Psalms 73

Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.
Aszáf zsoltára. Bizony jó Izráelhez az Isten, azokhoz, a kik tiszta szívűek.
But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
De én?! Már-már meghanyatlottak lábaim; és kis híjja, hogy lépteim el nem iszamodtak.
For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.
Mert irígykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét.
For there are no bands in their death: but their strength is firm.
Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejök állandó.
They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.
A halandók nyomorúságában nincs részök, és az emberekkel nem ostoroztatnak.
Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.
Ezért nyakuknak ékessége kevélység, ruha gyanánt erőszak borítja őket.
Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.
A kövérség miatt kinn ülnek az ő szemeik, elméjök gondolatjai csaponganak.
They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.
Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak; elnyomásról beszélnek fennhéjázással.
They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.
Az égre tátogatják szájokat, és nyelvök eljárja a földet.
Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.
Azért fordul az ő népe ide, hogy tele *pohár* vizet szürcsölnek;
And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?
És mondják: Mint tudhatná ezt az Isten, s van-é a Magasságosban értelem?
Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.
Ímé, ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek!
Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.
Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet;
For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.
Mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel!
If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.
Ha azt mondom: Ilyen módon szólok: Ímé, a te fiaid nemzedékét árulom el.
When I thought to know this, it was too painful for me;
Gondolkodom, hogy ezt megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben.
Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.
Mígnem bemenék az Isten szent helyébe: megértém azoknak sorsát.
Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.
Bizony síkos földön helyezted el őket; pusztaságokra vetetted ki őket.
How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.
Mind elpusztulnak egy szempillantásban! Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől.
As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.
Mint álmot, ha felserkenünk: te Uram, ha felserkensz, *úgy *veted meg képöket.
Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.
Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim:
So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
Akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad.
Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.
De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet.
Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.
Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
Kicsodám van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön!
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek kősziklája és az én örökségem te vagy, oh Isten, mindörökké!
For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.
Mert ímé, a kik eltávoznak tőled, elvesznek; mind kiirtod azokat, a kik elhajolnak tőled.
But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.
De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet.