I Corinthians 15

Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand;
Dozivljem vam, braćo, u pamet evanđelje koje vam navijestih, koje primiste, u kome stojite,
By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain.
po kojem se spasavate, ako držite što sam vam navijestio; osim ako uzalud povjerovaste.
For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures;
Doista, predadoh vam ponajprije što i primih: Krist umrije za grijehe naše po Pismima;
And that he was buried, and that he rose again the third day according to the scriptures:
bi pokopan i uskrišen treći dan po Pismima;
And that he was seen of Cephas, then of the twelve:
ukaza se Kefi, zatim dvanaestorici.
After that, he was seen of above five hundred brethren at once; of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep.
Potom se ukaza braći, kojih bijaše više od pet stotina zajedno; većina ih još i sada živi, a neki usnuše.
After that, he was seen of James; then of all the apostles.
Zatim se ukaza Jakovu, onda svim apostolima.
And last of all he was seen of me also, as of one born out of due time.
Najposlije, kao nedonoščetu, ukaza se i meni.
For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God.
Da, ja sam najmanji među apostolima i nisam dostojan zvati se apostolom jer sam progonio Crkvu Božju.
But by the grace of God I am what I am: and his grace which was bestowed upon me was not in vain; but I laboured more abundantly than they all: yet not I, but the grace of God which was with me.
Ali milošću Božjom jesam što jesam i njegova milost prema meni ne bijaše zaludna; štoviše, trudio sam se više nego svi oni - ali ne ja, nego milost Božja sa mnom.
Therefore whether it were I or they, so we preach, and so ye believed.
Ili dakle ja ili oni: tako propovijedamo, tako vjerujete.
Now if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead?
No ako se propovijeda da je Krist od mrtvih uskrsnuo, kako neki među vama govore da nema uskrsnuća mrtvih?
But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen:
Ako nema uskrsnuća mrtvih, ni Krist nije uskrsnuo.
And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain.
Ako pak Krist nije uskrsnuo, uzalud je doista propovijedanje naše, uzalud i vjera vaša.
Yea, and we are found false witnesses of God; because we have testified of God that he raised up Christ: whom he raised not up, if so be that the dead rise not.
Zatekli bismo se i kao lažni svjedoci Božji što posvjedočismo protiv Boga: da je uskrisio Krista, kojega nije uskrisio, ako doista mrtvi ne uskršavaju.
For if the dead rise not, then is not Christ raised:
Jer ako mrtvi ne uskršavaju, ni Krist nije uskrsnuo.
And if Christ be not raised, your faith is vain; ye are yet in your sins.
A ako Krist nije uskrsnuo, uzaludna je vjera vaša, još ste u grijesima.
Then they also which are fallen asleep in Christ are perished.
Onda i oni koji usnuše u Kristu, propadoše.
If in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable.
Ako se samo u ovom životu u Krista ufamo, najbjedniji smo od svih ljudi.
But now is Christ risen from the dead, and become the firstfruits of them that slept.
Ali sada: Krist uskrsnu od mrtvih, prvina usnulih!
For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead.
Doista po čovjeku smrt, po Čovjeku i uskrsnuće od mrtvih!
For as in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive.
Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Kristu svi biti oživljeni.
But every man in his own order: Christ the firstfruits; afterward they that are Christ's at his coming.
Ali svatko u svom redu: prvina Krist, a zatim koji su Kristovi, o njegovu Dolasku;
Then cometh the end, when he shall have delivered up the kingdom to God, even the Father; when he shall have put down all rule and all authority and power.
potom - svršetak, kad preda kraljevstvo Bogu i Ocu, pošto obeskrijepi svako Vrhovništvo, svaku Vlast i Silu.
For he must reign, till he hath put all enemies under his feet.
Doista, on treba da kraljuje dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje.
The last enemy that shall be destroyed is death.
Kao posljednji neprijatelj bit će obeskrijepljena Smrt
For he hath put all things under his feet. But when he saith all things are put under him, it is manifest that he is excepted which did put all things under him.
jer sve podloži nogama njegovim. A kad veli: Sve je podloženo, jasno - sve osim Onoga koji mu je sve podložio.
And when all things shall be subdued unto him, then shall the Son also himself be subject unto him that put all things under him, that God may be all in all.
I kad mu sve bude podloženo, tada će se i on sam, Sin, podložiti Onomu koji je njemu sve podložio da Bog bude sve u svemu.
Else what shall they do which are baptized for the dead, if the dead rise not at all? why are they then baptized for the dead?
Što onda čine oni koji se krste za mrtve? Ako mrtvi uopće ne uskršavaju, što se krste za njih?
And why stand we in jeopardy every hour?
Što se onda i mi svaki čas izlažemo pogiblima?
