Psalms 72

Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.
Salomonowi. Boże! daj królowi sądy twoje, a sprawiedliwość twoję synowi królewskiemu;
He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.
Aby sądził lud twój w sprawiedliwości, a ubogich twoich w prawości.
The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.
Przyniosą góry ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość.
He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.
Będzie sądził ubogich z ludu, a wybawi synów ubogiego; ale gwałtownika pokruszy.
They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.
Będą się bać ciebie, póki słońce i miesiąc trwać będzie, od narodu aż do narodu.
He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
Jako zstępuje deszcz na pokoszoną trawę, a deszcz kroplisty skrapiający ziemię:
In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.
Tak sprawiedliwy zakwitnie za dni jego, a będzie obfitość pokoju, dokąd miesiąca staje.
He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.
Będzie panował od morza aż do morza, i od rzeki aż do kończyn ziemi.
They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.
Przed nim padać będą mieszkający na pustyniach, a nieprzyjaciele jego proch lizać będą.
The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
Królowie od morza i z wysep dary mu przyniosą; królowie Sebejscy i Sabejscy upominki oddadzą.
Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
I będą mu się kłaniać wszyscy królowie; wszystkie narody służyć mu będą.
For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
Albowiem wyrwie ubogiego wołającego, i nędznego, który nie ma pomocnika.
He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
Zmiłuje się nad ubogim, i nad niedostatecznym, a duszę nędznych wybawi.
He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
Od zdrady i gwałtu wybawi duszę ich; bo droga jest krew ich przed oczyma jego.
And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.
I będzie żył, a dawać mu będą złoto sabejskie, i ustawicznie się za nim modlić będą, cały dzień błogosławić mu będą.
There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.
Gdy się wrzuci garść zboża do ziemi na wierzchu gór, zaszumi jako Liban urodzaj jego, a mieszczanie zakwitną jako zioła polne.
His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.
Imię jego będzie na wieki; pokąd słońce trwa, dziedziczyć będzie imię jego, a błogosławiąc sobie w nim wszystkie narody wielbić go będą.
Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.
Błogosławiony Pan Bóg, Bóg Izraelski, który sam cuda czyni.
And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.
I błogosławione imię chwały jego na wieki, a niech będzie napełniona chwałą jego wszystka ziemia. Amen, Amen.
The prayers of David the son of Jesse are ended.
A tuć się kończą modlitwy Dawida, syna Isajego.