Proverbs 6

Fiule, dacă te-ai pus chezaş pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul,
Mein Sohn, wenn du Bürge geworden bist für deinen Nächsten, für einen anderen deine Hand eingeschlagen hast;
dacă eşti legat prin făgăduinţa gurii tale, dacă eşti prins de cuvintele gurii tale,
bist du verstrickt durch die Worte deines Mundes, gefangen durch die Worte deines Mundes:
fă totuş lucrul acesta, fiule: desleagă-te, căci ai căzut în mîna aproapelui tău! De aceea du-te, aruncă-te cu faţa la pămînt, şi stăruieşte de el.
tue denn dieses, mein Sohn, und reiße dich los, da du in deines Nächsten Hand gekommen bist; gehe hin, wirf dich nieder, und bestürme deinen Nächsten;
Nu da somn ochilor tăi, nici aţipire pleoapelor tale!
gestatte deinen Augen keinen Schlaf, und keinen Schlummer deinen Wimpern;
Scapă din mîna lui cum scapă căprioara din mîna vînătorului, şi ca pasărea din mîna păsărarului...
reiße dich los wie eine Gazelle aus der Hand, und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelstellers.
Du-te la furnică, leneşule; uită-te cu băgare de seamă la căile ei, şi înţelepţeşte-te!
Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege und werde weise.
Ea n'are nici căpetenie, nici priveghetor, nici stăpîn;
Sie, die keinen Richter, Vorsteher und Gebieter hat,
totuş îşi pregăteşte hrana vara, şi strînge de ale mîncării în timpul secerişului.
sie bereitet im Sommer ihr Brot, hat in der Ernte ihre Nahrung eingesammelt.
Pînă cînd vei sta culcat, leneşule? Cînd te vei scula din somnul tău?
Bis wann willst du liegen, du Fauler? wann willst du von deinem Schlafe aufstehen?
Să mai dormi puţin, să mai aţipeşti puţin, să mai încrucişezi puţin mînile ca să dormi!...
Ein wenig Schlaf, ein wenig Schlummer, ein wenig Händefalten, um auszuruhen:
Şi sărăcia vine peste tine, ca un hoţ, şi lipsa, ca un om înarmat.
und deine Armut wird kommen wie ein rüstig Zuschreitender, und deine Not wie ein gewappneter Mann.
Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură,
Ein Belialsmensch, ein heilloser Mann ist, wer umhergeht mit Verkehrtheit des Mundes,
clipeşte din ochi, dă din picior, şi face semne cu degetele.
mit seinen Augen zwinkt, mit seinen Füßen scharrt, mit seinen Fingern deutet.
Răutatea este în inima lui, urzeşte lucrurile rele într'una, şi stîrneşte certuri.
Verkehrtheiten sind in seinem Herzen; er schmiedet Böses zu aller Zeit, streut Zwietracht aus.
De aceea nimicirea îi va veni pe neaşteptate; va fi zdrobit deodată, şi fără leac.
Darum wird plötzlich sein Verderben kommen; im Augenblick wird er zerschmettert werden ohne Heilung. -
Şase lucruri urăşte Domnul, şi chiar şapte Îi sînt urîte:
Sechs sind es, die Jehova haßt, und sieben sind seiner Seele ein Greuel:
ochii trufaşi, limba mincinoasă, mînile... cari varsă sînge nevinovat,
Hohe Augen, eine Lügenzunge, und Hände, die unschuldiges Blut vergießen;
inima care urzeşte planuri nelegiuite, picioarele cari aleargă repede la rău,
ein Herz, welches heillose Anschläge schmiedet, Füße, die eilends zum Bösen hinlaufen;
martorul mincinos, care spune minciuni, şi cel ce stîrneşte certuri între fraţi.
wer Lügen ausspricht als falscher Zeuge, und wer Zwietracht ausstreut zwischen Brüdern.
Fiule, păzeşte sfaturile tatălui tău, şi nu lepăda învăţătura mamei tale:
Mein Sohn, bewahre das Gebot deines Vaters, und verlaß nicht die Belehrung deiner Mutter;
leagă-le necurmat la inimă, atîrnă-le de gît.
binde sie stets auf dein Herz, knüpfe sie um deinen Hals.
Ele te vor însoţi în mersul tău, te vor păzi în pat, şi îţi vor vorbi la deşteptare!
Wenn du einhergehst, wird sie dich leiten; wenn du dich niederlegst, wird sie über dich wachen; und erwachst du, so wird sie mit dir reden.
Căci sfatul este o candelă, învăţătura este o lumină, iar îndemnul şi mustrarea sînt calea vieţii.
Denn das Gebot ist eine Leuchte, und die Belehrung ein Licht; und die Zurechtweisung der Zucht sind der Weg des Lebens:
Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine.
um dich zu bewahren vor dem bösen Weibe, vor der Glätte der Zunge einer Fremden.
N'o pofti în inima ta pentru frumuseţa ei, şi nu te lăsa ademenit de pleoapele ei.
Begehre nicht in deinem Herzen nach ihrer Schönheit, und sie fange dich nicht mit ihren Wimpern!
Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămîne decît cu o bucată de pîne, şi femeia măritată întinde... o cursă unui suflet scump.
Denn um eines hurerischen Weibes willen kommt man bis auf einen Laib Brot, und eines Mannes Weib stellt einer kostbaren Seele nach. -
Poate cineva să ia foc în sîn, fără să i se aprindă hainele?
Sollte jemand Feuer in seinen Busen nehmen, ohne daß seine Kleider verbrennten?
Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinşi, fără să -i ardă picioarele?
Oder sollte jemand über glühende Kohlen gehen, ohne daß seine Füße versengt würden?
Tot aşa este şi cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său: ori cine se atinge de ea nu va rămînea nepedepsit.
So der, welcher zu dem Weibe seines Nächsten eingeht: keiner, der sie berührt, wird für schuldlos gehalten werden. -
Hoţul nu este urgisit cînd fură ca să-şi potolească foamea, căci îi este foame;
Man verachtet den Dieb nicht, wenn er stiehlt, um seine Gier zu stillen, weil ihn hungert;
Şi dacă este prins, trebuie să dea înapoi înşeptit, să dea chiar tot ce are în casă.
und wenn er gefunden wird, kann er siebenfach erstatten, kann alles Gut seines Hauses hingeben.
Dar cel ce preacurveşte cu o femeie este un om fără minte, singur îşi pierde viaţa cine face aşa.
Wer mit einem Weibe Ehebruch begeht, ist unsinnig; wer seine Seele verderben will, der tut solches.
Nu va avea decît rană şi ruşine, şi ocara nu i se va şterge.
Plage und Schande wird er finden, und seine Schmach wird nicht ausgelöscht werden.
Căci gelozia înfurie pe un bărbat, şi n'are milă în ziua răzbunării;
Denn Eifersucht ist eines Mannes Grimm, und am Tage der Rache schont er nicht.
nu se uită la niciun preţ de răscumpărare, şi nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.
Er nimmt keine Rücksicht auf irgendwelche Sühne und willigt nicht ein, magst du auch das Geschenk vergrößern.