Proverbs 5

My son, attend unto my wisdom, and bow thine ear to my understanding:
Mia filo! atentu mian saĝon; Al mia prudento klinu vian orelon,
That thou mayest regard discretion, and that thy lips may keep knowledge.
Por ke vi konservu prudenton Kaj via buŝo tenu scion.
For the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:
Ĉar la buŝo de malĉastulino elverŝas mielon, Kaj ŝia gorĝo estas pli glata ol oleo.
But her end is bitter as wormwood, sharp as a twoedged sword.
Sed ŝia sekvaĵo estas maldolĉa kiel absinto, Akra kiel ambaŭtranĉa glavo.
Her feet go down to death; her steps take hold on hell.
Ŝiaj piedoj iras malsupren al la morto; Ŝiaj paŝoj atingas Ŝeolon.
Lest thou shouldest ponder the path of life, her ways are moveable, that thou canst not know them.
Ŝi ne iras rekte laŭ la vojo de vivo; Ŝiaj paŝoj ŝanceliĝas, sed tion ŝi ne scias.
Hear me now therefore, O ye children, and depart not from the words of my mouth.
Kaj nun, infanoj, aŭskultu min, Kaj ne forkliniĝu de la vortoj de mia buŝo.
Remove thy way far from her, and come not nigh the door of her house:
Malproksimigu de ŝi vian vojon, Kaj ne proksimiĝu al la pordo de ŝia domo,
Lest thou give thine honour unto others, and thy years unto the cruel:
Por ke vi ne fordonu al aliaj vian honoron Kaj viajn jarojn al la kruelulo,
Lest strangers be filled with thy wealth; and thy labours be in the house of a stranger;
Por ke fremduloj ne satiĝu de via havo, Kaj viaj laboroj ne estu en fremda domo,
And thou mourn at the last, when thy flesh and thy body are consumed,
Ĝis vi ĝemos en la fino, Kiam konsumiĝos via karno kaj via korpo,
And say, How have I hated instruction, and my heart despised reproof;
Kaj vi diros: Ho, kiel mi malamis instruon, Kaj mia koro malŝatis moraligon!
And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me!
Kaj mi ne aŭskultis la voĉon de miaj instruantoj, Kaj mi ne klinis mian orelon al miaj lernigantoj.
I was almost in all evil in the midst of the congregation and assembly.
Mi estis preskaŭ en ĉia malbono Meze de kunveno kaj societo.
Drink waters out of thine own cistern, and running waters out of thine own well.
Trinku akvon el via cisterno, Kaj fluantan el via puto.
Let thy fountains be dispersed abroad, and rivers of waters in the streets.
Viaj fontoj disfluu eksteren, Akvaj torentoj en la stratojn.
Let them be only thine own, and not strangers' with thee.
Ili apartenu al vi sola, Sed ne al aliaj kun vi.
Let thy fountain be blessed: and rejoice with the wife of thy youth.
Via fonto estu benata; Kaj havu ĝojon de la edzino de via juneco.
Let her be as the loving hind and pleasant roe; let her breasts satisfy thee at all times; and be thou ravished always with her love.
Ŝi estas ĉarma kiel cervino, Kaj aminda kiel ibeksino; Ŝiaj karesoj ĝuigu vin en ĉiu tempo, Ŝia amo ĉiam donu al vi plezuron.
And why wilt thou, my son, be ravished with a strange woman, and embrace the bosom of a stranger?
Kaj kial, mia filo, vi volas serĉi al vi plezuron ĉe fremda virino Kaj enbrakigi ne apartenantan al vi?
For the ways of man are before the eyes of the LORD, and he pondereth all his goings.
Ĉar antaŭ la okuloj de la Eternulo estas la vojoj de homo, Kaj ĉiujn liajn irojn Li pripensas.
His own iniquities shall take the wicked himself, and he shall be holden with the cords of his sins.
Liaj propraj malbonfaroj enkaptos la malpiulon, Kaj la ŝnuroj de lia peko lin tenos.
He shall die without instruction; and in the greatness of his folly he shall go astray.
Li mortos pro manko de eduko; Kaj la multo de lia senprudenteco lin devojigos.