Psalms 73

Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.
Jes, bona estas Dio por Izrael, Por tiuj, kiuj havas puran koron.
But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
Sed mi — apenaŭ ne falŝanceliĝis miaj piedoj, Preskaŭ elglitis miaj paŝoj.
For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.
Ĉar mi ĉagreniĝis pro la fanfaronuloj, Vidante la bonstaton de la malvirtuloj.
For there are no bands in their death: but their strength is firm.
Ĉar ili ne havas suferojn de morto, Kaj iliaj fortoj estas fortikaj.
They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.
Ili ne partoprenas en la zorgoj de homoj, Kaj ili ne suferas kun aliaj homoj.
Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.
Tial ilian kolon ĉirkaŭvolvis fiereco, Kaj perforteco ilin vestas kiel ornamo.
Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.
Pro graso elmetiĝis iliaj okuloj, Superbordiĝis en ilia koro la intencoj.
They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.
Ili mokas, ili parolas malbonintence pri premado; Ili parolas de alte.
They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.
Kontraŭ la ĉielon ili levas sian buŝon, Kaj ilia lango promenas sur la tero.
Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.
Tial tien ankaŭ iras Lia popolo, Kaj ili akvon ĉerpas abunde.
And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?
Kaj ili diras: Kiel Dio scias? Kaj ĉu la Plejaltulo komprenas?
Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.
Jen tiuj estas malvirtuloj, Kaj ili estas feliĉuloj de la mondo kaj atingis riĉecon!
Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.
Nur vane mi purigis mian koron Kaj lavis per senkulpeco miajn manojn,
For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.
Kaj mi turmentiĝas ĉiutage Kaj mi suferas punon ĉiumatene!
If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.
Se mi intencus paroli kiel ili, Tiam mi fariĝus perfida al la generacio de Viaj filoj.
When I thought to know this, it was too painful for me;
Mi meditis, por kompreni ĉi tion; Sed ĝi estis malfacila en miaj okuloj,
Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.
Ĝis mi venis en la sanktejon de Dio Kaj ekkomprenis la finon de tio.
Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.
Vi starigas ilin sur glitiga loko; Kaj Vi ĵetas ilin en pereon.
How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.
Kiel momente ili ruiniĝis! Pereis, malaperis de subita teruro!
As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.
Simile al sonĝo post la vekiĝo, Vi, ho mia Sinjoro, en kolero tute sensignifigas ilian bildon.
Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.
Kiam bolis mia koro Kaj turmentiĝis mia internaĵo,
So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
Tiam mi estis senklerulo kaj mi ne komprenis; Mi estis kiel bruto antaŭ Vi.
Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.
Sed mi ĉiam estas apud Vi; Vi tenas min je la dekstra mano.
Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.
Per Via konsilo Vi min kondukas, Kaj poste Vi akceptas min kun honoro.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
Kiu estas por mi en la ĉielo? Kaj krom Vi mi nenion volas sur la tero.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
Konsumiĝas mia karno kaj mia koro; Sed la fortikaĵo de mia koro kaj mia parto estas Dio por eterne.
For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.
Jen tiuj, kiuj malproksimiĝas de Vi, pereas; Vi ekstermas ĉiun, kiu perfidiĝis al Vi.
But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.
Sed al mi estas bone, ke mi estas proksima al Dio; Sur mian Sinjoron, sur la Eternulon, mi metis mian fidon, Por rakonti ĉiujn Viajn farojn.