Proverbs 6

My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,
Anaka, raha niantoka ny namanao ianao Ary nandray tanana hiantoka ny hafa,
Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.
Ka voafandriky ny teny naloaky ny vavanao ianao Sady voasingotry ny teny naloaky ny vavanao,
Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.
Dia izao no ataovy, anaka, ka afaho ny tenanao (Satria efa mby eo an-tanan'ny namanao ianao): Andeha mihohoka sy mifona mafy amin'ny namanao.
Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.
Aza avela hatory akory ny masonao, Ary aza avela hilondolondo ny hodimasonao.
Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler.
Afaho ny tenanao toy ny gazela miala amin'izay mihazona azy, Ary toy ny voron-kely miala amin'ny tanan'ny mpamandrika.
Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:
Mandehana any amin'ny vitsika, ry ilay malaina; Diniho ny fanaony, ka mba hendre;
Which having no guide, overseer, or ruler,
Tsy manana komandy ireny, Na mpifehy, na mpanapaka,
Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.
Nefa mamory ny haniny raha fahavaratra izy, Ary manangona ny fihinany amin'ny fararano.
How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?
Mandra-pahoviana no mbola handry ihany ianao, ry ilay malaina? Rahoviana no hifoha amin'ny torimasonao ianao?
Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
Mbola hatory kely ihany, mbola ho renoka kely ihany, Ary mbola hanohon-tanana kely hatory,
So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.
Dia ho tonga toy ny lehilahy mimaona hamely ny alahelonao, Ary ny fahantranao ho toy ny jiolahy.
A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.
Ny olona tena ratsy fanahy sy mpanao ratsy Dia ilay mandehandeha manao vava ratsy,
He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;
Izay mami-maso sy manao famantarana amin'ny tongony Ary manao baiko amin'ny rantsan-tànany;
Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.
Fahafetsena no ao am-pony, Mihevi-dratsy mandrakariva izy Sady mamafy ady.
Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.
Ary noho izany dia ho avy tampoka kosa ny loza hanjo azy; Ho torotoro tampoka izy, ka tsy hisy fahasitranana.
These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him:
Izao enina izao no halan'i Jehovah, Eny, fito no ataony ho fahavetavetana:
A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,
Ny maso miavonavona, ny lela fandainga, Ary ny tanana mandatsa-drà marina,
An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,
Ny fo mamoron-tsain-dratsy, Ny tongotra malaky mihazakazaka hanao ratsy,
A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.
Ny mamoaka lainga ho vavolombelona tsy marina, Ary ny mamafy ady ao amin'ny rahalahy.
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:
Anaka, tandremo ny didin-drainao, Ary aza mahafoy ny lalàn-dreninao.
Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.
Afatory amin'ny fonao mandrakariva ireo, Ary afehezo eo am-bozonao,
When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee.
Raha mandeha ianao, dia hitari-dalana anao ireo; Raha mandry ianao, dia hiambina anao; Ary raha mifoha ianao, dia hamelona eritreritra anao.
For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:
Fa jiro ny didy, ary fanazavana ny lalàna, Ary lalan'aina ny anatra famaizana,
To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.
Hiarovana anao amin'ny vehivavy ratsy fanahy, Ary amin'ny fandroboan'ny lelan'ny vahiny janga.
Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.
Aoka ny fonao tsy haniry ny hatsaran-tarehiny; Ary aoka tsy hahazo anao amin'ny hodimasony izy.
For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adulteress will hunt for the precious life.
Fa noho ny vehivavy mpijangajanga no mila tsy hananan'ny lehilahy sombi-mofo, Ary ny amin'ny vadin'ny olona no mihaza ny aina soa.
Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?
Mahatondra afo ao an-tratran'akanjony va ny olona, Ka tsy ho may ny akanjony?
Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?
Misy mahadia vain'afo va, Ka tsy ho may ny tongony?
So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.
Dia toy izany izay mankamin'ny vadin'ny namany; Tsy maintsy hampijalina izay mikasika azy.
Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;
Tsy avelan'ny olona ho afa-maina ny mpangalatra, Raha maka zavatra hahavoky ny tenany izy, na dia noana aza;
But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.
Fa raha azo izy, dia hampanoneriny fito heny Ka hanome ny fananana rehetra ao an-tranony.
But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul.
Izay mijangajanga amin'ny vehivavy dia tsy ampy saina; Izay ta-hanimba tena no manao izany.
A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.
Voakapoka sy afa-baraka izy Ary tsy ho afaka amin'ny tondro-molotra.
For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.
Fa ny fahasaro-piaro dia mampirehitra ny fahatezeran-dehilahy, Koa tsy hamindra fo izy amin'ny andro hamaliany.
He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.
Tsy handray vola ho enti-manalady akory izy, Ary tsy hety, na dia omenao fanambatambazana be aza.