Proverbs 5

My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding:
Anaka, tandremo ny fahendreko, Ary atongilano ny sofinao ho amin'ny fahalalako,
That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.
Hiheveranao tsara ny fisainana mazava Sy hitandreman'ny molotrao ny fahalalana.
For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:
Fa ny molotry ny vehivavy jejo dia mitete toy ny tantely avy amin'ny tohotra, Ary ny vavany dia malama noho ny diloilo;
But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.
Nefa ny farany mangidy tahaka ny hazo mahafaty Ary maranitra hoatra ny sabatra roa lela.
Her feet go down to death; her steps take hold on hell.
Ny tongony midina ho any amin'ny fahafatesana, Ary ny diany mizotra ho any amin'ny fiainan-tsi-hita.
Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them.
Tsy mahazo mandia ny lalan'aina mihitsy izy, Fa manjenjena, ka tsy fantany akory izay halehany.
Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth.
Koa mihainoa ahy, ry zanaka, Ary aza miala amin'ny teny aloaky ny vavako.
Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house:
Ampanalaviro azy ny alehanao, Ary aza manakaiky ny varavaran'ny tranony;
Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel:
Fandrao omenao ho an'ny sasany ny voninahitrao, Ary ny taonanao ho an'izay lozabe;
Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger;
Fandrao hivokisan'ny vahiny ny fanananao; Ary izay nisasaranao ho tonga ao an-tranon'ny vahiny;
And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed,
Ka dia hitoloko ianao any am-parany, Raha mihalevona ny nofonao sy ny tenanao;
And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;
Dia hanao hoe ianao: Nahoana re no nankahala famaizana aho? Ary nahoana no naniratsira fanaranana ny foko,
And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me!
Ka tsy nihaino ny tenin'ny mpanoro hevitra ahy, Ary tsy nanongilana ny sofiko hihaino ny mpampianatra ahy?
I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly.
Efa saiky azon'ny ratsy rehetra aho Tao amin'ny fiangonana sy ny fivoriana.
Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.
Misotroa rano avy amin'ny lavaka famorian-dranonao ihany Sy rano miboiboika avy amin'ny fantsakanao.
Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.
Hipasaka eny ivelany va ny rano avy amin'ny loharanonao, Ary eny an-dalambe ny rano velonao?
Let them be only thine own, and not strangers' with thee.
Aoka ho anao irery ihany izany, Fa aza iombonana amin'ny hafa.
Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.
Aoka hotahina ny loharanonao, Ary mifalia amin'ny vadin'ny fahatanoranao.
Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love.
Fa dieravavy mahate-ho-tia sy osi-dia tsara bika izy, Dia aoka ny tratrany no hahafeno fifaliana anao mandrakariva, Ary aoka ho feno faharavoravoana lalandava amin'ny fitiavany ianao.
And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger?
Nahoana ianao, anaka, no ho renoka amin'ny fitiavana vehivavy jejo Ka hanohona ny tratran'ny vahiny janga?
For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings.
Fa eo imason'i Jehovah ny alehan'ny olona, Ary ny diany rehetra dia dinihiny avokoa.
His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.
Ny heloky ny ratsy fanahy dia mahazo ny tenany ihany, Ary ny kofehin'ny fahotany no itanana azy
He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.
Maty noho ny tsi-fahazoany famaizana izy, Eny, mikorapaka noho ny haben'ny fahadalany.