Proverbs 16

The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.
Planurile pe cari le face inima atîrnă de om, dar răspunsul pe care -l dă gura vine dela Domnul. -
All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
Toate căile omului sînt curate în ochii lui, dar celce cercetează duhurile este Domnul. -
Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.
Încredinţează-ţi lucrările în mîna Domnului, şi îţi vor izbuti planurile. -
The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.
Domnul a făcut toate pentru o ţintă, chiar şi pe cel rău pentru ziua nenorocirii. -
Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
Orice inimă trufaşă este o scîrbă înaintea Domnului; hotărît, ea nu va rămînea nepedepsită. -
By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
Prin dragoste şi credincioşie omul ispăşeşte nelegiuirea, şi prin frica de Domnul se abate dela rău. -
When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
Cînd sînt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui. -
Better is a little with righteousness than great revenues without right.
Mai bine puţin, cu dreptate, decît mari venituri, cu strîmbătate. -
A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
Inima omului se gîndeşte pe ce cale să meargă, dar Domnul îi îndreaptă paşii. -
A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.
Hotărîri dumnezeieşti sînt pe buzele împăratului, gura lui nu trebuie să facă greşeli cînd judecă. -
A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work.
Cîntarul şi cumpăna dreaptă vin dela Domnul; toate greutăţile de cîntărit sînt lucrarea Lui. -
It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.
Împăraţilor le este scîrbă să facă rău, căci prin neprihănire se întăreşte un scaun de domnie. -
Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.
Buzele neprihănite sînt plăcute împăraţilor, şi ei iubesc pe celce vorbeşte cu neprihănire. -
The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.
Mînia împăratului este un vestitor al morţii, dar un om înţelept trebuie s'o potolească. -
In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.
Seninătatea feţei împăratului este viaţa, şi bunăvoinţa lui este ca o ploaie de primăvară. -
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Cu cît mai mult face cîştigarea înţelepciunii decît a aurului! Cu cît este mai de dorit cîştigarea priceperii decît a argintului! -
The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
Calea oamenilor fără prihană este să se ferească de rău; acela îşi păzeşte sufletul, care veghează asupra căii sale. -
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
Mîndria merge înaintea pieirii, şi trufia merge înainte căderii. -
Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.
Mai bine să fii smerit cu cei smeriţi, decît să împarţi prada cu cei mîndri. -
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
Cine cugetă la Cuvîntul Domnului, găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit. -
The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.
Cine are o inimă înţeleaptă este numit priceput, dar dulceaţa buzelor măreşte ştiinţa. -
Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.
Înţelepciunea este un izvor de viaţă pentru cine o are; dar pedeapsa nebunilor este nebunia lor. -
The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.
Cine are o inimă înţeleaptă, îşi arată înţelepciunea cînd vorbeşte, şi mereu se văd învăţături noi pe buzele lui. -
Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
Cuvintele prietenoase sînt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet, şi sănătoase pentru oase. -
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. -
He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.
Cine munceşte, pentru el munceşte, căci foamea lui îl îndeamnă la lucru. -
An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.
Omul stricat pregăteşte nenorocirea, şi pe buzele lui este ca un foc aprins. -
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Omul neastîmpărat stîrneşte certuri, şi pîrîtorul desbină pe cei mai buni prieteni. -
A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.
Omul asupritor amăgeşte pe aproapele său, şi -l duce pe o cale, care nu este bună. -
He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
Cine închide ochii, ca să se dedea la gînduri stricate, cine-şi muşcă buzele, a şi săvîrşit răul. -
The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
Perii albi sînt o cunună de cinste, ea se găseşte pe calea neprihănirii. -
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Cel încet la mînie preţuieşte mai mult decît un viteaz, şi cine este stăpîn pe sine preţuieşte mai mult decît cine cucereşte cetăţi. -
The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.
Se aruncă sorţul în poala hainei, dar orice hotărîre vine dela Domnul. -