Luke 22

Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
Bližio se Blagdan beskvasnih kruhova zvan Pasha.
And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.
Glavari svećenički i pismoznanci tražili su kako da Isusa smaknu jer se bojahu naroda.
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.
A Sotona uđe u Judu zvanog Iškariotski koji bijaše iz broja dvanaestorice.
And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.
On ode i ugovori s glavarima svećeničkim i zapovjednicima kako da im ga preda.
And they were glad, and covenanted to give him money.
Oni se povesele i ugovore da će mu dati novca.
And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.
On pristade. Otada je tražio priliku da im ga preda mimo naroda.
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.
Kada dođe Dan beskvasnih kruhova, u koji je trebalo žrtvovati pashu,
And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.
posla Isus Petra i Ivana i reče: "Hajdete, pripravite nam da blagujemo pashu."
And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?
Rekoše mu: "Gdje hoćeš da pripravimo?"
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.
On im reče: "Evo, čim uđete u grad, namjerit ćete se na čovjeka koji nosi krčag vode. Pođite za njim u kuću u koju uniđe
And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
i recite domaćinu te kuće: 'Učitelj veli: Gdje je svratište u kojem bih blagovao pashu sa svojim učenicima?'
And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.
I on će vam pokazati na katu veliko blagovalište prostrto: ondje pripravite."
And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
Oni odu, nađu kako im je rekao i priprave pashu.
And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
Kada dođe čas, sjede Isus za stol i apostoli s njim.
And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
I reče im: "Svom sam dušom čeznuo ovu pashu blagovati s vama prije svoje muke.
For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
Jer kažem vam, neću je više blagovati dok se ona ne završi u kraljevstvu Božjem."
And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
I uze čašu, zahvali i reče: "Uzmite je i razdijelite među sobom.
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
Jer kažem vam, ne, neću više piti od roda trsova dok kraljevstvo Božje ne dođe."
And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
I uze kruh, zahvali, razlomi i dade im govoreći: "Ovo je tijelo moje koje se za vas predaje. Ovo činite meni na spomen."
Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
Tako i čašu, pošto večeraše, govoreći: "Ova čaša novi je Savez u mojoj krvi koja se za vas prolijeva."
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
"A evo, ruka mog izdajice sa mnom je na stolu.
And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
Sin Čovječji, istina, ide kako je određeno, ali jao čovjeku onomu koji ga predaje."
And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
I oni se počeše ispitivati tko bi od njih mogao takvo što učiniti.
And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.
Uto nasta među njima prepirka tko bi od njih bio najveći.
And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.
A on im reče: "Kraljevi gospoduju svojim narodima i vlastodršci nazivaju sebe dobrotvorima.
But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.
Vi nemojte tako! Naprotiv, najveći među vama neka bude kao najmlađi; i predstojnik kao poslužitelj.
For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
Ta tko je veći? Koji je za stolom ili koji poslužuje? Zar ne onaj koji je za stolom? A ja sam posred vas kao onaj koji poslužuje."
Ye are they which have continued with me in my temptations.
"Da, vi ste sa mnom ustrajali u mojim kušnjama.
And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
Ja vam stoga u baštinu predajem kraljevstvo što ga je meni predao moj Otac:
That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
da jedete i pijete za mojim stolom u kraljevstvu mojemu i sjedite na prijestoljima sudeći dvanaest plemena Izraelovih."
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
"Šimune, Šimune, evo Sotona zaiska da vas prorešeta kao pšenicu.
But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.
Ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Pa kad k sebi dođeš, učvrsti svoju braću."
And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
Petar mu reče: "Gospodine, s tobom sam spreman i u tamnicu i u smrt."
And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
A Isus će mu: "Kažem ti, Petre, neće se danas oglasiti pijetao dok triput ne zatajiš da me poznaš."
And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.
I reče: "Kad sam vas poslao bez kese i bez torbe i bez sandala, je li vam što nedostajalo?" Oni odgovore: "Ništa."
Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.
Nato će im: "No sada tko ima kesu, neka je uzme! Isto tako i torbu! A koji nema, neka proda svoju haljinu i neka kupi sebi mač
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.
jer kažem vam, ono što je napisano treba se ispuniti na meni: Među zlikovce bi ubrojen. Uistinu, sve što se odnosi na mene ispunja se."
