Proverbs 16

The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.
Плановете на сърцето принадлежат на човека, но отговорът на езика е от ГОСПОДА.
All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
Всичките пътищата на човека са чисти в собствените му очи, но ГОСПОД претегля духовете.
Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.
Предавай делата си на ГОСПОДА, и намеренията ти ще се утвърдят.
The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.
ГОСПОД е направил всяко нещо за целта му, дори и безбожния — за деня на злото.
Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
Всеки, който има горделиво сърце, е мерзост за ГОСПОДА; ръка с ръка да се съедини, той няма да остане ненаказан.
By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
С милост и истина беззаконието се изкупва и чрез страха от ГОСПОДА човек се отклонява от злото.
When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
Когато пътищата на човека са угодни на ГОСПОДА, Той примирява с него дори и враговете му.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.
По-добре малко с правда, отколкото големи доходи с неправда.
A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
Сърцето на човека начертава пътя му, но ГОСПОД насочва стъпките му.
A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.
Чрез устните на царя идва Божието решение, устата му не говори невярно в съда.
A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work.
Вярната теглилка и везни са на ГОСПОДА, всичките грамове в торбата са Негово дело.
It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.
Мерзост за царете е да вършат беззаконие, защото престолът се утвърждава с правда.
Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.
Праведните устни са благоприятни на царете и те обичат онзи, който говори право.
The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.
Гневът на царя е като посланик на смърт, но мъдрият човек го укротява.
In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.
В светлината на лицето на царя има живот и благоволението му е като облак с късен дъжд.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Колко по-добре е да придобиеш мъдрост, отколкото злато! И да придобиеш разум е за предпочитане пред сребро.
The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
Пътят на праведните е да се отклоняват от зло, и който пази пътя си, запазва душата си.
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
Гордостта предхожда гибелта и високомерният дух предхожда падането.
Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.
По-добре някой да е скромен между смирените, отколкото да дели плячка с горделивите.
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
Който внимава в словото, ще намери добро и който се уповава на ГОСПОДА, е блажен.
The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.
Мъдрият по сърце ще се нарече благоразумен и сладостта на устните увеличава знание.
Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.
Разумът е извор на живот за онзи, който го има, а напътствието на безумните е глупост.
The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.
Сърцето на мъдрия вразумява устата му и прибавя знание в устните му.
Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
Благите думи са като медена пита, сладост за душата и изцеление за костите.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища на смъртта.
He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.
Гладът на работника работи за него, защото устата му го принуждава.
An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.
Лошият човек копае зло и на устните му има сякаш изгарящ огън.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Лъжлив човек сее раздори и клюкарят разделя най-близки приятели.
A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.
Насилникът подмамва ближния си и го води по недобър път.
He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
Който замижава с очи, за да измисля коварства, който свива устните си, вече е приготвил злото.
The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
Бялата коса е венец на слава, ако се намира в пътя на правдата.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Дълготърпеливият е по-добър от храбрия и който владее духа си — от завоевател на град.
The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.
Жребият се хвърля в скута, но всичко, което отсъди, е от ГОСПОДА.