Proverbs 16

The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.
Człowiek sporządza myśli serca swego; ale od Pana jest odpowiedź języka.
All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
Wszystkie drogi człowiecze zdadzą się być czyste przed oczyma jego; ale Pan jest, który waży serca.
Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.
Włóż na Pana sprawy twe, a będą utwierdzone zamysły twoje.
The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.
Pan dla siebie samego wszystko sprawił, nawet i niezbożnika na dzień zły.
Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
Obrzydliwością jest Panu każdy wyniosłego serca; który choć sobie innych na pomoc weźmie, nie ujdzie pomsty.
By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
Miłosierdziem i prawdą oczyszczona bywa nieprawość, a w bojaźni Pańskiej odstępujemy od złego.
When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
Gdy się podobają Panu drogi człowieka, i nieprzyjaciół jego do zgody z nim przywodzi.
Better is a little with righteousness than great revenues without right.
Lepsza jest trocha z sprawiedliwością, niż wiele dochodów niesprawiedliwych.
A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
Serce człowiecze rozrządza drogi swe; ale Pan sprawuje kroki jego.
A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.
Sprawiedliwy rozsądek jest w wargach królewskich; w sądzie nie błądzą usta jego.
A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work.
Waga i szale są ustawą Pańską, a wszystkie gwichty sprawiedliwe w worku są za sprawą jego.
It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.
Obrzydliwością jest królom czynić niezbożność; bo sprawiedliwością stolica umocniona bywa.
Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.
Przyjemne są królom wargi sprawiedliwe, a szczerych w mowie miłują.
The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.
Gniew królewski jest posłem śmierci; ale mąż mądry ubłaga go.
In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.
W jasności twarzy królewskiej jest żywot, a łaska jego jest jako obłok z deszczem późnym.
How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
Daleko lepiej jest nabyć mądrości, niżeli złota najczystszego; a nabyć roztropności lepiej, niż srebra.
The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
Gościniec uprzejmych jest odstąpić od złego; strzeże duszy swej, kto strzeże drogi swojej.
Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha.
Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.
Lepiej jest być uniżonego ducha z pokornymi, niżeli dzielić korzyści z pysznymi.
He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
Kto ma wzgląd na słowa, znajduje dobre; a kto ufa w Panu, błogosławiony jest.
The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.
Kto jest mądrego serca, słynie rozumnym, a słodkość warg przydaje nauki.
Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.
Zdrój żywota jest roztropność tym, którzy ją mają; ale umiejętność głupich jest głupstwem.
The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.
Serce mądrego roztropnie sprawuje usta swoje, a wargami swemi przydaje nauki.
Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
Powieści wdzięczne są jako plastr miodu, słodkością duszy, a lekarstwem kościom.
There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
Zda się podczas droga być prosta człowiekowi; wszakże dokończenie jej pewna droga na śmierć.
He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.
Człowiek pracowity pracuje sobie; bo go pobudzają usta jego.
An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.
Człowiek niezbożny wykopuje złe, a w wargach jego jako ogień pałający.
A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
Mąż przewrotny rozsiewa zwady, a klatecznik rozłącza przyjaciół.
A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.
Mąż okrutny przewabia bliźniego swego, i wprowadza go na drogę niedobrą.
He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
Kto mruga oczyma swemi, zmyśla przewrotności; a kto rucha wargami swemi, broi złe.
The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
Koroną chwały jest sędziwość; znajduje się na drodze sprawiedliwości.
He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
Lepszy jest nierychły do gniewu, niżeli mocarz; a kto panuje sercu swemu, lepszy jest, niżeli ten, co dobył miasta.
The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.
Los na łono rzucają; ale od Pana jest wszystko rozrządzenie jego.