Psalms 72

Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.
(Un psalm al lui Solomon.) Dumnezeule, dă judecăţile Tale împăratului, şi dă dreptatea Ta fiului împăratului!
He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.
Şi el va judeca pe poporul Tău cu dreptate, şi pe nenorociţii Tăi cu nepărtinire.
The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.
Munţii vor aduce pace poporului, şi dealurile de asemenea, ca urmare a dreptăţii Tale.
He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.
El va face dreptate nenorociţilor poporului, va scăpa pe copiii săracului, şi va zdrobi pe asupritor.
They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.
Aşa că se vor teme de Tine, cît va fi soarele, şi cît se va arăta luna, din neam în neam;
He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
va fi ca o ploaie, care cade pe un pămînt cosit, ca o ploaie repede, care udă cîmpia.
In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.
În zilele lui va înflori cel neprihănit, şi va fi belşug de pace pînă nu va mai fi lună.
He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.
El va stăpîni dela o mare la alta, şi dela Rîu pînă la marginile pămîntului.
They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.
Locuitorii pustiei îşi vor pleca genunchiul înaintea lui, şi vrăjmaşii vor linge ţărîna.
The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
Împăraţii Tarsisului şi ai ostroavelor vor plăti biruri, împăraţii Sebei şi Sabei vor aduce daruri.
Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
Da, toţi împăraţii se vor închina înaintea lui, toate neamurile îi vor sluji.
For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
Căci el va izbăvi pe săracul care strigă, şi pe nenorocitul, care n'are ajutor.
He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
Va avea milă de cel nenorocit şi de cel lipsit, şi va scăpa viaţa săracilor;
He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
îi va izbăvi de apăsare şi de silă, şi sîngele lor va fi scump înaintea lui.
And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.
Ei vor trăi, şi -i vor da aur din Seba; se vor ruga neîncetat pentru el, şi -l vor binecuvînta în fiecare zi.
There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.
Va fi belşug de grîu în ţară, pînă în vîrful munţilor, şi spicele lor se vor clătina ca şi copacii din Liban; oamenii vor înflori în cetăţi ca iarba pămîntului.
His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.
Numele lui va dăinui pe vecie: cît soarele îi va ţinea numele. Cu el se vor binecuvînta unii pe alţii, şi toate neamurile îl vor numi fericit.
Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.
Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care face minuni!
And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.
Binecuvîntat să fie în veci slăvitul Lui Nume! Tot pămîntul să se umple de slava Lui! Amin! Amin!
The prayers of David the son of Jesse are ended.
Sfîrşitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.