Psalms 73

Truly God is good to Israel, even to such as are of a clean heart.
Žalm Azafovi. Jistě žeť jest Bůh dobrý Izraelovi, těm, kteříž jsou čistého srdce.
But as for me, my feet were almost gone; my steps had well nigh slipped.
Ale nohy mé téměř se byly ušinuly, o málo, že by byli sklouzli krokové moji,
For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.
Když jsem horlil proti bláznivým, vida štěstí nešlechetných.
For there are no bands in their death: but their strength is firm.
Nebo nebývají vázáni až k smrti, ale zůstává v cele síla jejich.
They are not in trouble as other men; neither are they plagued like other men.
V práci lidské nejsou, a s lidmi trestáni nebývají.
Therefore pride compasseth them about as a chain; violence covereth them as a garment.
Protož otočeni jsou pýchou jako halží, a ukrutností jako rouchem ozdobným přiodíni.
Their eyes stand out with fatness: they have more than heart could wish.
Vysedlo tukem oko jejich; majíce hojnost nad pomyšlení srdce,
They are corrupt, and speak wickedly concerning oppression: they speak loftily.
Rozpustilí jsou, a mluví zlostně, o nátisku velmi pyšně mluví.
They set their mouth against the heavens, and their tongue walketh through the earth.
Stavějí proti nebi ústa svá, a jazyk jejich po zemi se vozí.
Therefore his people return hither: and waters of a full cup are wrung out to them.
A protož na to přichází lid jeho, když se jim vody až do vrchu nalívá,
And they say, How doth God know? and is there knowledge in the most High?
Že říkají: Jakť má o tom věděti Bůh silný? Aneb zdaž jest to známé Nejvyššímu?
Behold, these are the ungodly, who prosper in the world; they increase in riches.
Nebo aj, ti bezbožní jsouce, mají pokoj v světě, a dosahují zboží.
Verily I have cleansed my heart in vain, and washed my hands in innocency.
Nadarmo tedy v čistotě chovám srdce své, a v nevinnosti ruce své umývám.
For all the day long have I been plagued, and chastened every morning.
Poněvadž každý den trestán bývám, a kázeň přichází na mne každého jitra.
If I say, I will speak thus; behold, I should offend against the generation of thy children.
Řeknu-li: Vypravovati budu věci takové, hle, rodina synů tvých dí, že jsem jim křiv.
When I thought to know this, it was too painful for me;
Chtěl jsem to rozumem vystihnouti, ale vidělo mi se pracno.
Until I went into the sanctuary of God; then understood I their end.
Až jsem všel do svatyní Boha silného, tu jsem srozuměl poslední věci jejich.
Surely thou didst set them in slippery places: thou castedst them down into destruction.
Jistě že jsi je na místech plzkých postavil, a uvržeš je v spustliny.
How are they brought into desolation, as in a moment! they are utterly consumed with terrors.
Aj, jakť přicházejí na spuštění jako v okamžení! Mizejí a hynou hrůzami,
As a dream when one awaketh; so, O Lord, when thou awakest, thou shalt despise their image.
Jako snové tomu, kdož procítí; Pane, když je probudíš, obraz ten jejich za nic položíš.
Thus my heart was grieved, and I was pricked in my reins.
Když zhořklo srdce mé, a ledví má bodena byla,
So foolish was I, and ignorant: I was as a beast before thee.
Nesmyslný jsem byl, aniž jsem co znal, jako hovádko byl jsem před tebou.
Nevertheless I am continually with thee: thou hast holden me by my right hand.
A však vždycky jsem byl s tebou, nebo jsi mne ujal za mou pravici.
Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory.
Podlé rady své veď mne, a potom v slávu přijmeš mne.
Whom have I in heaven but thee? and there is none upon earth that I desire beside thee.
Kohož bych měl na nebi? A mimo tebe v žádném líbosti nemám na zemi.
My flesh and my heart faileth: but God is the strength of my heart, and my portion for ever.
Ač tělo i srdce mé hyne, skála srdce mého, a díl můj Bůh jest na věky.
For, lo, they that are far from thee shall perish: thou hast destroyed all them that go a whoring from thee.
Nebo aj, ti, kteříž se vzdalují tebe, zahynou; vytínáš ty, kteříž cizoloží odcházením od tebe.
But it is good for me to draw near to God: I have put my trust in the Lord GOD, that I may declare all thy works.
Ale mně nejlépe jest přídržeti se Boha; pročež skládám v Panovníku Hospodinu doufání své, abych vypravoval všecky skutky jeho.