Proverbs 16

The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.
Az embernél vannak az elme gondolatjai; de az Úrtól van a nyelv felelete.
All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
Minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt; de a ki a lelkeket vizsgálja, az Úr az!
Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.
Bízzad az Úrra a te dolgaidat; és a te gondolatid véghez mennek.
The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.
Mindent teremtett az Úr az ő maga czéljára; az istentelent is a büntetésnek napjára.
Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
Útálatos az Úrnak minden, a ki elméjében felfuvalkodott, kezemet adom rá, hogy nem marad büntetetlen.
By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
Könyörületességgel és igazsággal töröltetik el a bűn; és az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól.
When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.
Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal.
A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
Az embernek elméje gondolja meg az ő útát; de az Úr igazgatja annak járását.
A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.
Jósige van a király ajkain; az ítéletben ne szóljon hamisságot az ő szája.
A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work.
Az Úré az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérőkő.
It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.
Útálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni; mert igazsággal erősíttetik meg a királyiszék.
Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.
Kedvesek a királyoknak az igaz beszédek; és az igazmondót szereti *a király.*
The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.
A királynak felgerjedt haragja *olyan, mint* a halál követe; de a bölcs férfiú leszállítja azt.
In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.
A királynak vidám orczájában élet van; jóakaratja olyan, mint a tavaszi eső fellege.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Szerzeni bölcseséget, oh menynyivel jobb az aranynál; és szerzeni eszességet, kivánatosb az ezüstnél!
The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
Az igazak országútja eltávozás a gonosztól; megtartja magát az, a ki megőrzi az ő útát.
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
A megromlás előtt kevélység *jár,* és az eset előtt felfuvalkodottság.
Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.
Jobb alázatos lélekkel lenni a szelídekkel, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel.
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
A ki figyelmez az igére, jót nyer; és a ki bízik az Úrban, oh mely boldog az!
The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.
A ki elméjében bölcs, hívatik értelmesnek; a beszédnek pedig édessége neveli a tudományt.
Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.
Életnek kútfeje az értelem *annak,* a ki bírja azt; de a bolondok fenyítéke bolondságuk.
The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.
A bölcsnek elméje értelmesen igazgatja az ő száját, és az ő ajkain öregbíti a tudományt.
Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
Lépesméz a gyönyörűséges beszédek; édesek a léleknek, és meggyógyítói a tetemeknek.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
Van oly út, mely igaz az ember szeme előtt, de vége a halálnak úta.
He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.
A munkálkodó lelke magának munkálkodik; mert az ő szája kényszeríti őt.
An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.
A haszontalan ember gonoszt ás ki, és az ő ajkain mintegy égő tűz van;
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
A gonosz ember versengést szerez, és a susárló elválasztja a jó barátokat.
A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.
Az erőszakos ember elhiteti az ő felebarátját, és nem jó úton viszi őt.
He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
A ki behúnyja szemeit, *azért teszi,* hogy álnokságot gondoljon; a ki összeszorítja ajkait, *már* véghez vitte a gonoszságot.
The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
Igen szép ékes korona a vénség, az igazságnak útában találtatik.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Jobb a hosszútűrő az erősnél; és a ki uralkodik a maga indulatján, annál, a ki várost vesz meg.
The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.
Az *ember* kebelében vetnek sorsot; de az Úrtól van annak minden ítélete.