Psalms 74

O God, why hast thou cast us off for ever? why doth thine anger smoke against the sheep of thy pasture?
Se yon chante Asaf. Bondye, poukisa ou lage nou nèt konsa? Poukisa ou an kolè konsa sou moun pa ou yo, sou mouton ki nan savann ou yo?
Remember thy congregation, which thou hast purchased of old; the rod of thine inheritance, which thou hast redeemed; this mount Zion, wherein thou hast dwelt.
Pa bliye pèp ou te chwazi depi nan tan lontan an, pèp ou te achte pou ou te fè yo tounen moun pa ou! Pa bliye mòn Siyon kote ou te chwazi pou rete a!
Lift up thy feet unto the perpetual desolations; even all that the enemy hath done wickedly in the sanctuary.
vin wè sa ki rete apre ravaj la! Lènmi nou yo fin kraze dènye bagay nan kay ki apa pou ou a.
Thine enemies roar in the midst of thy congregations; they set up their ensigns for signs.
Moun ki pa vle wè ou yo, yo kanpe nan mitan kote pèp ou konn reyini an, y'ap rele byen fò. Yo wete tou sa ki nan tanp lan, yo mete drapo pa yo.
A man was famous according as he had lifted up axes upon the thick trees.
Yo tankou moun k'ap voye kout rach pou koupe pyebwa nan yon gwo rak.
But now they break down the carved work thereof at once with axes and hammers.
Yo kraze bout bèl panno bwa byen travay ki te nan tanp lan, anba kout rach ak kout mato.
They have cast fire into thy sanctuary, they have defiled by casting down the dwelling place of thy name to the ground.
Yo mete dife nan kay ki apa pou ou a, yo derespekte kote yo fè sèvis pou ou a, yo kraze l' vide atè.
They said in their hearts, Let us destroy them together: they have burned up all the synagogues of God in the land.
Nan kè yo yo te di: Ann kraze yo tout yon sèl kou! Yo boule tout kote ki te apa pou Bondye nan peyi a!
We see not our signs: there is no more any prophet: neither is there among us any that knoweth how long.
Tout bèl bagay ki te nan tanp lan disparèt. Pa gen pwofèt ankò. Pesonn pa konnen kilè sa va chanje.
O God, how long shall the adversary reproach? shall the enemy blaspheme thy name for ever?
Bondye, kilè moun k'ap pile nou anba pye yo va sispann joure? Gen lè lènmi yo p'ap janm gen respè pou non ou?
Why withdrawest thou thy hand, even thy right hand? pluck it out of thy bosom.
Poukisa ou derefize ede nou? Poukisa ou rete kanpe ap gade, de bra ou kwaze?
For God is my King of old, working salvation in the midst of the earth.
Men, Bondye, se ou ki wa nou depi nan tan lontan. Ou fè nou genyen anpil batay sou latè.
Thou didst divide the sea by thy strength: thou brakest the heads of the dragons in the waters.
Se avèk pouvwa ou ou te fann lanmè a. Se avè l' ou te kraze tèt gwo bèt lanmè yo.
Thou brakest the heads of leviathan in pieces, and gavest him to be meat to the people inhabiting the wilderness.
Se ou ki kraze tèt levyatan an, lèfini, ou fè bèt k'ap viv nan dezè a manje l'.
Thou didst cleave the fountain and the flood: thou driedst up mighty rivers.
Ou te fè sous dlo pete, ou fè larivyè koule. Ou fe gwo larivyè rete konsa yo chèch.
The day is thine, the night also is thine: thou hast prepared the light and the sun.
Ou fè lajounen, ou fè lannwit. Se ou ki mete lalin lan ak solèy la nan plas yo.
Thou hast set all the borders of the earth: thou hast made summer and winter.
Se ou ki fikse limit tè a. Se ou ki fè sezon chalè ak sezon fredi.
Remember this, that the enemy hath reproached, O LORD, and that the foolish people have blasphemed thy name.
Seyè, pa bliye jan lènmi ou yo ap pase ou nan rizib. Se yon bann moun san konprann ki pa gen respè pou non ou!
O deliver not the soul of thy turtledove unto the multitude of the wicked: forget not the congregation of thy poor for ever.
Pa lage pèp ou nan men lènmi l' yo tankou toutrèl devan malfini. Pa bliye moun pa ou yo ki nan mizè nèt.
Have respect unto the covenant: for the dark places of the earth are full of the habitations of cruelty.
Chonje kontra ou te siyen avèk yo a! Paske, nan tout ti kwen peyi a, nan tout mòn yo se ansasen.
O let not the oppressed return ashamed: let the poor and needy praise thy name.
Pa kite moun y'ap peze yo wont! Fè pou pòv malere yo ka fè lwanj ou.
Arise, O God, plead thine own cause: remember how the foolish man reproacheth thee daily.
Leve non, Bondye! Defann kòz ou! Pa bliye jan moun fou sa yo ap joure ou tout lajounen!
Forget not the voice of thine enemies: the tumult of those that rise up against thee increaseth continually.
Pa bliye jan lènmi ou yo ap rele byen fò! Pa bliye jan moun ki pa vle wè ou yo ap fè eskandal san rete.