Proverbs 6

My son, if thou be surety for thy friend, if thou hast stricken thy hand with a stranger,
Synu mój! jeźlibyś ręczył za przyjaciela twego, a dałbyś obcemu rękę twoję:
Thou art snared with the words of thy mouth, thou art taken with the words of thy mouth.
Usidliłeś się słowy ust twoich, pojmanyś mowami ust twoich.
Do this now, my son, and deliver thyself, when thou art come into the hand of thy friend; go, humble thyself, and make sure thy friend.
Przetoż uczyń tak, synu mój! a wyzwól się, gdyżeś wpadł w rękę przyjaciela twego; idźże, upokórz się, a nalegaj na przyjaciela twego.
Give not sleep to thine eyes, nor slumber to thine eyelids.
Nie dawaj snu oczom twoim, ani drzemania powiekom twoim.
Deliver thyself as a roe from the hand of the hunter, and as a bird from the hand of the fowler.
Wyrwij się jako łani z rąk myśliwca i jako ptak z ręki ptasznika.
Go to the ant, thou sluggard; consider her ways, and be wise:
Idź do mrówki, leniwcze! obacz drogi jej, a nabądź mądrości;
Which having no guide, overseer, or ruler,
Która, choć nie ma wodza, ani przełożonego, ani pana,
Provideth her meat in the summer, and gathereth her food in the harvest.
Przecież w lecie gotuje pokarm swój, a zgromadza w żniwa żywność swoję.
How long wilt thou sleep, O sluggard? when wilt thou arise out of thy sleep?
Leniwcze! dokądże leżeć będziesz? kiedyż wstaniesz ze snu swego?
Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands to sleep:
Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę złożysz ręce, abyś odpoczywał.
So shall thy poverty come as one that travelleth, and thy want as an armed man.
A wtem ubóstwo twoje przyjdzie jako podróżny, a niedostatek twój, jako mąż zbrojny.
A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.
Człowiek niepobożny, mąż złośliwy chodzi w przewrotności ust;
He winketh with his eyes, he speaketh with his feet, he teacheth with his fingers;
Mruga oczyma swemi, mówi nogami swemi, ukazuje palcami swemi;
Frowardness is in his heart, he deviseth mischief continually; he soweth discord.
Przewrotności są w sercu jego, myśli złe na każdy czas, a zwady rozsiewa.
Therefore shall his calamity come suddenly; suddenly shall he be broken without remedy.
Przetoż prędko przyjdzie upadek jego; nagle skruszony będzie bez uleczenia.
These six things doth the LORD hate: yea, seven are an abomination unto him:
Sześć jest rzeczy, których nienawidzi Pan, a siódma jest obrzydliwością duszy jego;
A proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood,
Oczów wyniosłych, języka kłamliwego, i rąk wylewających krew niewinną;
An heart that deviseth wicked imaginations, feet that be swift in running to mischief,
Serca, które knuje myśli złe; nóg, które się kwapią bieżeć ku złemu;
A false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren.
Świadka fałszywego, który mówi kłamstwo, i tego, który sieje rosterki między braćmi.
My son, keep thy father's commandment, and forsake not the law of thy mother:
Strzeżże, synu mój! przykazania ojca twego, a nie opuszczaj nauki matki twojej.
Bind them continually upon thine heart, and tie them about thy neck.
Wiążże je zawżdy u serca twego, a wieszaj je u szyi twojej.
When thou goest, it shall lead thee; when thou sleepest, it shall keep thee; and when thou awakest, it shall talk with thee.
Gdziekolwiek pójdziesz, poprowadzi cię; gdy, zaśniesz strzedz cię będzie, a gdy się ocucisz, rozmawiać z tobą będzie,
For the commandment is a lamp; and the law is light; and reproofs of instruction are the way of life:
(Bo przykazanie jest pochodnią, nauka światłością, a drogą żywota są karności ćwiczenia.)
To keep thee from the evil woman, from the flattery of the tongue of a strange woman.
Aby cię strzegły od niewiasty złej, i od łagodnego języka niewiasty obcej.
Lust not after her beauty in thine heart; neither let her take thee with her eyelids.
Nie pożądaj piękności jej w sercu twojem, a niech cię nie łowi powiekami swemi.
For by means of a whorish woman a man is brought to a piece of bread: and the adulteress will hunt for the precious life.
Albowiem dla niewiasty wszetecznej zubożeje człowiek aż do kęsa chleba; owszem żona cudzołożna drogą duszę łowi.
Can a man take fire in his bosom, and his clothes not be burned?
Izaż może kto brać ogień do zanadrzy swoich, aby szaty jego nie zgorzały?
Can one go upon hot coals, and his feet not be burned?
Izaż może kto chodzić po rozpalonym węglu, aby się nogi jego nie poparzyły?
So he that goeth in to his neighbour's wife; whosoever toucheth her shall not be innocent.
Tak kto wchodzi do żony bliźniego swego, nie będzie bez winy, ktokolwiek się jej dotknie.
Men do not despise a thief, if he steal to satisfy his soul when he is hungry;
Nie kładą hańby na złodzieja, jeżliż co ukradnie, chcąc nasycić duszę swoję, będąc głodnym;
But if he be found, he shall restore sevenfold; he shall give all the substance of his house.
Ale gdy go zastaną, nagradza siedmiorako, albo wszystkę majętność domu swego daje.
But whoso committeth adultery with a woman lacketh understanding: he that doeth it destroyeth his own soul.
Lecz cudzołożący z niewiastą głupi jest, a kto chce zatracić duszę swoję, ten to czyni.
A wound and dishonour shall he get; and his reproach shall not be wiped away.
Karanie i zelżywość odniesie, a hańba jego nie będzie zgładzona.
For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.
Bo zawisna miłość jest zapalczywością męża, a nie sfolguje w dzień pomsty.
He will not regard any ransom; neither will he rest content, though thou givest many gifts.
Nie będzie miał względu na żaden okup, ani przyjmie, chociażby mu najwięcej darów dawano.