Psalms 73

Salamo nataon'i Asafa. Andriamanitra mahasoa ny Isiraely tokoa, dia ny madio fo.
quia aemulatus sum contra iniquos pacem impiorum videns
Fa izaho, dia saiky nibolasitra ny tongotro; saiky solafaka ny diako,
quod non recogitaverint de morte sua et firma sint vestibula eorum
Satria nialona ny mpirehareha aho, raha nahita ny fiadanan'ny ratsy fanahy.
in labore hominum non sunt et cum hominibus non flagellabuntur
Fa tsy misy fanaintainana amin'ny fahafatesany, ary fatratra ny heriny.
ideo nutriti sunt ad superbiam circumdederunt iniquitatem sibi
Tsy mba misy manavesatra azy, tahaka ny olona sasany, ary tsy mba azom-pahoriana tahaka ny olon-kafa izy.
processerunt a pinguidine oculi eorum transierunt cogitationes cordis
Dia izany no iambozonany rehareha toy ny rojo, sy itafiany fahalozàna tahaka ny lamba.
inriserunt et locuti sunt in malitia calumniam de excelso loquentes
Bongon-tavy ny masony; miloatra ny hevitry ny fony.
posuerunt in caelo os suum et lingua eorum deambulavit in terra
Manazimbazimba izy ka miresaka fampahoriana an-dolom-po; avo vava izy.
propterea convertetur populus eius hic et quis plenus invenietur in eis
Manao vava manakatra ny lanitra izy, ary ny lelany mandeha mitety ny tany.
et dixerunt quomodo novit Deus et si est scientia in Excelso
Izany no itodihan'ny olony hankany aminy; ary rano be no gohin'ireny;
ecce isti impii et abundantes in saeculo multiplicaverunt divitias
Ka hoy izy: Hataon'Andriamanitra ahoana no fahalala? ary manam-pahalalana va ny Avo Indrindra?
ergone frustra mundavi cor meum et lavi in innocentia manus meas
Indro, ireny dia olona ratsy fanahy; miadana mandrakariva izy ka mitombo harena.
et fui flagellatus tota die et increpatio mea in matutinis
Foana mihitsy ny nanadiovako ny foko sy ny nanasàko ny tanako tamin'ny fahamarinana.
dixi si narravero sic ecce generationem filiorum tuorum reliqui
Azom-pahoriana mandritra ny andro aho, ary faizana isa-maraina.
et cogitavi ut intellegerem istud labor est in oculis meis
Raha tahìny aho nanao hoe: Hiteny izany aho, dia ho namitaka ireo zanakao.
donec veniam ad sanctuaria Dei intellegam in novissimo eorum
Dia nieritreritra ta-hahalala izany zavatra izany aho, kanjo sarotra teo imasoko izany.
verumtamen in lubrico posuisti eos deiecisti eos ad interitum
Mandra-piditro tao amin'ny fitoera-masin'Andriamanitra ka nihevitra izay ho farany.
quomodo vastati sunt subito defecerunt consumpti sunt quasi non sint
Eo amin'izay mahasolafaka tokoa no ametrahanao azy, ary aripakao ho ringana izy.
quasi somnium evigilantis Domine in civitate tua imaginem eorum ad nihilum rediges
Hià! rava indray mipi-maso izy! levona izy, matin-java-mahatahotra izy!
quia contractum est cor meum et lumbi mei velut ignis fumigans
Tahaka ny anaovan'ny olona ny nofiny ho tsinontsinona, dia tahaka izany, Tompo ô, no anaovanao ny endrik'ireny ho tsinontsinona, raha mifoha Hianao.
et ego insipiens et nescius
Raha lotika ny foko, ka voatsindrona ny voako,
quasi iumentum factus sum apud te et eram semper tecum
Dia ketrina aho ka tsy nahalala; eny, biby teo anatrehanao aho.
et tenebas manum dexteram meam in consilium tuum deduces me et postea in gloria suscipies me
Nefa izaho dia eo aminao ihany mandrakariva, mihazona ny tanako ankavanana Hianao.
quid mihi est in caelo et tecum nolui in terra
Ny saina omenao no hitondranao ahy, ary rehefa afaka izany, dia horaisinao ho amin'ny voninahitra aho.
consumpta est caro mea et cor meum robur cordis mei et pars mea Deus in aeternum
Iza no ahy any an-danitra? ary tsy misy etỳ ambonin'ny tany iriko tahaka Anao.
quia ecce qui elongant se a te peribunt perdidisti omnem fornicantem a te
Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin'ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra.
mihi autem adpropinquare Deo bonum est posui in Domino Deo spem meam ut narrem omnes adnuntiationes tuas
Fa, indro, very izay lavitra Anao; aringanao izay rehetra mijangajanga mahafoy Anao.
eruditionis Asaph ut quid Deus reppulisti in finem fumavit furor tuus in gregem pascuae tuae
Fa, izaho, dia ny ho akaikin'Andriamanitra no mahatsara ahy; Hianao, Jehovah Tompo ô, no nataoko aroko, mba hilaza ny asanao rehetra aho.
recordare congregationis tuae quam possedisti ab initio et redemisti virgam hereditatis tuae montis Sion in quo habitasti