Matthew 22

And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said,
И Иисус пак започна да им говори с притчи, като казваше:
The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,
Небесното царство прилича на един цар, който направи сватба на сина си.
And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come.
Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат.
Again, he sent forth other servants, saying, Tell them which are bidden, Behold, I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready: come unto the marriage.
Пак изпрати други слуги, като им каза: Кажете на поканените: Ето, приготвих обяда си: юнците ми и угоените ми са заклани и всичко е готово; елате на сватбата!
But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his merchandise:
Но те пренебрегнаха поканата и се разотидоха: един на своята нива, а друг – по търговията си;
And the remnant took his servants, and entreated them spitefully, and slew them.
а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха.
But when the king heard thereof, he was wroth: and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.
А царят се разгневи, изпрати войските си и погуби онези убийци, и изгори града им.
Then saith he to his servants, The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.
Тогава каза на слугите си: Сватбата е готова, но поканените не бяха достойни.
Go ye therefore into the highways, and as many as ye shall find, bid to the marriage.
Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, ги поканете на сватба.
So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found, both bad and good: and the wedding was furnished with guests.
И така, онези слуги излязоха по пътищата, събраха всички, които намериха – зли и добри – и сватбата се напълни с гости.
And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment:
А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха.
And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? And he was speechless.
И му каза: Приятелю, ти как си влязъл тук, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше.
Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away, and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.
Тогава царят каза на служителите: Вържете му краката и ръцете и го хвърлете във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.
For many are called, but few are chosen.
Защото мнозина са призвани, а малцина – избрани.
Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.
Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да Го впримчат в говоренето Му.
And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth, neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.
И пратиха при Него учениците си заедно с иродианите да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не Те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на хората.
Tell us therefore, What thinkest thou? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not?
Затова ни кажи: Ти как мислиш? Позволено ли е да даваме данък на императора, или не?
But Jesus perceived their wickedness, and said, Why tempt ye me, ye hypocrites?
А Иисус разбра лукавството им и каза: Защо Ме изпитвате, лицемери?
Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.
Покажете Ми данъчната монета. И те Му донесоха един динарий.
And he saith unto them, Whose is this image and superscription?
И Той им каза: Чий е този образ и надпис?
They say unto him, Cæsar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Cæsar the things which are Cæsar's; and unto God the things that are God's.
Отговориха Му: На императора. Тогава Той им каза: Като е така, отдавайте императорското на императора, а Божието – на Бога.
When they had heard these words, they marvelled, and left him, and went their way.
Като чуха това, те се учудиха и като Го оставиха, си отидоха.
The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,
В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха, като казаха:
Saying, Master, Moses said, If a man die, having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.
Учителю, Мойсей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му и да създаде потомство на брат си.
Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife, deceased, and, having no issue, left his wife unto his brother:
А между нас имаше седем братя; и първият се ожени и умря, и като нямаше потомство, остави жена си на брат си;
Likewise the second also, and the third, unto the seventh.
също и вторият, и третият – до седмия.
And last of all the woman died also.
А след всички умря и жената.
Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven? for they all had her.
И така, при възкресението на кого от седемте ще бъде жена? Защото те всичките я имаха.
Jesus answered and said unto them, Ye do err, not knowing the scriptures, nor the power of God.
А Иисус в отговор им каза: Заблуждавате се, като не познавате Писанията, нито Божията сила.
For in the resurrection they neither marry, nor are given in marriage, but are as the angels of God in heaven.
Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, а са като (Божии) ангели на небето.
But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying,
А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което ви е говорено от Бога, който казва:
I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob? God is not the God of the dead, but of the living.
?Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов“? Той не е Бог на мъртвите, а на живите.
And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.
И множествата, които чуха това, се чудеха на учението Му.
But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence, they were gathered together.
А фарисеите, като чуха, че накарал садукеите да замълчат, се събраха заедно.
Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying,
И един от тях, законник, за да Го изпита, Му зададе въпрос:
Master, which is the great commandment in the law?
Учителю, коя е най-голямата заповед в закона?
Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.
А Той му каза: ?Да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“
This is the first and great commandment.
Това е най-голямата и първа заповед.
And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbour as thyself.
А втора, подобна на нея, е тази: ?Да възлюбиш ближния си както себе си.“
On these two commandments hang all the law and the prophets.
На тези две заповеди висят целият закон и пророците.
While the Pharisees were gathered together, Jesus asked them,
И когато бяха събрани фарисеите, Иисус ги попита, казвайки:
Saying, What think ye of Christ? whose son is he? They say unto him, The Son of David.
Какво мислите за Христос? Чий Син е Той? Отговориха Му: Давидов.
He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying,
Каза им: Тогава как Давид чрез Духа Го нарича Господ, като казва:
The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool?
?Каза Господ на моя Господ: Седи от дясната Ми страна, докато положа враговете Ти под краката Ти“?
If David then call him Lord, how is he his son?
И така, ако Давид Го нарича Господ, как тогава Той е негов Син?
And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.
И никой не можеше да Му отговори нито дума; нито пък дръзна вече някой от този ден да Му задава въпроси.