Psalms 72

Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.
Ho Dio, Vian juĝon donu al la reĝo Kaj Vian justecon al la reĝido.
He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.
Li juĝu Vian popolon kun vero Kaj Viajn prematojn kun justeco.
The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.
La montoj alportu al la popolo pacon, Ankaŭ la montetoj, per justeco.
He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.
Li juĝu la prematojn en la popolo, Li savu la filojn de senhavulo, Kaj li dispremu la premanton.
They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.
Oni timu Vin tiel longe, kiel ekzistos la suno kaj la luno, De generacioj al generacioj.
He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
Li malleviĝu, kiel pluvo sur falĉitan herbejon; Kiel gutoj, kiuj malsekigas la teron.
In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.
En liaj tagoj floru virtulo kaj granda paco, Ĝis ne plu ekzistos la luno.
He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.
Li regu de maro ĝis maro Kaj de la Rivero ĝis la finoj de la tero.
They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.
Kliniĝu antaŭ li la dezertanoj, Kaj liaj malamikoj leku polvon.
The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
La reĝoj de Tarŝiŝ kaj de la insuloj alportu donacojn; La reĝoj de Ŝeba kaj Seba venigu donojn.
Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
Kliniĝu antaŭ li ĉiuj reĝoj; Ĉiuj popoloj lin servu.
For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
Ĉar li savos ploregantan malriĉulon Kaj senhelpan mizerulon.
He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
Li estos favorkora por malriĉulo kaj senhavulo, Kaj li savos la animojn de mizeruloj.
He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
De malico kaj krimo li savos iliajn animojn; Kaj kara estos ilia sango en liaj okuloj.
And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.
Kaj li vivu, kaj oni donu al li el la oro de Ŝeba; Kaj oni ĉiam preĝu por li, kaj ĉiutage oni lin benu.
There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.
Estu multe da greno en la lando; Sur la supro de la montoj ĝiaj spikoj ondiĝu kiel Lebanon; Kaj en la urboj ĉio floru, kiel herbo sur la tero.
His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.
Lia nomo estu eterna; Tiel longe, kiel ekzistas la suno, kresku lia nomo; Ĉiuj popoloj sin benu per li kaj gloru lin.
Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.
Glorata estu Dio la Eternulo, Dio de Izrael, Kiu sola faras miraklojn.
And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.
Kaj laŭdata estu Lia glora nomo eterne; Kaj Lia gloro plenigu la tutan teron. Amen, kaj amen!
The prayers of David the son of Jesse are ended.
Finiĝis la preĝoj de David, filo de Jiŝaj.