Psalms 73

Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.
En psalm av Asaf.  Sannerligen, Gud är god mot Israel,  mot dem som hava rena hjärtan.
But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
 Men jag hade så när stapplat med mina fötter,  mina steg voro nära att slinta;
For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.
 ty jag upptändes av avund mot de övermodiga,  när jag såg att det gick dem väl i deras ogudaktighet.
For there are no bands in their death: but their strength is firm.
 Ty fria ifrån vedermödor äro de till sin död,  och deras hull är frodigt.
They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.
 De komma icke i olycka såsom andra dödliga  och varda icke plågade såsom andra människor.
Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.
 Därför är högmod deras halsprydnad,  våld den klädnad som höljer dem.
Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.
 Ur fetma skåda deras ögon fram,  deras hjärtans inbillningar hava intet mått.
They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.
 De håna och tala förtryck i sin ondska;  med höga åthävor tala de.
They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.
 Med sin mun stiga de upp i himmelen,  och deras tunga far fram på jorden;
Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.
 därför vänder sig deras folk till dem  och super så in vattnet i fulla drag.
And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?
 Och de säga: »Huru skulle Gud kunna veta det?  Skulle sådan kunskap finnas hos den Högste?»
Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.
 Ja, så är det med de ogudaktiga;  det går dem alltid väl, och de växa i makt.
Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.
 Sannerligen, förgäves bevarade jag mitt hjärta rent  och tvådde mina händer i oskuld;
For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.
 jag vart dock plågad hela dagen,  och var morgon kom tuktan över mig.
If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.
 Om jag hade sagt: »Så vill jag lära»,  då hade jag svikit dina barns släkte.
When I thought to know this, it was too painful for me;
 När jag nu tänkte efter för att begripa detta,  syntes det mig alltför svårt,
Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.
 till dess jag trängde in i Guds heliga rådslut  och aktade på dess ände.
Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.
 Sannerligen, på slipprig mark ställer du dem,  du störtar dem ned i fördärv.
How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.
 Huru varda de ej till intet i ett ögonblick!  De förgås och få en ände med förskräckelse.
As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.
 Såsom det är med en dröm, när man vaknar, o Herre,  så aktar du dem för intet, såsom skuggbilder, när du vaknar.
Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.
 När mitt hjärta förbittrades  och jag kände styng i mitt inre,
So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
 då var jag oförnuftig och förstod intet;  såsom ett oskäligt djur var jag inför dig.
Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.
 Dock förbliver jag städse hos dig;  du håller mig vid min högra hand.
Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.
 Du skall leda mig efter ditt råd  och sedan upptaga mig med ära.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
 Vem har jag i himmelen utom dig!  Och när jag har dig, då frågar jag efter intet på jorden.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
 Om än min kropp och min själ försmäkta,  så är dock Gud mitt hjärtas klippa  och min del evinnerligen.
For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.
 Ty se, de som hava vikit bort ifrån dig skola förgås;  du förgör var och en som trolöst avfaller från dig.
But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.
 Men jag har min glädje i att hålla mig intill Gud;  jag söker min tillflykt hos Herren, HERREN,  för att kunna förtälja alla dina gärningar.