Proverbs 6

My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,
Fiule, dacă te-ai pus chezaş pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul,
Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.
dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, dacă eşti prins de cuvintele gurii tale,
Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.
fă totuş lucrul acesta, fiule: desleagă-te, căci ai căzut în mîna aproapelui tău! De aceea du-te, aruncă-te cu faţa la pămînt, şi stăruieşte de el.
Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.
Nu da somn ochilor tăi, nici aţipire pleoapelor tale!
Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler.
Scapă din mîna lui cum scapă căprioara din mîna vînătorului, şi ca pasărea din mîna păsărarului...
Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:
Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te!
Which having no guide, overseer, or ruler,
Ea n'are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpîn;
Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.
totuş îşi pregăteşte hrana vara, şi strînge de ale mîncării în timpul secerişului.
How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?
Pînă cînd vei sta culcat, leneşule? Cînd te vei scula din somnul tău?
Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mînile ca să dormi!...
So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.
Şi sărăcia vine peste tine, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.
A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.
Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură,
He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;
clipeşte din ochi, dă din picior, şi face semne cu degetele.
Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.
Răutatea este în inima lui, urzeşte lucrurile rele într'una, şi stîrneşte certuri.
Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.
De aceea nimicirea îi va veni pe neaşteptate; va fi zdrobit deodată, şi fără leac.
These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him:
Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi sînt urîte:
A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,
ochii trufaşi, limba mincinoasă, mînile... cari varsă sînge nevinovat,
An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,
inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele cari aleargă repede la rău,
A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.
martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stîrneşte certuri între fraţi.
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:
Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău, şi nu lepăda învăţătura mamei tale:
Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.
leagă-le necurmat la inimă, atîrnă-le de gît.
When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee.
Ele te vor însoţi în mersul tău, te vor păzi în pat, şi îţi vor vorbi la deşteptare!
For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:
Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sînt calea vieţii.
To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.
Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine.
Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.
N'o pofti în inima ta pentru frumuseţa ei, şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei.
For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adulteress will hunt for the precious life.
Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămîne decît cu o bucată de pîne, şi femeia măritată întinde... o cursă unui suflet scump.
Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?
Poate cineva să ia foc în sîn, fără să i se aprindă hainele?
Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?
Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi, fără să -i ardă picioarele?
So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.
Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său: ori cine se atinge de ea nu va rămînea nepedepsit.
Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;
Hoţul nu este urgisit cînd fură ca să-şi potolească foamea, căci îi este foame;
But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.
Şi dacă este prins, trebuie să dea înapoi înşeptit, să dea chiar tot ce are în casă.
But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul.
Dar cel ce preacurveşte cu o femeie este un om fără minte, singur îşi pierde viaţa cine face aşa.
A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.
Nu va avea decît rană şi ruşine, şi ocara nu i se va şterge.
For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.
Căci gelozia înfurie pe un bărbat, şi n'are milă în ziua răzbunării;
He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.
nu se uită la niciun preţ de răscumpărare, şi nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.