Psalms 72

Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.
Av Salomo.  Gud, giv åt konungen dina rätter      och din rättfärdighet åt konungasonen.
He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.
 Han döme ditt folk med rättfärdighet      och dina betryckta med rätt.
The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.
 Bergen bäre frid åt folket,      så ock höjderna, genom rättfärdighet.
He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.
 Han skaffe rätt åt de betryckta i folket,  han frälse de fattiga      och krosse förtryckaren.
They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.
 Dig frukte man, så länge solen varar,      och så länge månen skiner,      från släkte till släkte.
He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
 Han vare lik regnet som faller på ängen,  lik en regnskur som vattnar jorden.
In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.
 I hans dagar blomstre den rättfärdige,  och stor frid råde,      till dess ingen måne mer finnes.
He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.
 Må han härska från hav till hav  och ifrån floden intill jordens ändar.
They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.
 För honom buge sig öknens inbyggare,  och hans fiender slicke stoftet.
The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
 Konungarna från Tarsis och havsländerna      hembäre skänker,  konungarna av Saba och Seba      bäre fram gåvor.
Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
 Ja, alla konungar falle ned för honom,      alla hedningar tjäne honom.
For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
 Ty han skall rädda den fattige som ropar  och den betryckte och den som ingen hjälpare har.
He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
 Han skall vara mild mot den arme och fattige;  de fattigas själar skall han frälsa.
He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
 Ifrån förtryck och våld skall han förlossa deras själ,  och deras blod skall aktas dyrt i hans ögon.
And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.
 Må han leva; må man föra till honom      guld från Saba.  Ständigt bedje man för honom,      alltid välsigne man honom.
There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.
 Ymnigt växe säden i landet,      ända till bergens topp;  dess frukt må susa      likasom Libanons skog;  och folk blomstre upp i städerna      såsom örter på marken.
His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.
 Hans namn förblive evinnerligen;  så länge solen skiner, fortplante sig hans namn.  Och i honom välsigne man sig;      alla hedningar prise honom säll.
Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.
Lovad vare HERREN Gud, Israels Gud, som allena gör under!
And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.
Och lovat vare hans härliga namn evinnerligen, och hela jorden vare full av hans ära! Amen, Amen.
The prayers of David the son of Jesse are ended.
Slut på Davids, Isais sons, böner.           Den frommes tröst vid de ogudaktigas                          lycka.