Proverbs 6

My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,
Fiam! ha kezes lettél a te barátodért, *és* kezedet adván, kötelezted magadat másért:
Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.
Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel.
Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.
Ezt míveld azért fiam, és mentsd ki magadat, mert a te felebarátodnak kezébe jutottál; eredj, alázd meg magadat, és kényszerítsd felebarátodat.
Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.
Még álmot se engedj szemeidnek, se szunnyadást szemöldökidnek,
Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler.
Szabadítsd ki magadat, mint a zerge a *vadász* kezéből, és mint a madár a madarásznak kezéből.
Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:
Eredj a hangyához, te rest, nézd meg az ő útait, és légy bölcs!
Which having no guide, overseer, or ruler,
A kinek nincs vezére, igazgatója, vagy ura,
Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.
Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.
How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?
Oh te rest, meddig fekszel? mikor kelsz fel a te álmodból?
Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis kéz-összefonás, hogy pihenjek;
So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.
Így jő el, mint az útonjáró, a te szegénységed, és a te szűkölködésed, mint a paizsos férfiú!
A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.
Haszontalan ember, hamis férfiú, a ki álnok szájjal jár,
He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;
A ki hunyorgat szemeivel; lábaival is szól, és ujjaival jelt ád.
Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.
Álnokság van az ő szívében, gonoszt forral minden időben, háborúságot indít.
Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.
Annakokáért hirtelen eljő az ő nyomorúsága, gyorsan megrontatik, s nem lesz gyógyulása.
These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him:
E hat dolgot gyűlöli az Úr, és hét dolog útálat az ő lelkének:
A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,
A kevély szemek, a hazug nyelv, és az ártatlan vért ontó kezek,
An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,
Az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak,
A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.
A hazugságlehelő hamis tanú, és a ki szerez háborúságokat az atyafiak között!
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:
Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatját, és anyád tanítását el ne hagyd.
Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.
Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd a nyakadba.
When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee.
Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, őriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:
Mert szövétnek a parancsolat, és a tudomány világosság, és életnek úta a tanító-feddések.
To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.
Hogy a gonosz asszonytól téged megőrizzenek, az idegen asszony nyelvének hizelkedésétől.
Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.
Ne kivánd az ő szépségét szivedben, és meg ne fogjon téged szemöldökeivel;
For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adulteress will hunt for the precious life.
Mert a parázna asszony miatt *jut az ember* egy darab kenyérre, és *más* férfi felesége drága életet vadász!
Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?
Vehet-é valaki tüzet az ő kebelébe, hogy ruhái meg ne égnének?
Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?
Vagy járhat-é valaki elevenszénen, hogy lábai meg ne égnének?
So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.
Így van, valaki bemegy felebarátjának feleségéhez, nem marad büntetlen, valaki illeti azt!
Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;
Nem útálják meg a lopót, ha lop az ő kivánságának betöltésére, mikor éhezik;
But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.
És ha rajta kapatik, hétannyit kell adnia, az ő házának minden marháját érette adhatja;
But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul.
A ki pedig asszonynyal paráználkodik, bolond; a ki magát el akarja veszteni, az cselekszi ezt!
A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.
Vereséget és gyalázatot nyer, és az ő gyalázatja el nem töröltetik.
For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.
Mert a féltékenység a férfiú haragja, és nem cselekszik kegyelmességgel a bosszúállásnak napján.
He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.
Nem gondol semmi váltsággal, nem nyugszik meg rajta, még ha nagy sok ajándékot adsz is néki.