Proverbs 5

My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding:
Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea, şi pleacă urechea la învăţătura mea,
That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.
ca să fii cu chibzuinţă, şi buzele tale să aibă cunoştinţă.
For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:
Căci buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul gurii ei este mai lunecos decît untdelemnul;
But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.
dar la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie cu două tăişuri.
Her feet go down to death; her steps take hold on hell.
Picioarele ei pogoară la moarte, paşii ei dau în locuinţa morţilor.
Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them.
Aşa că ea nu poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei, şi nu ştie unde merge.
Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth.
Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, şi nu vă abateţi dela cuvintele gurii mele:
Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house:
depărtează-te de drumul care duce la ea, şi nu te apropia de uşa casei ei,
Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel:
ca nu cumva să-ţi dai altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi;
Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger;
ca nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, şi tu să te trudeşti pentru casa altuia;
And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed,
ca nu cumva să gemi, la urmă, cînd carnea şi trupul ţi se vor istovi,
And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;
şi să zici: ,,Cum am putut eu să urăsc certarea, şi cum a dispreţuit inima mea mustrarea?
And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me!
Cum am putut să n'ascult glasul învăţătorilor mei, şi să nu iau aminte la ceice mă învăţau?
I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly.
Cît pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului şi adunării!``
Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.
Bea apă din fîntîna ta, şi din izvoarele puţului tău.
Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.
Ce, vrei să ţi se verse izvoarele afară? Şi să-ţi curgă rîurile pe pieţele de obşte?
Let them be only thine own, and not strangers' with thee.
Lasă-le să fie numai pentru tine, şi nu pentru străinii de lîngă tine.
Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.
Izvorul tău să fie binecuvîntat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale.
Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love.
Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!
And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger?
Şi pentruce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină, şi ai îmbrăţişa sînul unei necunoscute?
For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings.
Căci căile omului sînt lămurite înaintea ochilor Domnului, şi El vede toate cărările lui.
His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.
Cel rău este prins în înseşi nelegiuirile lui, şi este apucat de legăturile păcatului lui.
He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.
El va muri din lipsă de înfrînare, se va poticni din prea multa lui nebunie.