Luke 23

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
Tehdy povstavši všecko to množství jich, vedli jej ku Pilátovi.
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
A počali naň žalovati, řkouce: Tohoto jsme nalezli, an převrací lid, a brání daně dávati císaři, pravě se býti Kristem králem.
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
Pilát pak otázal se ho, řka: Ty-li jsi král Židovský? A on odpověděv, řekl jemu: Ty pravíš.
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
I dí Pilát k předním kněžím a k zástupům: Žádné viny nenalézám na tomto člověku.
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
Oni pak více se rozmáhali v křiku, řkouce: Bouříť lid, uče po všem Judstvu, počav od Galilee až sem.
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
Tedy Pilát uslyšav o Galilei, otázal se, byl-li by člověk Galilejský.
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
A když zvěděl, že by byl z panství Herodesova, poslal jej k Herodesovi, kterýž také v Jeruzalémě byl v ty dni.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
Herodes pak uzřev Ježíše, zradoval se velmi. Nebo dávno žádal viděti jej, protože mnoho o něm slýchal, a nadál se, že nějaký div od něho učiněný uzří.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
I tázal se ho mnohými řečmi, ale on jemu nic neodpovídal.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
Stáli pak tu přední kněží a zákoníci, tuze na něj žalujíce.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
A pohrdna jím Herodes s svým rytířstvem, a naposmívav se jemu, oblékl jej v roucho bílé, i odeslal zase ku Pilátovi.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
I učiněni jsou přátelé Herodes s Pilátem v ten den. Nebo před tím nepřátelé byli vespolek.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
Pilát pak svolav přední kněží a úřadné osoby i lid,
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
Řekl k nim: Dali jste mi toho člověka, jako by lid odvracel po sobě, a aj, já před vámi vyptávaje se ho, žádné viny jsem nenalezl na tom člověku ve všem tom, což vy na něj žalujete.
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
Ano ani Herodes; nebo odeslal jsem vás k němu, a aj, nic hodného smrti nestalo se jemu.
I will therefore chastise him, and release him.
Protož potresce ho, propustím jej.
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
Musíval pak propouštěti jim v svátek jednoho vězně.
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
Protož zkřikli spolu všecko množství, řkouce: Zahlaď tohoto, a propusť nám Barabbáše.
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
Kterýž byl pro svádu nějakou v městě učiněnou a pro vraždu vsazen do žaláře.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
Tedy Pilát opět mluvil k nim, chtěje propustiti Ježíše.
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
A oni vždy volali, řkouce: Ukřižuj ho, ukřižuj!
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
A on po třetí řekl k nim: Což jest pak zlého učinil tento? Jáť žádné příčiny smrti nenalézám na něm. Protož potresce ho, propustím.
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
Oni pak předce dotírali na něj křikem velikým, žádajíce, aby byl ukřižován. A rozmáhali se hlasové jejich a předních kněží.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
Pilát pak přisoudil, aby se naplnila žádost jejich.
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
I propustil jim toho, kterýž pro bouřku a vraždu vsazen byl do žaláře, za něhož prosili, ale Ježíše vydal k vůli jejich.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
A když jej vedli, chytivše Šimona nějakého Cyrenenského, jdoucího s pole, vložili na něj kříž, aby jej nesl za Ježíšem.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
I šlo za ním veliké množství lidu i žen, kteréžto plakaly a kvílily ho.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
A obrátiv se k nim Ježíš, dí: Dcery Jeruzalémské, neplačtež nade mnou, ale raději samy nad sebou plačte a nad svými dětmi.
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
Nebo aj, přijdou dnové, v nichžto řeknou: Blahoslavené neplodné, a břicha, kteráž nerodila, a prsy, kteréž nekrmily.
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
Tehdyť počnou říci k horám: Padněte na nás, a pahrbkům: Přikrejte nás!
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
Nebo poněvadž na zeleném dřevě toto se děje, i co pak bude na suchém?
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
Vedeni pak byli s ním i jiní dva zločinci, aby spolu s ním byli ukřižováni.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
A když přišli na místo, kteréž slove popravištné, tu jej ukřižovali, i ty zločince, jednoho na pravici, druhého pak na levici.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
Tedy Ježíš řekl: Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí. A rozdělivše roucho jeho, metali o ně los.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
I stál lid, dívaje se. A posmívali se jemu knížata s nimi, řkouce: Jinýmť jest spomáhal, nechať nyní pomůže sám sobě, jestliže on jest Kristus, ten Boží zvolený.
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
Posmívali se také jemu žoldnéři, přistupujíce a octa podávajíce jemu,
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
A řkouce: Jsi-li ty ten král Židovský, spomoziž sám sobě.
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
A byl také i nápis napsaný nad ním, literami Řeckými a Latinskými a Židovskými: Tento jest král Židovský.
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
Jeden pak z těch zločinců, kteříž s ním viseli, rouhal se jemu, řka: Jsi-li ty Kristus, spomoziž sobě i nám.
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
A odpověděv druhý, trestal ho, řka: Ty se ani Boha nebojíš, ješto jsi v témž odsouzení?
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
Myť zajisté spravedlivě trpíme, nebo hodnou pomstu za skutky naše béřeme, ale tento nic zlého neučinil.
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
I dí Ježíšovi: Pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého.
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
I řekl mu Ježíš: Amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji.
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
A bylo okolo hodiny šesté. I stala se tma po vší zemi až do hodiny deváté.
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
I zatmělo se slunce, a opona chrámová roztrhla se na poly.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
A zvolav Ježíš hlasem velikým, řekl: Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého. A to pověděv, umřel.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
A vida centurio, co se stalo, velebil Boha, řka: Jistě člověk tento spravedlivý byl.
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
A všickni zástupové, přítomní tomu divadlu, hledíce na to, co se dálo, tepouce prsy své, navracovali se.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
Stáli pak všickni známí jeho zdaleka, i ženy, kteréž byly přišly za ním od Galilee, hledíce na to.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
A aj, muž jménem Jozef, jeden z úřadu, muž dobrý a spravedlivý,
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
Kterýž byl nepovolil radě a skutku jejich, z Arimatie města Judského, kterýžto také očekával království Božího,
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
Ten přistoupiv ku Pilátovi, vyprosil tělo Ježíšovo,
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
A složiv je s kříže, obvinul v kment a pochoval je v hrobě vytesaném v skále, v kterémž ještě nebyl žádný pochován.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
A byl den připravování, a sobota se začínala.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
Šedše pak také za ním ženy, kteréž byly s Ježíšem přišly od Galilee, pohleděly na hrob, a kterak pochováno bylo tělo jeho.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
Vrátivše se pak, připravily vonné věci a masti, ale v sobotu odpočinuly, podle přikázání.