Psalms 72

Give the king thy judgments, O God, and thy righteousness unto the king's son.
Šalomounovi. Bože, soudy své králi dej, a spravedlnost svou synu královu,
He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment.
Aby soudil lid tvůj v spravedlnosti a chudé tvé v pravosti.
The mountains shall bring peace to the people, and the little hills, by righteousness.
Hory přinesou pokoj lidu i pahrbkové v spravedlnosti.
He shall judge the poor of the people, he shall save the children of the needy, and shall break in pieces the oppressor.
Souditi bude chudé z lidu, a vysvobodí syny nuzného, násilníka pak potře.
They shall fear thee as long as the sun and moon endure, throughout all generations.
Báti se budou tebe, dokudž slunce a měsíc trvati bude, od národu až do pronárodu.
He shall come down like rain upon the mown grass: as showers that water the earth.
Jako když sstupuje déšť na přisečenou trávu, a jako tiší déšťové skrápějící zemi:
In his days shall the righteous flourish; and abundance of peace so long as the moon endureth.
Tak zkvete ve dnech jeho spravedlivý, a bude hojnost pokoje, dokud měsíce stává.
He shall have dominion also from sea to sea, and from the river unto the ends of the earth.
Panovati bude od moře až k moři, a od řeky až do končin země.
They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.
Před ním skláněti se budou obyvatelé pustin vyprahlých, a nepřátelé jeho prach lízati budou.
The kings of Tarshish and of the isles shall bring presents: the kings of Sheba and Seba shall offer gifts.
Králové při moři a z ostrovů pocty mu přinesou, králové Šebejští a Sabejští dary obětovati budou.
Yea, all kings shall fall down before him: all nations shall serve him.
Nadto klaněti se jemu budou všickni králové, všickni národové jemu sloužiti budou.
For he shall deliver the needy when he crieth; the poor also, and him that hath no helper.
Nebo vytrhne nuzného, volajícího a nátisk trpícího, kterýž nemá spomocníka.
He shall spare the poor and needy, and shall save the souls of the needy.
Smiluje se nad bídným a potřebným, a duše nuzných spasí.
He shall redeem their soul from deceit and violence: and precious shall their blood be in his sight.
Od lsti a násilí vysvobodí duši jejich; neboť jest drahá krev jejich před očima jeho.
And he shall live, and to him shall be given of the gold of Sheba: prayer also shall be made for him continually; and daily shall he be praised.
Budeť dlouhověký, a dávati mu budou zlato Arabské, a ustavně za něj se modliti, na každý den jemu dobrořečiti budou.
There shall be an handful of corn in the earth upon the top of the mountains; the fruit thereof shall shake like Lebanon: and they of the city shall flourish like grass of the earth.
Když se vrže hrst obilí do země na vrchu hor, klátiti se budou jako Libán klasové jeho, a kvésti budou měšťané jako byliny země.
His name shall endure for ever: his name shall be continued as long as the sun: and men shall be blessed in him: all nations shall call him blessed.
Jméno jeho bude na věky; dokudž slunce trvá, děditi bude jméno jeho. A požehnání sobě dávajíce v něm všickni národové, budou ho blahoslaviti.
Blessed be the LORD God, the God of Israel, who only doeth wondrous things.
Požehnaný Hospodin Bůh, Bůh Izraelský, kterýž sám činí divné věci,
And blessed be his glorious name for ever: and let the whole earth be filled with his glory; Amen, and Amen.
A požehnané jméno slávy jeho na věky. Budiž také naplněna slávou jeho všecka země, Amen i Amen.
The prayers of David the son of Jesse are ended.
Skonávají se modlitby Davidovy, syna Izai.