Luke 23

And the whole multitude of them arose, and led him unto Pilate.
I ustade sva ona svjetina. Odvedoše ga Pilatu
And they began to accuse him, saying, We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Cæsar, saying that he himself is Christ a King.
i stadoše ga optuživati: "Ovoga nađosmo kako zavodi naš narod i brani davati caru porez te za sebe tvrdi da je Krist, kralj."
And Pilate asked him, saying, Art thou the King of the Jews? And he answered him and said, Thou sayest it.
Pilat ga upita: "Ti li si kralj židovski?" On mu odgovori: "Ti kažeš!"
Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.
Tada Pilat reče glavarima svećeničkim i svjetini: "Nikakve krivnje ne nalazim na ovom čovjeku!"
And they were the more fierce, saying, He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.
No oni navaljivahu: "Buni narod naučavajući po svoj Judeji, počevši od Galileje pa dovde!"
When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilæan.
Čuvši to, Pilat propita da li je taj čovjek Galilejac.
And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.
Saznavši da je iz oblasti Herodove, posla ga Herodu, koji i sam bijaše onih dana u Jeruzalemu.
And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad: for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.
A kad Herod ugleda Isusa, veoma se obradova jer ga je već odavna želo vidjeti zbog onoga što je o njemu slušao te se nadao od njega vidjeti koje čudo.
Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.
Postavljao mu je mnoga pitanja, ali mu Isus uopće nije odgovarao.
And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.
A stajahu ondje i glavari svećenički i pismoznanci optužujući ga žestoko.
And Herod with his men of war set him at nought, and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.
Herod ga zajedno sa svojom vojskom prezre i ismija: obuče ga u bijelu haljinu i posla natrag Pilatu.
And the same day Pilate and Herod were made friends together: for before they were at enmity between themselves.
Onoga se dana Herod i Pilat sprijateljiše, jer prije bijahu neprijatelji.
And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,
A Pilat dade sazvati glavare svećeničke, vijećnike i narod
Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:
te im reče: "Doveli ste mi ovoga čovjeka kao da buni narod. Ja ga evo ispitah pred vama pa ne nađoh na njemu ni jedne krivice za koju ga optužujete.
No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo, nothing worthy of death is done unto him.
A ni Herod jer ga posla natrag nama. Evo, on nije počinio ništa čime bi zaslužio smrt.
I will therefore chastise him, and release him.
Kaznit ću ga dakle i pustiti."
(For of necessity he must release one unto them at the feast.)
#
And they cried out all at once, saying, Away with this man, and release unto us Barabbas:
I povikaše svi uglas: "Smakni ovoga, a pusti nam Barabu!"
(Who for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)
A taj bijaše bačen u tamnicu zbog neke pobune u gradu i ubojstva.
Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them.
Pilat im stoga ponovno progovori hoteći osloboditi Isusa.
But they cried, saying, Crucify him, crucify him.
Ali oni vikahu: "Raspni, raspni ga!"
And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done? I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go.
On im treći put reče: "Ta što je on zla učinio? Ne nađoh na njemu smrtne krivice. Kaznit ću ga dakle i pustiti."
And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified. And the voices of them and of the chief priests prevailed.
Ali oni navaljivahu iza glasa ištući da se razapne. I vika im bivala sve jača.
And Pilate gave sentence that it should be as they required.
Pilat presudi da im bude što ištu.
And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired; but he delivered Jesus to their will.
Pusti onoga koji zbog pobune i ubojstva bijaše bačen u tamnicu, koga su iskali, a Isusa preda njima na volju.
And as they led him away, they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.
Kad ga odvedoše, uhvatiše nekog Šimuna Cirenca koji je dolazio s polja i stave na nj križ da ga nosi za Isusom.
And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.
Za njim je išlo silno mnoštvo svijeta, napose žena, koje su plakale i naricale za njim.
But Jesus turning unto them said, Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.
Isus se okrenu prema njima pa im reče: "Kćeri Jeruzalemske, ne plačite nada mnom, nego plačite nad sobom i nad djecom svojom.
