Psalms 73

Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.
(Un psalm al lui Asaf.) Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată.
But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
Totuş, era să mi se îndoaie piciorul, şi erau să-mi alunece paşii!
For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.
Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiţi, cînd vedeam fericirea celor răi.
For there are no bands in their death: but their strength is firm.
Într'adevăr, nimic nu -i turbură pînă la moarte, şi trupul le este încărcat de grăsime.
They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.
N'au parte de suferinţele omeneşti, şi nu sînt loviţi ca ceilalţi oameni.
Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.
Deaceea mîndria le slujeşte ca salbă, şi asuprirea este haina care -i înveleşte.
Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.
Li se bulbucă ochii de grăsime, şi au mai mult decît le-ar dori inima.
They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.
Rîd, şi vorbesc cu răutate de asuprire: vorbesc de sus,
They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.
îşi înalţă gura pînă la ceruri, şi limba le cutreieră pămîntul.
Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.
Deaceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin,
And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?
şi zice: ,,Ce ar putea să ştie Dumnezeu, şi ce ar putea să cunoască Cel Prea Înalt?``
Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.
Aşa sînt cei răi: totdeauna fericiţi, şi îşi măresc bogăţiile.
Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.
Degeaba dar mi-am curăţit eu inima, şi mi-am spălat mînile în nevinovăţie:
For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.
căci în fiecare zi sînt lovit, şi în toate dimineţile sînt pedepsit.
If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.
Dacă aş zice: ,,Vreau să vorbesc ca ei,`` iată că n'aş fi credincios neamului copiilor Tăi.
When I thought to know this, it was too painful for me;
M'am gîndit la aceste lucruri ca să le pricep, dar zădarnică mi -a fost truda,
Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.
pînă ce am intrat în sfîntul locaş al lui Dumnezeu, şi am luat seama la soarta dela urmă a celor răi.
Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.
Da, Tu -i pui în locuri alunecoase, şi -i arunci în prăpăd.
How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.
Cum sînt nimiciţi într'o clipă! Sînt perduţi, prăpădiţi printr'un sfîrşit năpraznic.
As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.
Ca un vis la deşteptare, aşa le lepezi chipul, Doamne, la deşteptarea Ta!
Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.
Cînd mi se amăra inima, şi mă simţeam străpuns în măruntaie,
So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
eram prost şi fără judecată, eram ca un dobitoc înaintea Ta.
Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.
Însă eu sînt totdeauna cu Tine, Tu m'ai apucat de mîna dreaptă;
Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.
mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei primi în slavă.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
Pe cine altul am eu în cer afară de Tine? Şi pe pămînt nu-mi găsesc plăcerea în nimeni decît în Tine.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
Carnea şi inima pot să mi se prăpădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stînca inimii mele şi partea mea de moştenire.
For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.
Căci iată că ceice se depărtează de Tine, pier; Tu nimiceşti pe toţi ceice-Ţi sînt necredincioşi.
But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.
Cît pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc toate lucrările Tale.