And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.
Oni mu rekoše: "Gospodine, evo ovdje dva mača!" Reče im: "Dosta je!"
And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
Tada iziđe te se po običaju zaputi na Maslinsku goru. Za njim pođoše i njegovi učenici.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
Kada dođe onamo, reče im: "Molite da ne padnete u napast!"
And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
I otrgnu se od njih koliko bi se kamenom dobacilo, pade na koljena pa se molio:
Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.
"Oče! Ako hoćeš, otkloni ovu čašu od mene. Ali ne moja volja, nego tvoja neka bude!"
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
A ukaza mu se anđeo s neba koji ga ohrabri. A kad je bio u smrtnoj muci, usrdnije se molio.
And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.
I bijaše znoj njegov kao kaplje krvi koje su padale na zemlju.
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
Usta od molitve, dođe učenicima i nađe ih snene od žalosti
And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.
pa im reče: "Što spavate? Ustanite! Molite da ne padnete u napast!"
And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.
Dok je on još govorio, eto svjetine, a pred njom jedan od dvanaestorice, zvani Juda. On se približi Isusu da ga poljubi.
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
Isus mu reče: "Juda, poljupcem Sina Čovječjeg predaješ?"
When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?
A oni oko njega, vidjevši što se zbiva, rekoše: "Gospodine, da udarimo mačem?"
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.
I jedan od njih udari slugu velikoga svećenika i odsiječe mu desno uho.
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.
Isus odgovori: "Pustite! Dosta!" Onda se dotače uha i zacijeli ga.
Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
Nato Isus reče onima koji se digoše na nj, glavarima svećeničkim, zapovjednicima hramskim i starješinama: "Kao na razbojnika iziđoste s mačevima i toljagama!
When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.
Danomice bijah s vama u Hramu i ne digoste ruke na me. No ovo je vaš čas i vlast Tmina."
Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.
Uhvatiše ga dakle, odvedoše i uvedoše u dom velikoga svećenika. Petar je išao za njim izdaleka.
And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.
A posred dvorišta naložiše vatru i posjedaše uokolo. Među njih sjedne Petar.
But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.
Ugleda ga neka sluškinja gdje sjedi kraj vatre, oštro ga pogleda i reče: "I ovaj bijaše s njim!"
And he denied him, saying, Woman, I know him not.
A on zanijeka: "Ne znam ga, ženo!"
And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.
Malo zatim opazi ga netko drugi i reče: "I ti si od njih!" A Petar reče: "Čovječe, nisam!"
And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilæan.
I nakon otprilike jedne ure drugi neki navaljivaše: "Doista, i ovaj bijaše s njim! Ta Galilejac je!"
And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.
A Petar će: "Čovječe, ne znam što govoriš!" I umah, dok je on još govorio, oglasi se pijetao.
And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
Gospodin se obazre i upre pogled u Petra, a Petar se spomenu riječi Gospodinove, kako mu ono reče: "Prije nego se danas pijetao oglasi, zatajit ćeš me tri puta."
And Peter went out, and wept bitterly.
I iziđe te gorko zaplaka.
And the men that held Jesus mocked him, and smote him.
A ljudi koji su Isusa čuvali udarajući ga poigravali se njime
And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?
i zastirući mu lice, zapitkivali ga: "Proreci tko te udario!"
And many other things blasphemously spake they against him.
I mnogim se drugim pogrdama nabacivali na nj.
And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,
A kad se razdanilo, sabra se starješinstvo narodno, glavari svećenički i pismoznanci te ga dovedoše pred svoje Vijeće
Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:
i rekoše: "Ako si ti Krist, reci nam!" A on će im: "Ako vam reknem, nećete vjerovati;
And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.
ako vas zapitam, nećete odgovoriti.
Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.
No od sada će Sin Čovječji sjedjeti zdesna Sile Božje."
Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.
Nato svi rekoše: "Ti si, dakle, Sin Božji!" On im reče: "Vi velite! Ja jesam!"
And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.
Nato će oni: "Što nam još svjedočanstvo treba? Ta sami smo čuli iz njegovih usta!"