Proverbs 6

My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,
 Min son, om du har gått i borgen för din nästa  och givit ditt handslag för en främmande,Ords. 11,15. 17,16. 20,16. 22,26. 27,13.
Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.
 om du har blivit bunden genom din muns tal,  ja, fångad genom din muns tal,
Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.
 då, min son, må du göra detta för att rädda dig,  eftersom du har kommit i din nästas våld:  gå och kasta dig ned för honom och ansätt honom,
Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.
 unna dina ögon ingen sömn  och dina ögonlock ingen slummer.Ps. 132,4.
Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler.
 Sök räddning såsom en gasell ur jägarens våld,  och såsom en fågel ur fågelfängarens våld.
Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:
 Gå bort till myran, du late;  se huru hon gör, och bliv vis.Job 12,7,
Which having no guide, overseer, or ruler,
 Hon har ingen furste över sig,  ingen tillsyningsman eller herre;
Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.
 dock bereder hon om sommaren sin föda  och samlar under skördetiden in sin mat.Ords. 30,25.
How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?
 Huru länge vill du ligga, du late?  När vill du stå upp ifrån din sömn?
Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
 Ja, sov ännu litet, slumra ännu litet,  lägg ännu litet händerna i kors för att vila,Ords. 24,33 f. Pred. 4,5.
So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.
 så skall fattigdomen komma över dig såsom en rövare  och armodet såsom en väpnad man.Ords. 20,13.
A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.
 En fördärvlig människa, ja, en ogärningsman  är den som går omkring med vrånghet i munnen,Ords. 16,30.
He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;
 som blinkar med ögonen, skrapar med fötterna,  giver tecken med fingrarna.Ps. 35,19. Ords. 10,10. Syr. 27,22 f.
Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.
 Svek bär en sådan i sitt hjärta,  ont bringar han alltid å bane,  trätor kommer han åstad.
Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.
 Därför skall ofärd plötsligt komma över honom;  oförtänkt varder han krossad utan räddning.
These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him:
 Sex ting är det som HERREN hatar,  ja, sju äro styggelser för hans själ
A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,
 stolta ögon, en lögnaktig tunga,  händer som utgjuta oskyldigt blod,Ords. 12,22. 16,5.
An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,
 ett hjärta som hopsmider fördärvliga anslag,  fötter som äro snara till att löpa efter vad ont är,
A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.
 den som främjar lögn genom falskt vittnesbörd,  och den som vållar trätor mellan bröder.
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:
 Min son, bevara din faders bud,  och förkasta icke din moders undervisning.Ords. 1,8
Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.
 Hav dem alltid bundna vid ditt hjärta,  fäst dem omkring din hals.Ords. 3,3. 7,3.
When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee.
 När du går, må de leda dig,  när du ligger, må de vaka över dig,  och när du vaknar upp, må de tala till dig.5 Mos. 6,7. Ps. 1,2.
For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:
 Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus,  och tillrättavisningar till tukt äro en livets väg.Ps. 19,9. 119,105. 2 Petr. 1,19.
To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.
 De kunna bevara dig för onda kvinnor,  för din nästas hustrus hala tunga.Ords. 2,16. 5,3. 7,5.
Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.
 Hav icke begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet,  och låt henne icke fånga dig med sina blickar.
For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adulteress will hunt for the precious life.
 Ty för skökan måste du lämna din sista brödkaka,  och den gifta kvinnan går på jakt efter ditt dyra liv.
Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?
 Kan väl någon hämta eld i sitt mantelveck  utan att hans kläder bliva förbrända?
Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?
 Eller kan någon gå på glödande kol,  utan att hans fötter varda svedda?
So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.
 Så sker ock med den som går in till sin nästas hustru;  ostraffad bliver ingen som kommer vid henne.
Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;
 Föraktar man icke tjuven som stjäl  för att mätta sitt begär, när han hungrar?
But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.
 Och han måste ju, om han ertappas, betala sjufalt igen  och giva allt vad han äger i sitt hus.2 Mos. 22,1 f.
But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul.
 Så är ock den utan förstånd, som förför en annans hustru;  ja, en självspilling är den som sådant gör.
A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.
 Plåga och skam är vad han vinner,  och hans smälek utplånas icke.
For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.
 Ty svartsjuk är mannens vrede,  och han skonar icke på hämndens dag;
He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.
 lösepenning aktar han alls icke på,  och bryr sig ej om att du bjuder stora skänker.