Proverbs 5

My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding:
 Min son, akta på min vishet,  böj ditt öra till mitt förstånd,
That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.
 så att du bevarar eftertänksamhet  och låter dina läppar taga kunskap i akt.
For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:
 Se, av honung drypa en trolös kvinnas läppar,  och halare än olja är hennes mun.Ps. 55,22. Ords. 6,24.
But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.
 Men på sistone bliver hon bitter såsom malört  och skarp såsom ett tveeggat svärd.
Her feet go down to death; her steps take hold on hell.
 Hennes fötter styra nedåt mot döden  till dödsriket draga hennes steg.Ords. 2,18. 7,27.
Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them.
 Livets väg vill hon ej akta på;  hennes stigar äro villostigar, fastän hon ej vet det.
Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth.
 Så hören mig nu, I barn,  och viken icke ifrån min muns tal.
Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house:
 Låt din väg vara fjärran ifrån henne,  och nalkas icke dörren till hennes hus.
Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel:
 Må du ej åt andra få offra din ära,  ej dina år åt en som hämnas grymt;
Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger;
 må icke främmande få mätta sig av ditt gods  och dina mödors frukt komma i en annans hus,
And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed,
 så att du själv på sistone måste sucka,  när ditt hull och ditt kött är förtärt.
And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;
 och säga: »Huru kunde jag så hata tuktan,  huru kunde mitt hjärta så förakta tillrättavisning!
And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me!
 Varför lyssnade jag icke till mina lärares röst,  och böjde icke mitt öra till dem som ville undervisa mig?
I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly.
 Föga fattas nu att jag har drabbats av allt vad ont är,  mitt i församling och menighet.3 Mos. 20,10. 5 Mos. 22,24.
Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.
 Drick vatten ur din egen brunn  det vatten som rinner ur din egen källa.
Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.
 Icke vill du att dina flöden skola strömma ut på gatan,  dina vattenbäckar på torgen?
Let them be only thine own, and not strangers' with thee.
 Nej, dig allena må de tillhöra,  och ingen främmande jämte dig.
Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.
 Din brunn må vara välsignad,  och av din ungdoms hustru må du hämta din glädje;Pred. 9,9
Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love.
 hon, den älskliga hinden, den täcka gasellen,  hennes barm förnöje dig alltid,  i hennes kärlek finne du ständig din lust.
And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger?
 Min son, icke skall du hava din lust i en främmande kvinna?  Icke skall du sluta din nästas hustru i din famn?Syr. 9,9.
For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings.
 Se, för HERRENS ögon ligga var människas vägar blottade,  och på alla hennes stigar giver han akt.Job 34,21. Ords. 15,3. Jer. 16,17. 32,19. Hebr. 4,13.
His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.
 Den ogudaktige fångas av sina egna missgärningar  och fastnar i sin egen synds snaror.Ps. 9,17.
He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.
 Han måste dö, därför att han icke lät tukta sig;  ja, genom sin stora dårskap kommer han på fall.