I protest by your rejoicing which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily.
Dan za danom umirem, tako mi slave vaše, braćo, koju imam u Kristu Isusu, Gospodinu našem!
If after the manner of men I have fought with beasts at Ephesus, what advantageth it me, if the dead rise not? let us eat and drink; for to morrow we die.
Ako sam se po ljudsku borio sa zvijerima u Efezu, kakva mi korist? Ako mrtvi ne uskršavaju, jedimo i pijmo jer sutra nam je umrijeti.
Be not deceived: evil communications corrupt good manners.
Ne varajte se: "Zli razgovori kvare dobre običaje."
Awake to righteousness, and sin not; for some have not the knowledge of God: I speak this to your shame.
Otrijeznite se kako valja i ne griješite jer neki, na sramotu vam kažem, ne znaju za Boga.
But some man will say, How are the dead raised up? and with what body do they come?
Ali reći će netko: Kako uskršavaju mrtvi? I s kakvim li će tijelom doći?
Thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die:
Bezumniče! Što siješ, ne oživljuje ako ne umre.
And that which thou sowest, thou sowest not that body that shall be, but bare grain, it may chance of wheat, or of some other grain:
I što siješ, ne siješ tijelo buduće, već golo zrno, pšenice - recimo - ili čega drugoga.
But God giveth it a body as it hath pleased him, and to every seed his own body.
A Bog mu daje tijelo kakvo hoće, i to svakom sjemenu svoje tijelo.
All flesh is not the same flesh: but there is one kind of flesh of men, another flesh of beasts, another of fishes, and another of birds.
Nije svako tijelo isto tijelo; drugo je tijelo čovječje, drugo tijelo stoke, drugo tijelo ptičje, a drugo riblje.
There are also celestial bodies, and bodies terrestrial: but the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another.
Ima tjelesa nebeskih i tjelesa zemaljskih, ali drugi je sjaj nebeskih, a drugi zemaljskih.
There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars: for one star differeth from another star in glory.
Drugi je sjaj sunca, drugi sjaj mjeseca i drugi sjaj zvijezda; jer zvijezda se od zvijezde razlikuje u sjaju.
So also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption; it is raised in incorruption:
Tako i uskrsnuće mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti;
It is sown in dishonour; it is raised in glory: it is sown in weakness; it is raised in power:
sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava u snazi;
It is sown a natural body; it is raised a spiritual body. There is a natural body, and there is a spiritual body.
sije se tijelo naravno, uskršava tijelo duhovno. Ako ima tijelo naravno, ima i duhovno.
And so it is written, The first man Adam was made a living soul; the last Adam was made a quickening spirit.
Tako je i pisano: Prvi čovjek, Adam, postade živa duša, posljednji Adam - duh životvorni.
Howbeit that was not first which is spiritual, but that which is natural; and afterward that which is spiritual.
Ali ne bi najprije duhovno, nego naravno pa onda duhovno.
The first man is of the earth, earthy: the second man is the Lord from heaven.
Prvi je čovjek od zemlje, zemljan; drugi čovjek - s neba.
As is the earthy, such are they also that are earthy: and as is the heavenly, such are they also that are heavenly.
Kakav je zemljani takvi su i zemljani, a kakav je nebeski takvi su i nebeski.
And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly.
I kao što smo nosili sliku zemljanoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga.
Now this I say, brethren, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God; neither doth corruption inherit incorruption.
A ovo, braćo, tvrdim: tijelo i krv ne mogu baštiniti kraljevstva Božjega i raspadljivost ne baštini neraspadljivosti.
Behold, I shew you a mystery; We shall not all sleep, but we shall all be changed,
Evo otajstvo vam kazujem: svi doduše nećemo usnuti, ali svi ćemo se izmijeniti.
In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump: for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed.
Odjednom, u tren oka, na posljednju trublju - jer zatrubit će - i mrtvi će uskrsnuti neraspadljivi i mi ćemo se izmijeniti.
For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality.
Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost.
So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory.
A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se obistiniti riječ napisana: Pobjeda iskapi smrt.
O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory?
Gdje je, smrti, pobjeda tvoja? Gdje je, smrti, žalac tvoj?
The sting of death is sin; and the strength of sin is the law.
Žalac je smrti grijeh, snaga je grijeha Zakon.
But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ.
A hvala Bogu koji nam daje pobjedu po Gospodinu našem Isusu Kristu!
Therefore, my beloved brethren, be ye stedfast, unmoveable, always abounding in the work of the Lord, forasmuch as ye know that your labour is not in vain in the Lord.
Tako, braćo moja ljubljena, budite postojani, nepokolebljivi, i obilujte svagda u djelu Gospodnjem znajući da trud vaš nije neplodan u Gospodinu.