: Pane, aj, dva meče teď. A on řekl jim: Dostiť jest.
And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
A vyšed podle obyčeje svého, šel na horu Olivovou, a šli za ním i učedlníci jeho.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
A když přišel na místo, řekl jim: Modlte se, abyste nevešli v pokušení.
And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
A sám vzdáliv se od nich, jako by mohl kamenem dohoditi, a poklek na kolena, modlil se,
Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.
Řka: Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne, ale však ne má vůle, ale tvá staň se.
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
I ukázal se jemu anděl s nebe, posiluje ho.
And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.
A jsa v boji, horlivěji se modlil. I učiněn jest pot jeho jako krůpě krve tekoucí na zemi.
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
A vstav od modlitby, a přišed k učedlníkům, nalezl je, ani spí zámutkem.
And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.
I řekl jim: Co spíte? Vstaňte a modlte se, abyste nevešli v pokušení.
And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.
A když on ještě mluvil, aj, zástup, a ten, kterýž sloul Jidáš, jeden ze dvanácti, šel napřed, a přiblížil se k Ježíšovi, aby jej políbil.
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
Ježíš pak řekl jemu: Jidáši, políbením Syna člověka zrazuješ?
When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?
A vidouce ti, kteříž při něm byli, k čemu se chýlí, řekli jemu: Pane, budeme-liž bíti mečem?
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.
I udeřil jeden z nich služebníka nejvyššího kněze, a uťal ucho jeho pravé.
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.
A Ježíš odpověděv, řekl: Nechtež až potud. A dotkna se ucha jeho, uzdravil jej.
Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
I dí Ježíš těm, kteříž přišli k němu, předním kněžím a úředníkům chrámu a starším: Jako na lotra vyšli jste s meči a s kyjmi?
When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.
Ješto na každý den býval jsem s vámi v chrámě, a nevztáhli jste rukou na mne. Ale totoť jest ta vaše hodina a moc temnosti.
Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.
A oni javše jej, vedli ho, a uvedli do domu nejvyššího kněze. Petr pak šel za ním zdaleka.
And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.
A když zanítili oheň uprostřed síně a posadili se vůkol, sedl Petr mezi ně.
But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.
A uzřevši ho jedna děvečka, an sedí u ohně, a pilně naň pohleděvši, řekla: I tento byl s ním.
And he denied him, saying, Woman, I know him not.
A on zapřel ho, řka: Ženo, neznám ho.
And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.
A po malé chvíli jiný, vida jej, řekl: I ty z nich jsi. Petr pak řekl: Ó člověče, nejsem.
And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilæan.
A potom asi po jedné hodině jiný potvrzoval, řka: V pravdě i tento s ním byl, neb i Galilejský jest.
And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.
I řekl Petr: Člověče, nevím, co pravíš. A hned, když on ještě mluvil, kohout zazpíval.
And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
I obrátiv se Pán, pohleděl na Petra. I rozpomenul se Petr na slovo Páně, kterak jemu byl řekl: Že prve než kohout zazpívá, třikrát mne zapříš.
And Peter went out, and wept bitterly.
I vyšed ven Petr, plakal hořce.
And the men that held Jesus mocked him, and smote him.
Muži pak ti, kteříž drželi Ježíše, posmívali se jemu, tepouce ho.
And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?
A zakrývajíce ho, bili jej v tvář, a tázali se ho, řkouce: Prorokuj, kdo jest, kterýž tebe udeřil?
And many other things blasphemously spake they against him.
A jiného mnoho, rouhajíce se, mluvili proti němu.
And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,
A když byl den, sešli se starší lidu a přední kněží a zákoníci, a vedli ho do rady své,
Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:
Řkouce: Jsi-li ty Kristus? Pověz nám! I dí jim: Povím-li vám, nikoli neuvěříte.
And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.
A pakli se vás co otíži, neodpovíte mi, ani propustíte.
Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.
Ale od této chvíle Syn člověka sedne na pravici moci Boží.
Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.
I řekli všickni: Tedy jsi ty Syn Boží? On pak řekl jim: Vy pravíte, že já jsem.
And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.
A oni řekli: Což ještě potřebujeme svědectví? Však jsme sami slyšeli z úst jeho.