Psalms 73

Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.
Se yon sòm Asaf. Wi, Bondye bon pou pèp Izrayèl la, pou moun ki pa gen move bagay sou konsyans yo.
But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
Men, pye m' glise, li manke chape, ti kras mwen tonbe,
For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.
paske mwen te anvye sò moun k'ap fè grandizè yo lè mwen te wè jan mechan yo alèz.
For there are no bands in their death: but their strength is firm.
Yo pa gen pwoblèm, yo pa malad, yo byen gra.
They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.
Yo pa soufri sa lòt moun ap soufri. Yo pa gen pwoblèm lòt yo genyen.
Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.
Yo pran pòz pa kanmarad pesonn, y'ap plede bat moun.
Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.
Kè yo plen mechanste. Yo plen move plan nan tèt yo.
They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.
Y'ap pase lòt moun nan rizib, y'ap pale move pawòl. Yo awogan, y'ap plede mache di jan y'ap kraponnen moun.
They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.
Yo pale Bondye ki anwo nan syèl la mal, y'ap bay tout lòt moun lòd avèk awogans.
Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.
Se konsa, menm pèp Bondye a fè bann ak yo, yo vale tou sa yo di yo san di yon mo.
And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?
Epi yo di: -Ki jan pou Bondye fè konnen? Moun ki anwo nan syèl la, ki bò l' ta pase pou li konnen?
Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.
Wi, men ki jan mechan yo ye: Yo toujou alèz, y'ap anpile richès sou riches.
Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.
Nan kondisyon sa a, gen lè se pou gremesi mwen kenbe kò m' pou m' pa fè move bagay? Se pou gremesi mwen refize mete men m' nan move zafè?
For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.
Se tout lajounen, Bondye, w'ap fè m' soufri. Chak maten, ou la pou pini mwen.
If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.
Si m' di nan kè m': Bon, m'ap pale tankou mechan yo! Si m' fè sa, se trayi mwen ta trayi moun k'ap sèvi ou yo.
When I thought to know this, it was too painful for me;
Se konsa mwen kalkile anpil pou m' konprann bagay sa a. Men, se pa t' bagay fasil menm pou mwen,
Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.
jouk lè mwen te al antre lakay ou, pou m' wè jan mechan yo gen pou yo fini.
Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.
Wi, ou mete yo sou yon chemen glise, ou fè yo tonbe, epi yo fini.
How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.
Kisa ou konprann? Anvan ou bat je ou yo fini, yo disparèt sitèlman yo pè.
As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.
Seyè, yo tankou yon rèv pou ou. Leve ou leve, ou bliye sa.
Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.
Lè sa a, mwen santi m' dekouraje; sa te fè m' mal anpil.
So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
Mwen te sòt, mwen pa t' konprann anyen. Mwen te tankou yon bèt devan ou.
Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.
Mwen menm, mwen toujou la avèk ou, ou kenbe men m' pou m' pa tonbe.
Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.
Ou ban m' konsèy pou m' pa pèdi chemen m'. Lèfini, ou resevwa m' lakay ou.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
Se ou menm sèl mwen gen nan syèl la. Mwen pa gen lòt. Se ou ki tout plezi m' sou latè.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
Kò m' te mèt ap deperi, lespri m' te mèt ap gaga, se ou menm menm, Bondye, ki tout fòs mwen, se ou menm ki tout mwen.
For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.
Se vre wi, moun ki vire do ba ou pral mouri, w'ap fini nèt ak moun ki pa kenbe pawòl yo gen avè ou.
But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.
Mwen menm, sa bon nèt pou m' rete bò kot Bondye: Se nan Seyè a mwen jwenn pwoteksyon. M'a fè konnen tou sa li fè.