For, behold, the days are coming, in the which they shall say, Blessed are the barren, and the wombs that never bare, and the paps which never gave suck.
Jer evo idu dani kad će se govoriti: 'Blago nerotkinjama, utrobama koje ne rodiše i sisama koje ne dojiše.'
Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.
Tad će početi govoriti gorama: 'Padnite na nas!' i bregovima: 'Pokrijte nas!'
For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry?
Jer ako se tako postupa sa zelenim stablom, što li će biti sa suhim?"
And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death.
A vodili su i drugu dvojicu, zločince, da ih s njime pogube.
And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.
I kada dođoše na mjesto zvano Lubanja, ondje razapeše njega i te zločince, jednoga zdesna, drugoga slijeva.
Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do. And they parted his raiment, and cast lots.
A Isus je govorio: "Oče, oprosti im, ne znaju što čine!" I razdijeliše među se haljine njegove bacivši kocke.
And the people stood beholding. And the rulers also with them derided him, saying, He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.
Stajao je ondje narod i promatrao. A podrugivali se i glavari govoreći: "Druge je spasio, neka spasi sam sebe ako je on Krist Božji, Izabranik!"
And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,
Izrugivali ga i vojnici, prilazili mu i nudili ga octom
And saying, If thou be the king of the Jews, save thyself.
govoreći: "Ako si ti kralj židovski, spasi sam sebe!"
And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.
A bijaše i natpis ponad njega: "Ovo je kralj židovski."
And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying, If thou be Christ, save thyself and us.
Jedan ga je od obješenih zločinaca pogrđivao: "Nisi li ti Krist? Spasi sebe i nas!"
But the other answering rebuked him, saying, Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation?
A drugi ovoga prekoravaše: "Zar se ne bojiš Boga ni ti, koji si pod istom osudom?
And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds: but this man hath done nothing amiss.
Ali mi po pravdi jer primamo što smo djelima zaslužili, a on - on ništa opako ne učini."
And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.
Onda reče: "Isuse, sjeti me se kada dođeš u kraljevstvo svoje."
And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.
A on će mu: "Zaista ti kažem: danas ćeš biti sa mnom u raju!"
And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.
Bijaše već oko šeste ure kad nasta tama po svoj zemlji - sve do ure devete,
And the sun was darkened, and the veil of the temple was rent in the midst.
jer sunce pomrča, a hramska se zavjesa razdrije po sredini.
And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost.
I povika Isus iza glasa: "Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj!" To rekavši, izdahnu.
Now when the centurion saw what was done, he glorified God, saying, Certainly this was a righteous man.
Kad satnik vidje što se zbiva, stane slaviti Boga: "Zbilja, čovjek ovaj bijaše pravednik!"
And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done, smote their breasts, and returned.
I kad je sav svijet koji se zgrnuo na taj prizor vidio što se zbiva, vraćao se bijući se u prsa.
And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.
Stajahu podalje i gledahu to svi znanci njegovi i žene koje su za njim išle iz Galileje.
And, behold, there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:
I dođe čovjek imenom Josip, vijećnik, čovjek čestit i pravedan;
(The same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathæa, a city of the Jews: who also himself waited for the kingdom of God.
on ne privoli njihovoj odluci i postupku. Bijaše iz Arimateje, grada judejskoga i iščekivaše kraljevstvo Božje.
This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.
Taj dakle pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.
And he took it down, and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid.
Zatim ga skinu, povi u platno i položi u grob isklesan u koji još ne bijaše nitko položen.
And that day was the preparation, and the sabbath drew on.
Bijaše dan Priprave; subota je svitala.
And the women also, which came with him from Galilee, followed after, and beheld the sepulchre, and how his body was laid.
A pratile to žene koje su s Isusom došle iz Galileje: motrile grob i kako je položeno tijelo njegovo.
And they returned, and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.
Zatim se vrate i priprave miomirise i pomasti. U subotu mirovahu po propisu.