Proverbs 6

My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,
Mia filo! se vi garantiis por via proksimulo Kaj donis vian manon por aliulo,
Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.
Tiam vi enretiĝis per la vortoj de via buŝo, Kaptiĝis per la vortoj de via buŝo.
Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.
Tiam, mia filo, agu tiel kaj saviĝu, Ĉar vi falis en la mano de via proksimulo: Iru, vigliĝu, kaj petegu vian proksimulon;
Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.
Ne lasu viajn okulojn dormi Kaj viajn palpebrojn dormeti;
Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler.
Savu vin, kiel gazelo, el la mano, Kaj kiel birdo el la mano de la birdokaptisto.
Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:
Iru al la formiko, vi maldiligentulo; Rigardu ĝian agadon, kaj saĝiĝu.
Which having no guide, overseer, or ruler,
Kvankam ĝi ne havas estron, Nek kontrolanton, nek reganton,
Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.
Ĝi pretigas en la somero sian panon, Ĝi kolektas dum la rikolto sian manĝon.
How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?
Ĝis kiam, maldiligentulo, vi kuŝos? Kiam vi leviĝos de via dormo?
Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
Iom da dormo, iom da dormeto, Iom da kunmeto de la manoj por kuŝado;
So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.
Kaj venos via malriĉeco kiel rabisto, Kaj via senhaveco kiel viro armita.
A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.
Homo sentaŭga, homo malbonfarema, Iras kun buŝo malica,
He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;
Donas signojn per la okuloj, aludas per siaj piedoj, Komprenigas per siaj fingroj;
Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.
Perverseco estas en lia koro, li intencas malbonon; En ĉiu tempo li semas malpacon.
Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.
Tial subite venos lia pereo; Li estos rompita subite, kaj neniu lin sanigos.
These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him:
Jen estas ses aferoj, kiujn la Eternulo malamas, Kaj sep, kiujn Li abomenegas.
A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,
Arogantaj okuloj, mensogema lango, Kaj manoj, kiuj verŝas senkulpan sangon,
An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,
Koro, kiu preparas malbonfarajn intencojn, Piedoj, kiuj rapidas kuri al malbono,
A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.
Falsa atestanto, kiu elspiras mensogojn; Kaj tiu, kiu semas malpacon inter fratoj.
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:
Konservu, mia filo, la ordonon de via patro, Kaj ne forĵetu la instruon de via patrino.
Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.
Ligu ilin por ĉiam al via koro, Volvu ilin sur vian kolon.
When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee.
Kiam vi iros, ili gvidos vin; Kiam vi kuŝiĝos, ili vin gardos; Kaj kiam vi vekiĝos, ili parolos kun vi.
For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:
Ĉar moralordono estas lumingo, kaj instruo estas lumo, Kaj edifaj predikoj estas vojo de vivo,
To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.
Por gardi vin kontraŭ malbona virino, Kontraŭ glata lango de fremdulino.
Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.
Ne deziregu en via koro ŝian belecon, Kaj ne kaptiĝu per ŝiaj palpebroj.
For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adulteress will hunt for the precious life.
Ĉar la kosto de publikulino estas nur unu pano; Sed fremda edzino forkaptas la grandvaloran animon.
Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?
Ĉu iu povas teni fajron en sia sino tiel, Ke liaj vestoj ne brulu?
Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?
Ĉu iu povas marŝi sur ardantaj karboj, Ne bruligante siajn piedojn?
So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.
Tiel ankaŭ estas kun tiu, kiu venas al la edzino de sia proksimulo; Neniu, kiu ŝin ektuŝas, restas sen puno.
Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;
Oni ne faras grandan honton al ŝtelanto, Se li ŝtelas por sin satigi, kiam li malsatas;
But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.
Kaj kiam oni lin kaptas, li pagas sepoble; La tutan havon de sia domo li fordonas.
But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul.
Sed kiu adultas kun virino, tiu estas sensaĝa; Tiu, kiu faras tion, pereigas sian animon;
A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.
Batojn kaj malhonoron li ricevas, Kaj lia honto ne elviŝiĝas;
For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.
Ĉar furiozas la ĵaluzo de la edzo; Kaj li ne indulgas en la tempo de la venĝo.
He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.
Li rigardas nenian kompenson, Kaj li ne akceptas, se vi volas eĉ multe donaci.