Psalms 73

Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.
Psalm Asafowy. Zaisteć dobry jest Bóg Izraelowi, tym, którzy są czystego serca.
But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
Ale nogi moje mało się były nie potknęły, a blisko tego było, że mało nie szwankowały kroki moje,
For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.
Gdym był zawiścią poruszon przeciwko szalonym, widząc szczęście niepobożnych.
For there are no bands in their death: but their strength is firm.
Bo nie mają związków aż do śmierci, ale w całości zostaje siła ich.
They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.
W pracy ludzkiej nie są, a kaźni, jako inni ludzie, nie doznawają.
Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.
Przetoż otoczeni są pychą, jako łańcuchem złotym, a przyodziani okrutnością, jako szatą ozdobną.
Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.
Wystąpiły od tłustości oczy ich, a więcej mają nad pomyślenie serca.
They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.
Rozpuścili się, i mówią złośliwie, o uciśnieniu bardzo hardzie mówią.
They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.
Wystawiają przeciwko niebu usta swe, a język ich krąży po ziemi.
Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.
A przetoż na to przychodzi lud jego, gdy się im wody już wierzchem leją,
And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?
Że mówią:Jakoż ma Bóg o tem wiedzieć? albo mali o tem wiadomość Najwyższy?
Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.
Albowiem, oto ci niezbożnymi będąc, mają pokój na świecie, i nabywają bogactw.
Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.
Próżno tedy w czystości chowam ręce moje, a w niewinności serce moje omywam.
For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.
Ponieważ mię cały dzień biją, a karanie cierpię na każdy poranek.
If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.
Rzekęli: Będę też tak o tem mówił, tedy rodzaj synów twoich rzecze, żem im niepraw.
When I thought to know this, it was too painful for me;
Chciałemci tego rozumem doścignąć, ale mi się tu trudno zdało;
Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.
Ażem wszedł do świątnicy Bożej, a tum porozumiał dokończenie ich.
Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.
Zprawdęś ich na miejscach śliskich postawił, a podajesz ich na spustoszenie.
How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.
Oto jakoć przychodzą na spustoszenie! niemal w okamgnieniu niszczeją i giną od strachu.
As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.
Są jako sen temu, co ocucił; Panie! gdy ich obudzisz obraz ich lekce poważysz.
Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.
Gdy zgorzkło serce moje, a nerki moje cierpiały kłucie:
So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
Zgłupiałem był, a nicem nie rozumiał, byłem przed tobą jako bydlę.
Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.
A wszakże zawżdy byłem z tobą; boś mię trzymał za prawą rękę moję.
Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.
Według rady swej prowadź mię, a potem do chwały przyjmiesz mię.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
Kogożbym innego miał na niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym upodobania nie mam.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
Choć ciało moje, i serce moje ustanie, jednak Bóg jest skałą serca mego, i działem moim na wieki.
For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.
Gdyż oto ci, którzy się oddalają od ciebie, zginą; wytracasz tych, którzy cudzołożą odstępowaniem od ciebie.
But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.
Aleć mnie najlepsza jest trzymać się Boga; przetoż pokładam w Panu panującym nadzieję moję, abym opowiadał wszystkie sprawy jego.