Luke 22

Now the feast of unleavened bread drew nigh, which is called the Passover.
И наближаваше празникът на безквасните хлябове, който се нарича Пасха.
And the chief priests and scribes sought how they might kill him; for they feared the people.
И главните свещеници и книжниците обмисляха как да Го умъртвят; защото се бояха от народа.
Then entered Satan into Judas surnamed Iscariot, being of the number of the twelve.
Тогава Сатана влезе в Юда, наречен Искариотски, който беше от числото на дванадесетте;
And he went his way, and communed with the chief priests and captains, how he might betray him unto them.
и той отиде и се наговори с главните свещеници и началниците на стражата как да им Го предаде.
And they were glad, and covenanted to give him money.
И те се зарадваха и се споразумяха да му дадат пари.
And he promised, and sought opportunity to betray him unto them in the absence of the multitude.
И той обеща и търсеше удобен случай да Го предаде, когато би отсъствало множеството.
Then came the day of unleavened bread, when the passover must be killed.
И настана денят на безквасните хлябове, когато трябваше да се заколи пасхата.
And he sent Peter and John, saying, Go and prepare us the passover, that we may eat.
И Иисус изпрати Петър и Йоан и им каза: Идете и ни пригответе, за да ядем пасхата.
And they said unto him, Where wilt thou that we prepare?
А те Му казаха: Къде искаш да приготвим?
And he said unto them, Behold, when ye are entered into the city, there shall a man meet you, bearing a pitcher of water; follow him into the house where he entereth in.
А Той им каза: Ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода; последвайте го в къщата, в която влезе,
And ye shall say unto the goodman of the house, The Master saith unto thee, Where is the guestchamber, where I shall eat the passover with my disciples?
и кажете на стопанина на къщата: Учителят ти казва: Къде е гостната стая, в която ще ям пасхата с учениците Си?
And he shall shew you a large upper room furnished: there make ready.
И той ще ви посочи голяма горна стая, постлана; там пригответе.
And they went, and found as he had said unto them: and they made ready the passover.
И като отидоха, намериха, както им беше казал, и приготвиха пасхата.
And when the hour was come, he sat down, and the twelve apostles with him.
И като дойде часът, Той седна на трапезата, и апостолите с Него.
And he said unto them, With desire I have desired to eat this passover with you before I suffer:
И им каза: Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас, преди да пострадам,
For I say unto you, I will not any more eat thereof, until it be fulfilled in the kingdom of God.
защото ви казвам, че няма да я ям, докато не се изпълни в Божието царство.
And he took the cup, and gave thanks, and said, Take this, and divide it among yourselves:
И като взе чашата, благодари и каза: Вземете това и го разделете помежду си,
For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine, until the kingdom of God shall come.
защото ви казвам, че няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство.
And he took bread, and gave thanks, and brake it, and gave unto them, saying, This is my body which is given for you: this do in remembrance of me.
И взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им и каза: Това е Моето тяло, което за вас се дава; това правете за Мое възпоменание.
Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament in my blood, which is shed for you.
Така взе и чашата след вечерята и каза: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.
But, behold, the hand of him that betrayeth me is with me on the table.
Но ето, ръката на този, който Ме предава, е с Мен на трапезата.
And truly the Son of man goeth, as it was determined: but woe unto that man by whom he is betrayed!
Защото Човешкият Син наистина отива, както е било определено, но горко на този човек, чрез когото се предава!
And they began to enquire among themselves, which of them it was that should do this thing.
И те започнаха да се питат помежду си кой ли от тях ще е този, който ще стори това.
And there was also a strife among them, which of them should be accounted the greatest.
Стана още и спор помежду им кой от тях се счита за по-голям.
And he said unto them, The kings of the Gentiles exercise lordship over them; and they that exercise authority upon them are called benefactors.
А Той им каза: Царете на народите господстват над тях и тези, които ги владеят, се наричат благодетели.
But ye shall not be so: but he that is greatest among you, let him be as the younger; and he that is chief, as he that doth serve.
Но вие недейте така; а по-големият между вас нека бъде като по-малкия, и който ръководи – като онзи, който слугува.
