Proverbs 16

心中的谋算在乎人;舌头的应对由于耶和华。
Při člověku bývá spořádání myšlení, ale od Hospodina jest řeč jazyka.
人一切所行的,在自己眼中看为清洁;惟有耶和华衡量人心。
Všecky cesty člověka čisté se jemu zdají, ale kterýž zpytuje duchy, Hospodin jest.
你所做的,要交托耶和华,你所谋的,就必成立。
Uval na Hospodina činy své, a budou upevněna předsevzetí tvá.
耶和华所造的,各适其用;就是恶人也为祸患的日子所造。
Hospodin všecko učinil pro sebe samého, také i bezbožného ke dni zlému.
凡心里骄傲的,为耶和华所憎恶;虽然连手,他必不免受罚。
Ohavností jest Hospodinu každý pyšného srdce; by sobě na pomoc i jiné přivzal, neujde pomsty.
因怜悯诚实,罪孽得赎;敬畏耶和华的,远离恶事。
Milosrdenstvím a pravdou očištěna bývá nepravost, a v bázni Hospodinově uchází se zlého.
人所行的,若蒙耶和华喜悦,耶和华也使他的仇敌与他和好。
Když se líbí Hospodinu cesty člověka, také i nepřátely jeho spokojuje k němu.
多有财利,行事不义,不如少有财利,行事公义。
Lepší jest maličko s spravedlností, než množství důchodů nespravedlivých.
人心筹算自己的道路;惟耶和华指引他的脚步。
Srdce člověka přemýšlí o cestě své, ale Hospodin spravuje kroky jeho.
王的嘴中有 神语,审判之时,他的口必不差错。
Rozhodnutí jest ve rtech královských, v soudu neuchylují se ústa jeho.
公道的天平和秤都属耶和华;囊中一切法码都为他所定。
Váha a závaží jsou úsudek Hospodinův, a všecka závaží v pytlíku jeho nařízení.
作恶,为王所憎恶,因国位是靠公义坚立。
Ohavností jest králům činiti bezbožně; nebo spravedlností upevňován bývá trůn.
公义的嘴为王所喜悦;说正直话的,为王所喜爱。
Rtové spravedliví líbezní jsou králům, a ty, kteříž upřímě mluví, milují.
王的震怒如杀人的使者;但智慧人能止息王怒。
Rozhněvání královo jistý posel smrti, ale muž moudrý ukrotí je.
王的脸光使人有生命;王的恩典好像春云时雨。
V jasné tváři královské jest život, a přívětivost jeho jako oblak s deštěm jarním.
得智慧胜似得金子;选聪明强如选银子。
Mnohem lépe jest nabyti moudrosti než zlata nejčistšího, a nabyti rozumnosti lépe než stříbra.
正直人的道是远离恶事;谨守己路的,是保全性命。
Cesta upřímých jest odstoupiti od zlého; ostříhá duše své ten, kdož ostříhá cesty své.
骄傲在败坏以先;狂心在跌倒之前。
Před setřením bývá pýcha, a před pádem pozdvižení ducha.
心里谦卑与穷乏人来往,强如将掳物与骄傲人同分。
Lépe jest poníženého duchu býti s pokornými, než děliti kořist s pyšnými.
谨守训言的,必得好处;倚靠耶和华的,便为有福。
Ten, kdož pozoruje slova, nalézá dobré; a kdož doufá v Hospodina, blahoslavený jest.
心中有智慧,必称为通达人;嘴中的甜言,加增人的学问。
Ten, kdož jest moudrého srdce, slove rozumný, a sladkost rtů přidává naučení.
人有智慧就有生命的泉源;愚昧人必被愚昧惩治。
Rozumnost těm, kdož ji mají, jest pramen života, ale umění bláznů jest bláznovství.
智慧人的心教训他的口,又使他的嘴增长学问。
Srdce moudrého rozumně spravuje ústa svá, tak že rty svými přidává naučení.
良言如同蜂房,使心觉甘甜,使骨得医治。
Plást medu jsou řeči utěšené, sladkost duši, a lékařství kostem.
有一条路,人以为正,至终成为死亡之路。
Cesta zdá se přímá člověku, ale dokonání její jistá cesta smrti.
劳力人的胃口使他劳力,因为他的口腹催逼他。
Člověk pracovitý pracuje sobě, nebo ponoukají ho ústa jeho.
匪徒图谋奸恶,嘴上彷彿有烧焦的火。
Muž nešlechetný vykopává zlé, v jehožto rtech jako oheň spalující.
乖僻人播散纷争;传舌的,离间密友。
Muž převrácený rozsívá sváry, a klevetník rozlučuje přátely.
强暴人诱惑邻舍,领他走不善之道。
Muž ukrutný přeluzuje bližního svého, a uvodí jej na cestu nedobrou.
眼目紧合的,图谋乖僻;嘴唇紧闭的,成就邪恶。
Zamhuřuje oči své, smýšleje věci převrácené, a zmítaje pysky svými, vykonává zlé.
白发是荣耀的冠冕,在公义的道上必能得著。
Koruna ozdobná jsou šediny na cestě spravedlnosti se nalézající.
不轻易发怒的,胜过勇士;治服己心的,强如取城。
Lepší jest zpozdilý k hněvu než silný rek, a kdož panuje nad myslí svou nežli ten, kterýž dobyl města.
籤放在怀里,定事由耶和华。
Do klínu umítán bývá los, ale od Hospodina všecko řízení jeho.