Psalms 72

Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.
Salamoné. Isten, a te ítéletidet add a királynak, és a te igazságodat a király fiának.
He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.
Hadd ítélje népedet igazsággal, és a te szegényeidet méltányossággal.
The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.
Teremjenek a hegyek békességet a népnek, és a halmok igazságot.
He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.
Legyen birája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködőnek fiain, és törje össze az erőszakoskodót.
They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.
Féljenek téged, a míg a nap áll és a meddig a hold fénylik, nemzedékről nemzedékre.
He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, a mely megöntözi a földet.
In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.
Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, a míg nem lesz a hold.
He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.
És uralkodjék egyik tengertől a másik tengerig, és a *nagy* folyamtól a föld határáig.
They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.
Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják ellenségei a port.
The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé.
Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
Hajoljanak meg előtte mind a királyok, és minden nemzet szolgáljon néki.
For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
Mert megszabadítja a kiáltó szűkölködőt; a nyomorultat, a kinek nincs segítője.
He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
Könyörül a szegényen és szűkölködőn, s a szűkölködők lelkét megszabadítja;
He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
Az elnyomástól és erőszaktól megmenti lelköket, és vérök drága az ő szemében.
And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.
És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon.
There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.
Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is; rengjen gyümölcse, mint a Libanon, s viruljon a városok népe, mint a földnek füve.
His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.
Tartson neve mindörökké; viruljon neve, míg a nap lesz; vele áldják magokat mind a nemzetek, és magasztalják őt.
Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.
Áldott az Úr Isten, Izráelnek Istene, a ki csudadolgokat cselekszik egyedül!
And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.
Áldott legyen az ő dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld. Ámen! Ámen!
The prayers of David the son of Jesse are ended.
Itt végződnek Dávidnak, az Isai fiának könyörgései.