For whether is greater, he that sitteth at meat, or he that serveth? is not he that sitteth at meat? but I am among you as he that serveth.
Защото кой е по-голям: този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз съм сред вас като Онзи, който слугува.
Ye are they which have continued with me in my temptations.
А вие сте онези, които устояхте с Мен в Моите изпитания.
And I appoint unto you a kingdom, as my Father hath appointed unto me;
Затова, както Моят Отец завеща царство на Мен, и Аз завещавам на вас –
That ye may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the twelve tribes of Israel.
да ядете и да пиете на трапезата Ми в Моето царство и да седнете на престоли да съдите дванадесетте израилеви племена.
And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat:
(И Господ каза:) Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска, за да ви пресее като жито,
But I have prayed for thee, that thy faith fail not: and when thou art converted, strengthen thy brethren.
но Аз се молих за теб, да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.
And he said unto him, Lord, I am ready to go with thee, both into prison, and to death.
Петър Му каза: Господи, готов съм да отида с Теб и в тъмница, и на смърт.
And he said, I tell thee, Peter, the cock shall not crow this day, before that thou shalt thrice deny that thou knowest me.
А Той каза: Казвам ти, Петре, петелът няма да пропее днес, докато ти три пъти не се отречеш, че Ме познаваш.
And he said unto them, When I sent you without purse, and scrip, and shoes, lacked ye any thing? And they said, Nothing.
И им каза: Когато ви пратих без кесия, без торба и без сандали, останахте ли лишени от нещо? А те казаха: От нищо.
Then said he unto them, But now, he that hath a purse, let him take it, and likewise his scrip: and he that hath no sword, let him sell his garment, and buy one.
И им каза: Но сега, който има кесия, нека я вземе, също така и торба; и който няма, нека продаде дрехата си и нека си купи меч,
For I say unto you, that this that is written must yet be accomplished in me, And he was reckoned among the transgressors: for the things concerning me have an end.
защото ви казвам, че трябва да се изпълни в Мен и това писание: ?И към беззаконници беше причислен“, защото писаното за Мен наближава към своето изпълнение.
And they said, Lord, behold, here are two swords. And he said unto them, It is enough.
И те казаха: Господи, ето тук има два меча. А Той им каза: Достатъчно е.
And he came out, and went, as he was wont, to the mount of Olives; and his disciples also followed him.
И като излезе, отиде по обичая Си на Елеонския хълм, а и учениците Му Го последваха.
And when he was at the place, he said unto them, Pray that ye enter not into temptation.
И като дойде на мястото, им каза: Молете се да не паднете в изкушение.
And he was withdrawn from them about a stone's cast, and kneeled down, and prayed,
И Той се отдели от тях колкото един хвърлей камък и като коленичи, се молеше, като казваше:
Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me: nevertheless not my will, but thine, be done.
Отче, ако е волята Ти, отмини Ме с тази чаша, но нека бъде не Моята воля, а Твоята.
And there appeared an angel unto him from heaven, strengthening him.
И Му се яви ангел от небето и Го подкрепяше.
And being in an agony he prayed more earnestly: and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground.
И като беше в борба, се молеше по-усърдно и потта Му стана като големи капки кръв, които капеха на земята.
And when he rose up from prayer, and was come to his disciples, he found them sleeping for sorrow,
И като стана от молитвата, дойде при учениците и ги намери заспали от скръб, и им каза:
And said unto them, Why sleep ye? rise and pray, lest ye enter into temptation.
Защо спите? Станете и се молете, за да не паднете в изкушение.
And while he yet spake, behold a multitude, and he that was called Judas, one of the twelve, went before them, and drew near unto Jesus to kiss him.
Докато още говореше, ето, дойде едно множество и този, който се наричаше Юда, един от дванадесетте, вървеше пред тях, и се приближи до Иисус, за да Го целуне.
But Jesus said unto him, Judas, betrayest thou the Son of man with a kiss?
А Иисус му каза: Юда, с целувка ли предаваш Човешкия Син?
When they which were about him saw what would follow, they said unto him, Lord, shall we smite with the sword?
И тези, които бяха около Иисус, като видяха какво ще стане, казаха: Господи, да ударим ли с меч?
And one of them smote the servant of the high priest, and cut off his right ear.
И един от тях удари слугата на първосвещеника и му отсече дясното ухо.
And Jesus answered and said, Suffer ye thus far. And he touched his ear, and healed him.
Но Иисус отговори и каза: Спрете дотук. И се допря до ухото му и го изцели.
Then Jesus said unto the chief priests, and captains of the temple, and the elders, which were come to him, Be ye come out, as against a thief, with swords and staves?
А на дошлите против Него главни свещеници, началници на храмовата стража и старейшини Иисус каза: Като срещу разбойник ли сте излезли с мечове и тояги?
When I was daily with you in the temple, ye stretched forth no hands against me: but this is your hour, and the power of darkness.
Когато бях всеки ден с вас в храма, не протегнахте ръце срещу Мен. Но сега е вашият час и властта на тъмнината.
Then took they him, and led him, and brought him into the high priest's house. And Peter followed afar off.
И като Го хванаха, Го поведоха и Го въведоха в къщата на първосвещеника. А Петър следваше отдалеч.
And when they had kindled a fire in the midst of the hall, and were set down together, Peter sat down among them.
И когато накладоха огън сред двора и насядаха около него, и Петър седна между тях.
But a certain maid beheld him as he sat by the fire, and earnestly looked upon him, and said, This man was also with him.
И една слугиня, като го видя седнал до огъня, се вгледа в него и каза: И този беше с Него.
And he denied him, saying, Woman, I know him not.
А той се отрече, като каза: Жено, не Го познавам.
And after a little while another saw him, and said, Thou art also of them. And Peter said, Man, I am not.
След малко друг го видя и каза: И ти си от тях. Но Петър каза: Човече, не съм.
And about the space of one hour after another confidently affirmed, saying, Of a truth this fellow also was with him: for he is a Galilæan.
И като се мина около един час, друг някой настоятелно твърдеше: Наистина и този беше с Него, защото е галилеянин.
And Peter said, Man, I know not what thou sayest. And immediately, while he yet spake, the cock crew.
А Петър каза: Човече, не зная какво казваш. И веднага, докато още говореше, петелът пропя.
And the Lord turned, and looked upon Peter. And Peter remembered the word of the Lord, how he had said unto him, Before the cock crow, thou shalt deny me thrice.
И Господ се обърна и погледна Петър. И Петър си спомни думата на Господа – как му беше казал: Преди петелът да пропее, ти три пъти ще се отречеш от Мен.
And Peter went out, and wept bitterly.
И като излезе навън, плака горко.
And the men that held Jesus mocked him, and smote him.
А мъжете, които държаха Иисус, Му се подиграваха и Го биеха,
And when they had blindfolded him, they struck him on the face, and asked him, saying, Prophesy, who is it that smote thee?
и като Го закриваха, (Го удряха по лицето и) Го питаха, казвайки: Пророкувай! Кой Те удари?
And many other things blasphemously spake they against him.
И много други хули изговориха против Него.
And as soon as it was day, the elders of the people and the chief priests and the scribes came together, and led him into their council, saying,
А като се разсъмна, народните старейшини, главните свещеници и книжниците се събраха и Го заведоха в Синедриона си, и Му казаха:
Art thou the Christ? tell us. And he said unto them, If I tell you, ye will not believe:
Ако си Ти Христос, кажи ни. А Той каза: Ако ви кажа, няма да повярвате;
And if I also ask you, ye will not answer me, nor let me go.
и ако ви задам въпрос, няма да Ми отговорите.
Hereafter shall the Son of man sit on the right hand of the power of God.
Но отсега нататък Човешкият Син ще седи отдясно на Божията сила.
Then said they all, Art thou then the Son of God? And he said unto them, Ye say that I am.
И те всички казаха: Тогава Ти Божият Син ли си? А Той им каза: Вие казвате, защото Аз съм.
And they said, What need we any further witness? for we ourselves have heard of his own mouth.
А те казаха: Какво свидетелство ни трябва още? Защото ние сами чухме от устата Му!